Bardzo silny wzrost produkcji przemysłowej w listopadzie

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie o 15,2% r/r wobec wzrostu o 7,8% w październiku, kształtując wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (8,4%) oraz naszej prognozy (9,0%). Główną przyczyną zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy październikiem a listopadem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w październiku ich liczba była o 1 dzień mniejsza niż w 2020 r., podczas gdy w listopadzie była taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w listopadzie o 6,5% m/m (największy miesięczny wzrost od czerwca 2020 r., gdy silny wzrost produkcji był efektem znoszenia obostrzeń związanych z pandemią i odbudowy globalnych łańcuchów dostaw). Szacujemy, że poziom produkcji przemysłowej w listopadzie był o 17,7% wyższy niż przed wybuchem pandemii (tj. luty ub. r.).

Przetwórstwo przemysłowe podbiło produkcję

Za wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o produkcji odpowiadało znaczące przyspieszenie tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym z 5,5% r/r w październiku do 13,0%. Szacujemy, że zwiększenie dynamiki produkcji w przetwórstwie podbiło roczne tempo wzrostu produkcji przemysłowej o 6,5 pkt. proc. Przyspieszenie wzrostu produkcji w ujęciu rocznym w listopadzie miało szeroki zakres i nastąpiło w wielu działach. Na szczególną uwagę zasługuje odnotowany w listopadzie relatywnie szybki wzrost produkcji dóbr zaopatrzeniowych (17,0% r/r), który znacząco przewyższył tempo wzrostu produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych (9,7%), dóbr inwestycyjnych (9,5%) oraz nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (8,3%). Sugeruje to, że w listopadzie, podobnie jak w poprzednich miesiącach, przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego zwiększały zapasy w reakcji na nasilającą się IV falę pandemii oraz rosnące ryzyko przerw w dostawach materiałów i komponentów wywołanych nowymi obostrzeniami w krajach (głównie azjatyckich), w których przywracanie restrykcji pandemicznych oddziałuje w kierunku ograniczenia krajowej produkcji przemysłowej i eksportu.

Do przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej przyczyniło się również zwiększenie rocznej dynamiki w kategorii „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” z 40,6% r/r w październiku do 47,7% w listopadzie, co podbiło dynamikę produkcji ogółem o ok. 0,8 pkt. proc. pomiędzy październikiem i listopadem. Utrzymujący się wysoki wzrost produkcji w tym dziale jest w pewnym stopniu spowodowany wysokim tempem wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym. Podtrzymujemy jednak ocenę, zgodnie z którą mógł on być – podobnie jak w październiku - związany z trudnościami GUS w oszacowaniu deflatora (tj. zmiany cen) w warunkach obserwowanego obecnie szybkiego wzrostu cen nośników energii. Uważamy, że wskaźnik ten (8,4% r/r w listopadzie wobec 8,3% w październiku) mógł zostać zaniżony, co prowadziłoby do podbicia realnej dynamiki produkcji w energetyce w listopadzie.

Powrót szybkiego wzrostu produkcji w branżach eksportowych

W ujęciu sektorowym na szczególną uwagę zasługuje sytuacja w kategoriach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Szacujemy, że produkcja w branżach eksportowych zwiększyła się w listopadzie o 8,3% r/r wobec spadku o 2,4% w październiku. Z kolei w branżach ukierunkowanych na rynek krajowy wzrost produkcji wyraźnie przyspieszył z 13,7% r/r w październiku do 19,3%, kształtując się na poziomie najwyższym od kwietnia 2021 r. Przyspieszenie wzrostu produkcji w branżach ukierunkowanych na rynek krajowy wiążemy ze wspomnianą wyżej „nadbudową” zapasów w przetwórstwie.

Silne przyspieszenie wzrostu produkcji w branżach zorientowanych na eksport wskazuje na stopniowe zmniejszanie się bariery wzrostu w postaci wąskich gardeł w procesie produkcji, na co wskazują m. in. dane PMI sygnalizujące wolniejsze narastanie zaległości produkcyjnych i rzadsze sygnalizowanie przez firmy wydłużającego się czasu dostaw. Oczekujemy jednak, że kolejna fala pandemii obserwowana w wielu krajach oraz przywracanie restrykcji pandemicznych w krajach azjatyckich będzie czynnikiem utrudniającym likwidowanie wąskich gardeł w procesie produkcji w krótkim okresie. Podtrzymujemy jednak nasz scenariusz, zgodnie z którym w średnim okresie ograniczenia podażowe będą ustępować, co będzie oddziaływać w kierunku dalszego wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym.

Ryzyko w górę dla wzrostu PKB, inflacji i stóp procentowych

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w IV kw. o 5,5% r/r wobec wzrostu o 5,3% w III kw. W połączeniu z informacjami o większej niż zakładaliśmy podwyżce cen prądu i gazu dla gospodarstw domowych od stycznia 2022 r., stanowiącymi znaczące ryzyko w górę dla naszej prognozy inflacji przyszłym roku, dzisiejsze dane o produkcji wskazują na wzrost prawdopodobieństwa wyższych niż oczekiwaliśmy podwyżek stóp procentowych w 2022 r. (por. MAKROmapa z 6.12.2022).

Dane o produkcji przemysłowej w listopadzie są lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia