Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI wzrosła w listopadzie do 2,6% r/r wobec 2,5% w październiku, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS równym konsensusowi rynkowemu i naszej prognozie.

Dynamika cen mięsa wieprzowego najwyższa od 2005 r.

Do wzrostu rocznej dynamiki cen w listopadzie w największym stopniu (o 0,1 pkt. proc.) przyczyniło się zwiększenie tempa wzrostu cen w kategorii „łączność” (z 1,0% r/r do 3,7%), związane z efektami niskiej ubiegłorocznej bazy. Zbliżony wkład do wzrostu rocznej dynamiki cen miało również zwiększenie inflacji w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (6,5% r/r wobec 6,1% w październiku). W strukturze wzrostu cen żywności na szczególną uwagę zasługuje obniżająca się dynamika cen warzyw (16,0% r/r w listopadzie wobec 16,3% w październiku). Podobnie jak przed miesiącem, w listopadzie, mimo nieurodzaju spowodowanego suszą, w kierunku obniżenia tempa wzrostu cen w tej kategorii oddziaływały efekty wysokiej bazy sprzed roku. Warto odnotować również wciąż rosnącą roczną dynamikę cen owoców (15,0% r/r wobec 12,5% w październiku), co jest efektem niższych zbiorów związanych z wiosennymi przymrozkami i suszą. Roczny wzrost cen owoców był jednak wyraźnie niższy od naszych oczekiwań, co może wskazywać na słabsze niż prognozowaliśmy efekty cenowe tegorocznych niekorzystnych warunków pogodowych. Na uwagę zasługuje również odnotowany w listopadzie wzrost dynamiki cen mięsa wieprzowego (16,1% r/r wobec 14,1% w październiku, najszybszy wzrost od 2005 r.), będący efektem pogłębiającego się deficytu mięsa w Chinach ze względu na straty w pogłowiu świń związane z ASF. Przyczynił się on, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, do zwiększenia dynamiki cen w kategorii „mięso” do 9,2% r/r wobec 8,0% w październiku.

Utrzymuje się tendencja do wzrostu inflacji bazowej

Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności, paliw i pozostałych nośników energii) wzrosła w listopadzie do 2,6% r/r z 2,4% w październiku, kształtując się na poziomie najwyższym od kwietnia 2012 r. Do wzrostu inflacji bazowej przyczyniły się w największym stopniu wspomniany wyżej wzrost dynamiki cen w kategorii „łączność” oraz zwiększenie tempa wzrostu cen w kategorii „rekreacja i kultura” (z 2,6% do 3,6%), również w znacznym stopniu związane z efektami niskiej ubiegłorocznej bazy. Oczekujemy, że inflacja bazowa, podbijana przez presję płacową i podwyższone oczekiwania inflacyjne, osiągnie lokalne maksimum w I kw. 2020 r. (2,8% r/r).

Przed nami inflacyjna „górka” w I kw. 2020 r.

Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach inflacja będzie kształtowała się w trendzie wzrostowym i w I kw. 2020 r. wyniesie 3,5% r/r, osiągając swoje maksimum lokalne. Czynnikami oddziałującymi w kierunku zwiększenia inflacji będą prognozowane przez nas wzrosty dynamiki cen energii, paliw oraz inflacji bazowej. Przeciwny wpływ będzie miało wolniejsze tempo wzrostu cen żywności. Nasza prognoza zakładająca znaczący spadek inflacji od II kw. 2020 r. jest spójna z naszym scenariuszem zakładającym stabilizację stóp procentowych w Polsce przynajmniej do końca 2020 r. (por. MAKROmapa z 9.12.2019).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku