Komunikat RPP bez istotnych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada odnotowała również, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB – mimo oczekiwanego obniżenia – utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Podobnie jak przed miesiącem, Rada oceniła, że „wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą”. Rada oczekuje również, że „inflacja – po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r. – w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego” (2,5% +/- 1 pkt. proc.).

„Sytuacja jest wspaniała”

Podczas konferencji prezes NBP A. Glapiński przedstawił aktualne, krótkookresowe prognozy makroekonomiczne. W 2019 r. przewidują one wzrost gospodarczy na poziomie 4,3% r/r i inflację równą 2,3%. Na początku 2020 r. NBP oczekuje spowolnienia wzrostu gospodarczego i zwiększenie inflacji (wynikające m.in. z wyższych cen energii elektrycznej). Prezes stwierdził, że biorąc pod uwagę cały bieżący rok to „sytuacja jest wspaniała”. Zarysowany przez prezesa NBP scenariusz makroekonomiczny jest zbliżony do naszych prognoz (por. MAKROmapa z 9.09.2019).

Odnosząc się do możliwego dalszego pogorszenia koniunktury za granicą prezes NBP zwrócił uwagę, że RPP jest „bardzo daleko” od łagodzenia polityki pieniężnej. Dodał on również, że ewentualne stymulowanie gospodarki byłoby realizowane za pomocą tradycyjnych narzędzi (tj. obniżki stop), a nie niekonwencjonalnych instrumentów. W kontekście perspektyw kształtowania stóp procentowych, A. Glapiński powrócił do wyrażanego przez siebie kilka miesięcy temu poglądu, że stopy NBP mogą pozostać stabilne do końca kadencji RPP.

RPP nie obawia się wyroku TSUE ws. kredytów frankowych

Zapytany o jutrzejszy wyrok TSUE (por. MAKROmapa z 30.00.2019) prezes NBP poinformował, że nie przewiduje on „żadnego negatywnego scenariusza”. A. Glapiński bagatelizował implikacje wyroku, zwracając uwagę, że będzie dotyczył on tylko części umów kredytowych i tylko niektórych banków, a jego ewentualne efekty dla sektora bankowego rozłożą się na lata. Podkreślił on, że odpowiednie „rekomendacje i zalecenia” dla banków (polegające głównie na zwiększeniu bazy kapitałowej) zostały już wydane. Prezes zaznaczył, że kwestia kursu złotego nie jest zwykle komentowana przez bank centralny, jednak z punktu widzenia RPP „nic niepokojącego się nie dzieje z kursem walutowym”.

Stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się co najmniej do końca 2020 r. Oczekiwana przez nas łagodna polityka pieniężna EBC (kolejna obniżka stopy depozytowej, kontynuacja programu luzowania ilościowego) jest spójna z tą prognozą. Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP na dzisiejszej konferencji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku