Zaskakujące spowolnienie wzrostu inwestycji w IV kw. 2018r.

Wzrost gospodarczy w 2018 r. powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj wstępnymi danymi GUS, w 2018 r. PKB w Polsce wzrósł o 5,1% wobec 4,8% w 2017 r., co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (5,0%), zgodnej z oczekiwaniami rynkowymi. Tym samym dynamika PKB w 2018 r. ukształtowała się na najwyższym poziomie od 2007 r. W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku oddziaływało przede wszystkim przyspieszenie wzrostu inwestycji z 3,9% w 2017 r. do 7,3%. W przeciwnym kierunku oddziaływało spowolnienie wzrostu spożycia gospodarstw domowych (z 4,9% w 2017 r. do 4,5%). Wkłady przyrostu zapasów (0,5 pkt. proc.), eksportu netto (0,0 pkt. proc.) i spożycia rządowego (0,7 pkt. proc.) do wzrostu PKB w 2018 r. nie zmieniły się istotnie w porównaniu z 2017 r.

Zaskakujące spowolnienie wzrostu inwestycji w IV kw. 2018 r.

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realne tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 4,9% r/r wobec 5,1% w III kw., co było tempem wyraźnie wyższym od naszych oczekiwań (4,5%). Strukturę wzrostu PKB w IV kw. można jednak uznać za rozczarowującą. Po pierwsze, wyraźnie spowolnił wzrost konsumpcji (do 3,9% wobec 4,5% w III kw.), co jest niespodzianką w świetle danych o dynamice funduszu płac (por. MAKROpuls z 18.01.2019) i sprzedaży detalicznej (por. MAKROpuls z 22.01.2019) w IV kw. ub.r. Wyraźne spowolnienie wzrostu konsumpcji nastąpiło zatem szybciej niż oczekiwaliśmy, do czego mógł się przyczynić wzrost skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych. Po drugie, w IV kw. ub. r. odnotowano wyraźnie obniżenie dynamiki inwestycji do 6,8% r/r wobec 9,9% w III kw. (oczekiwaliśmy wzrostu o 9,3% r/r). Sygnalizuje to co najwyżej niewielkie przyspieszenie wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, które zostało skompensowane silnym spowolnieniem wzrostu inwestycji publicznych. Naszym zdaniem dane o inwestycjach w IV kw. potwierdzają, że "górka inwestycyjna” w inwestycjach publicznych jest już za nami, a ożywienie inwestycji przedsiębiorstw jest umiarkowane. Po trzecie, w IV kw. ub. r. nastąpił silny wzrost wkładu eksportu netto do wzrostu PKB (z -0,9 pkt. proc. w III kw. do 0,8 pkt. proc.), co sygnalizuje znaczące spowolnienie importu związane z obniżeniem dynamiki konsumpcji i inwestycji.

Wzrost gospodarczy wyraźnie spowolni

Implikowane dane o PKB w IV kw. 2018 r. nie zmieniają naszego średnioterminowego scenariusza makroekonomicznego. Choć dane o aktywności gospodarczej w IV kw. wskazują na wyższy punkt startowy dla prognozy dynamiki PKB w 2019 r., opublikowane w styczniu dane o koniunkturze u głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 28.01.2019) wskazują na wysokie prawdopodobieństwo głębszego niż oczekiwaliśmy spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2019 r. w strefie euro i w Niemczech. W konsekwencji, w kolejnych kwartałach można oczekiwać wyraźnego obniżenia wkładu eksportu netto do wzrostu PKB. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym dynamika PKB w 2019 r. wyniesie 3,3% wobec 5,1% w 2018 r.

Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2018 r. jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia