Wzrost produkcji przemysłowej powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku do 3,5% r/r wobec 5,6% we wrześniu, co było znacząco powyżej naszej prognozy (2,2%) i oczekiwań rynkowych (2,6%). Do zmniejszenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w październiku w porównaniu z wrześniem przyczynił się efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w październiku br. była ona taka sama jak przed rokiem). Czynnikiem ograniczającym wzrost produkcji w październiku br. był również efekt wysokiej bazy sprzed roku (w październiku 2018 r. odsezonowana produkcja wzrosła o 1,1% m/m). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku br. o 1,1% m/m.

Nadal nie widać istotnego spowolnienia w branżach eksportowych

Warto zwrócić uwagę, że pomimo oddziaływania niekorzystnych efektów kalendarzowych, w branżach o dużym udziale eksportu w sprzedaży utrzymana została relatywnie wysoka dynamika produkcji: "pozostały sprzęt transportowy” (6,8% r/r), „urządzenia elektryczne” (13,0%), „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (10,5%), „meble” (7,3%), maszyny i urządzenia (7,5%). Październik był zatem kolejnym miesiącem, w którym aktywność w branżach eksportowych pozytywnie zaskoczyła (por. MAKROpuls z 18.10.2019). Uważamy, że można to wiązać z lekką poprawą koniunktury w niemieckim przetwórstwie przemysłowym odnotowaną w październiku, sygnalizowaną przez wzrost wskaźnika PMI. Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi, poprawa nastrojów niemieckich przetwórców utrzymała się również w listopadzie. Co więcej, po raz pierwszy od czerwca br. przedsiębiorcy oczekiwali wzrostu produkcji w horyzoncie roku, co może wskazywać, że tendencja do dalszego ożywienia aktywności w niemieckim przetwórstwie (a tym samym również w polskich branżach eksportowych) utrzyma się w kolejnych miesiącach.

Tylko pozorna zapaść w budownictwie

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w październiku o 4,0% r/r wobec wzrostu o 7,6% we wrześniu, co było znacząco poniżej naszej prognozy (6,3%) i konsensusu rynkowego (6,2%). Jednocześnie dynamika produkcji ukształtowała się na najniższym poziomie od lutego 2017 r. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się we październiku o 5,6% m/m.

Do zmniejszenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej w październiku w porównaniu z wrześniem przyczyniły się wspomniane wyżej niekorzystne efekty kalendarzowe, jednak nie tłumaczą one w pełni skali spadku produkcji. Za zmniejszenie produkcji odpowiadały głównie niższe inwestycje infrastrukturalne. Produkcja w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” obniżyła się w październiku o 8,6% r/r wobec wzrostu o 15,8% we wrześniu, oddziałując tym samym w kierunku spadku rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej ogółem ok. 11 pkt. proc. pomiędzy wrześniem i październikiem. Taki spadek aktywności można tłumaczyć wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej "górki inwestycyjnej”), mniejszą absorbcją środków unijnych oraz zakłóceniami związanymi z silnym wzrostem kosztów realizacji inwestycji publicznych w obszarze infrastruktury transportowej (drogi i kolej).

Badania koniunktury NBP (por. MAKROpuls z 22.10.2019), wyhamowanie tendencji spadkowej dla prognoz portfela krajowych zamówień w budownictwie (wg badań GUS) oraz wysoka dynamika liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto nie sygnalizowały tak dużej skali obniżenia aktywności w budownictwie. Tym samym uważamy, że spadek produkcji budowlano-montażowej odnotowany w październiku był zjawiskiem przejściowym. W rezultacie podtrzymujemy nasz scenariusz „łagodnego lądowania” w branży budowlanej.

Ryzyko w dół dla prognozy PKB w 2019 r.

Dane o produkcji budowlano-montażowej za październik stanowią lekkie ryzyko w dół dla prognozowanej przez nas dynamiki PKB w IV kw. (4,0% r/r), a w połączeniu ze słabszymi od oczekiwań danymi za PKB w III kw., oznaczają one również ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego za cały 2019 r. (4,4% r/r). Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy po zapoznaniu się z finalnymi danymi o strukturze PKB w III kw.

Zagregowany wpływ dzisiejszych danych o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej jest naszym zdaniem lekko negatywny dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku