Silny wzrost wynagrodzeń w listopadzie

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie do 9,8% r/r wobec 8,4% w październiku, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (8,9%) i naszej prognozy (9,0%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w listopadzie o 1,9% r/r wobec wzrostu o 1,5% w październiku. Mimo lekkiego przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń w ujęciu realnym jego przeciętne 3-miesięczne tempo obniżyło się do 2,0% r/r z 2,7% w październiku, kształtując się na poziomie najniższym od listopada 2020 r. Warto również odnotować, że listopadowe zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym (o 1,8%) było najwyższym odnotowanym w tym miesiącu wzrostem od 2011 r. Zgodnie z komunikatem GUS wzrost ten był spowodowany m. in. wypłatami premii kwartalnych, nagród z okazji Dnia Górnika, a także nagród rocznych, uznaniowych, podwyżek wynagrodzeń oraz odpraw emerytalnych. Sugeruje to, że do znaczącego przyspieszenia wzrostu płac w ujęciu rocznym w listopadzie przyczyniło się w pewnym stopniu przesunięcie wypłat zmiennych składników wynagrodzenia, które w wielu firmach wypłacane są zwykle w grudniu.

Zgodnie z komunikatem GUS, najwyższy wzrost wynagrodzeń względem poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 34,1%). Szacujemy, że zwiększenie dynamiki płac w tym dziale przemysłu przyczyniło się do zwiększenia rocznej dynamiki płac pomiędzy październikiem i listopadem o 0,2 pkt. proc. Nieznaczna skala wpływu tego czynnika na roczną dynamikę płac w sektorze przedsiębiorstw ogółem sugeruje, że do jej znaczącego wzrostu w listopadzie przyczyniła się również narastająca stopniowo presja płacowa. Wsparciem dla takiej oceny jest relatywnie wysoki, w porównaniu ze stopą bezrobocia, wskaźnik wakatów w całej gospodarce, który w III kw. wyniósł 1,30% i ukształtował się znacząco powyżej wartości obserwowanych w 2019 r., a więc przed wybuchem pandemii. Naszym zdaniem do przyspieszenia wzrostu płac w listopadzie przyczyniła się również rekordowa liczba osób znajdujących się na kwarantannie (481,7 tys. przeciętnie w miesiącu) i związane z tym wyższe wypłaty wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach w przetwórstwie przemysłowym. Oczekujemy, że narastająca presja płacowa w najbliższych miesiącach będzie wsparciem dla rocznej dynamiki płac, która utrzyma się na poziomie zbliżonym do 10%.

Zaskakująco wysoki wzrost zatrudnienia

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się w listopadzie do 0,7% r/r wobec 0,5% w październiku, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego zgodnego z naszą prognozą (0,5%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w listopadzie o 12,6 tys. osób wobec wzrostu o 3,9 tys. w październiku. Mimo wyraźnego wzrostu zatrudnienia w listopadzie jego poziom był o 82,2 tys. osób niższy niż przed wybuchem pandemii, tj. w lutym 2020 r. Zgodnie z komunikatem GUS, wzrost zatrudnienia wynikał m.in. z przyjęć w jednostkach, w tym zatrudniania pracowników sezonowych. Naszym zdaniem zaskakująco wysoki wzrost zatrudnienia w listopadzie wskazuje, że mimo IV fali pandemii i niepewności co do jej dalszego przebiegu firmy są gotowe zwiększać zatrudnienie, co umożliwia im podniesienie mocy wytwórczych. Szybszy od oczekiwań wzrost zatrudnienia w listopadzie, następujący w warunkach sygnalizowanej przez firmy narastającej bariery w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, jest czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia presji płacowej.

Znaczące spowolnienie wzrostu funduszu płac w IV kw.

Realna dynamika funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) wzrosła w listopadzie do 2,6% r/r wobec 2,0% w październiku i 4,4% w III kw. Wzrost dynamiki funduszu płac był wypadkową omówionego wyżej przyspieszenia wzrostu zatrudnienia i płac oraz dalszego wzrostu inflacji w listopadzie (por. MAKROpuls z 15.12.2021). Dane o wzroście realnego funduszu płac w październiku i listopadzie wskazują na wyraźne obniżenie jego rocznej dynamiki w IV kw. w porównaniu z III kw. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy silnego obniżenia dynamiki konsumpcji do 3,1% r/r w IV kw. br. z 4,7% r/r w III kw. Oczekujemy, że czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu konsumpcji w IV kw. będzie również dalsze pogorszenie nastrojów konsumenckich spowodowane głównie przez silny wzrost inflacji i nasilenie pandemii.

Dzisiejsze dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw oraz nastrojach konsumenckich są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku