RPP obniżyła stopę referencyjną i zapowiedziała skup obligacji

RPP obniżyła stopę referencyjną o 50 pb

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną z 1,50% do 1,00%. Zgodnie z oceną przedstawioną w komunikacie po posiedzeniu „oczekiwane osłabienie wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie oraz wyraźny spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych będą oddziaływały w kierunku istotnego obniżenia dynamiki cen”. W efekcie, Rada uznała, że wzrosło prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w 2020 r. oraz ukształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP (2,5%) w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W ocenie Rady głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce jest wybuch epidemii COVID-19, która w krótkim okresie przyczyni się do ograniczenia aktywności gospodarczej niektórych sektorów. Rada podkreśliła, że zmniejszenie aktywności gospodarczej w Polsce będzie pogłębiane przez jednoczesny spadek aktywności w wielu krajach. Oczekiwania Rady dotyczące perspektyw inflacji są zgodne z naszym najnowszym scenariuszem makroekonomicznym (por. MAKROmapa z 16.03.2020).

NBP będzie skupował obligacje skarbowe

RPP obniżyła również stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5% i podniosła jej oprocentowanie z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej (1,00%), co zdaniem Rady powinno ograniczyć ryzyko wpływu zaburzeń gospodarczych na podaż kredytu. Efektem obniżenia stopy rezerwy obowiązkowej będzie zwiększenie płynności sektora bankowego. Ponadto, Rada zapowiedziała skup obligacji skarbowych na rynku wtórnym przez NBP w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, co jest zgodne z opublikowanym wczoraj komunikatem Zarządu NBP. Rada oczekuje, że operacje te „zmienią długoterminową strukturę płynności w sektorze bankowym oraz przyczynią się do utrzymania płynności rynku wtórnego obligacji skarbowych”. W komunikacie po posiedzeniu RPP nie przedstawiła harmonogramu oraz skali programu skupu obligacji.

W fiskalno-monetarnej orkiestrze rząd będzie grał pierwsze skrzypce

Biorąc pod uwagę wyniki badań dotyczących mechanizmu transmisji w polityce pieniężnej (siły i opóźnień z jakimi oddziałuje ona na gospodarkę) oceniamy, że łączny wpływ zapowiedzianych działań NBP na popyt i inflację w horyzoncie najbliższych kwartałów, obejmujący m.in. efekt deprecjacji kursu złotego, będzie ograniczony. Warto również odnotować, ze względu na oczekiwaną stabilizację stopy referencyjnej na poziomie 1,00%, zapowiedziany przez RPP skup obligacji nie powinien być postrzegany jako program ilościowego rozluźnienia polityki pieniężnej. Po wybuchu globalnego kryzysu finansowego programy takie zrealizowały, realizują (EBC) lub ponownie przeprowadzą (FED) niektóre banki centralne. Po pierwsze, dotychczas realizowane programy ilościowego rozluźnienia polityki pieniężnej były wprowadzane po wyczerpaniu arsenału obejmującego konwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej, a więc po obniżeniu krótkoterminowej stopy procentowej do poziomu zbliżonego do zera. Po drugie, RPP uznała w komunikacie zapowiedziany skup obligacji za instrument, którego celem jest zapewnienie płynności na rynku obligacji, a nie zwiększenie aktywności gospodarczej i inflacji w średnim terminie. Oznacza to, że dzisiejsze decyzje RPP należy postrzegać przede wszystkim jako działania ułatwiające rządowi przeprowadzenie dużej i skutecznej ekspansji fiskalnej (silnego zwiększenia deficytu sektora finansów publicznych na skutek zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków sektora), której celem będzie ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 dla wzrostu gospodarczego w latach 2020-2021. Efektem tej ekspansji będzie silny wzrost potrzeb pożyczkowych skarbu państwa, oddziałujący w kierunku wzrostu rentowności obligacji. W tandemie rząd-NBP wyraźnym liderem – w kontekście działań dynamizujących aktywność gospodarczą - będzie zatem ten pierwszy.

Stopy procentowe bez zmian do końca 2021

Dzisiejsze decyzje RPP oraz treść komunikatu po posiedzeniu Rady stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się co najmniej do końca 2021 r. Są one jednocześnie lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji. Kluczowe dla krótkoterminowych perspektyw kursu złotego oraz rynku długu będą informacje dotyczące skali i profilu czasowego fiskalnego pakietu stymulacyjnego przygotowywanego przez rząd. Szczegóły tego pakietu poznamy najprawdopodobniej w najbliższych dniach.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia