Finalne dane o PKB powyżej wstępnego szacunku

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w II kw. wyniosło 4,5% r/r wobec 4,7% w I kw., a tym samym ukształtowało się ono powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (4,4%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w II kw. o 0,8% kw/kw wobec wzrostu o 1,4% w I kw.

Pogorszenie koniunktury za granicą spowolniło wzrost gospodarczy

W II kw. odnotowano znaczące obniżenie wkładu eksportu netto do dynamiki PKB (z 0,9 pkt. proc. w I kw. do 0,0 pkt. proc. w II kw.), co wynikało z obniżenia dynamiki eksportu przy mniejszym spowolnieniu wzrostu importu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku niższego tempa wzrostu obu wskaźników były efekt wysokiej bazy sprzed roku. Spowolnienie eksportu było dodatkowo potęgowane przez pogarszającą się koniunkturę u głównych partnerów handlowych Polski. Należy jednak zwrócić uwagę, że tak silne spowolnienie eksportu i importu jest pewnym zaskoczeniem, gdyż nie było ono sygnalizowane przez dane GUS i NBP o handlu zagranicznym.

W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływał również niższy wkład spożycia publicznego (o 0,5 pkt. proc. pomiędzy I i II kw.) wynikający m.in. z oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku.

Wygasające ożywienie wzrostu inwestycji

Do spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyniły się inwestycje. Ich dynamika zmniejszyła się do 9,0% r/r w II kw. wobec 12,6% r/r w I kw. Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej za okres kwiecień-czerwiec można oczekiwać, że dynamika inwestycji publicznych obniżyła się w II kw. Taką ocenę wspiera również spadek dynamiki inwestycji jednostek samorządu terytorialnego do 9,6% r/r w II kw. wobec 33,8% w I kw. (ustąpienie górki inwestycyjnej związanej z wyborami samorządowymi). Uważamy, że do spowolnienia nakładów inwestycyjnych przyczynił się również wolniejszy wzrost inwestycji firm. Wsparcie dla takiej oceny stanowi spadek dynamiki inwestycji firm zatrudniających co najmniej 50 osób w II kw. (por. MAKROmapa z 26.08.2019).

Zapasy i konsumpcja motorem wzrostu gospodarczego

Głównym czynnikiem dynamizującym wzrost PKB w II kw. była wyższa kontrybucja zapasów (-0,1 pkt. wobec -1,1 pkt. proc. w I kw.). Z jednej strony był to rezultat oddziaływania efektów statystycznych (ustąpienie podwyższonej bazy z I kw. 2018 r.), a z drugiej strony wzrost wkładu zapasów wynikał najprawdopodobniej z pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Niemczech, którego skala zaskoczyła polskich przedsiębiorców. Zgodnie z wynikami badań koniunktury firmy przetwórstwa przemysłowego zwiększały w II kw. zapasy zarówno towarów, jak i produktów gotowych.

W kierunku przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego oddziaływało również spożycie prywatne. Jego dynamika w ujęciu rocznym zwiększyła się w II kw. do 4,4% r/r wobec 3,9% w I kw. wspierana przez efekty statystyczne (przesunięcie terminu świąt Wielkiejnocy), dobrą sytuację na rynku pracy, rekordowy optymizm gospodarstw domowych oraz wzrost dochodów związany z wypłatą transferów socjalnych. Niemniej jednak tempo wzrostu konsumpcji ukształtowało się poniżej naszych oczekiwań, co może świadczyć o zwiększonej skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania.

Oczekujemy dalszego spowolnienia wzrostu PKB

Opublikowane dziś dane są spójne z naszą prognozą tempa wzrostu PKB w całym 2019 r. (4,4%). Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Czynnikami oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego w II poł. br. będą obniżenie wkładu eksportu netto, związane z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Z drugiej strony, skala spowolnienia wzrostu gospodarczego będzie ograniczana przez szybki wzrost konsumpcji wspierany przez wypłaty transferów socjalnych. Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 9 września.

Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku