Solidny wzrost zatrudnienia mimo bariery podażowej

Lekkie przyspieszenie wzrostu płac w lutym

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w lutym wyniosła 7,6% r/r wobec 7,5% w styczniu 2018 r., kształtując się powyżej naszej prognozy (7,2%) zgodnej z konsensusem rynkowym. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 6,3% r/r wobec 6,5% w styczniu.

Zwiększenie nominalnej dynamiki wynagrodzeń w lutym nastąpiło mimo ustąpienia wpływu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w wielu branżach, które podbiły roczne tempo wzrostu płac w styczniu br. Oznacza to, że dane lutowe można traktować jako sygnał dalszego narastania presji płacowej w gospodarce, związanej głównie z brakiem wykwalifikowanych pracowników jako jedną z głównych barier rozwoju przedsiębiorstw. Mimo przyspieszenia wzrostu płac w lutym średnia 3-miesięczna dynamika płac obniżyła się do 7,0% r/r wobec 7,1% w styczniu i 7,3% w listopadzie ub. r. Wskazuje to, że sygnalizowana w badaniach koniunktury presja płacowa w sektorze przedsiębiorstw wciąż nie powoduje silnego i trwałego przyspieszenia wzrostu płac.

Podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą mimo utrzymywania się wspomnianej wyżej bariery w postaci braku wykwalifikowanych pracowników oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu płac w gospodarce narodowej w 2019 r. nie będzie znaczące (wzrost dynamiki do 7,6% wobec 7,2% w 2018 r.; por. MAKROmapa z 11.03.2019). Głównymi czynnikami ograniczającymi wzrost wynagrodzeń w 2019 r. będą utrzymująca się niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski (czynnik hamujący wzrost marż w firmach sektora dóbr handlowych), wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oznaczające wzrost pozapłacowych kosztów pracy) oraz procesy restrukturyzacyjne (realizowane przez firmy inwestycje zmierzające do ograniczenia pracochłonności produkcji).

Solidny wzrost zatrudnienia mimo bariery podażowej

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniła się w lutym w porównaniu ze styczniem i wyniosła 2,9% r/r, co było zgodne z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 9,6 tys. osób (0,2% m/m). Wyraźny wzrost zatrudnienia w lutym nastąpił mimo utrzymującej się bariery podażowej w postaci braku wykwalifikowanych pracowników. Wzrost ten był w naszej ocenie efektem wciąż wysokiej liczby ofert pracy w sektorze prywatnym i publicznym oraz rosnącego współczynnika aktywności zawodowej (napływu na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, zachęconych wyraźnym wzrostem realnych wynagrodzeń i perspektywą stabilnego zatrudnienia). Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą z powodu wspomnianej wyżej bariery podażowej w najbliższych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia będzie się stopniowo obniżać, co będzie kontynuacją tendencji obserwowanej w II poł. 2018 r.

Szybki wzrost funduszu płac wsparciem dla konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w lutym 9,4% r/r wobec 9,7% w styczniu. Wysoka dynamika realnego funduszu płac jest spójna z naszą prognozą lekkiego przyspieszenia wzrostu konsumpcji z 4,3% r/r w IV kw. 2018 r. do 4,6% w I kw. br. W związku z zapowiedzianą przez rząd wypłatą w maju br. dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistówoczekujemy silnego przejściowego przyspieszenia wzrostu konsumpcji do 5,4% r/r w II kw. (por. MAKROmapa z 11.03.2019).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia