Inflacja powyżej wstępnego szacunku GUS

Inflacja powyżej wstępnego szacunku GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu do lipca i wyniosła 2,9%, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i powyżej wstępnego szacunku GUS równego konsensusowi rynkowemu (2,8%). Tym samym inflacja pozostała na najwyższym poziomie od października 2012 r.

Spadek dynamiki cen paliw i nośników energii hamuje wzrost inflacji

Na stabilizację inflacji w sierpniu złożyły się wyższa dynamika cen żywności (7,2% w sierpniu wobec 6,8% w lipcu), niższa dynamika cen paliw (-0,4% r/r w sierpniu wobec 0,7% w lipcu) oraz nośników energii (-1,4% r/r w sierpniu wobec -1,0% w lipcu), a także stabilizacja inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu do lipca i wyniosła 2,2% r/r.

Dalszy silny wzrost inflacji żywności w sierpniu był w znacznym stopniu efektem wyższej dynamiki cen warzyw (34,8% r/r w sierpniu wobec 32,4% w lipcu - efekt ubiegłorocznej i tegorocznej suszy) oraz owoców (7,3% r/r w sierpniu wobec 1,5% w lipcu - słabe tegoroczne zbiory w połączeniu z efektem niskiej bazy sprzed roku). Warto przy tym zauważyć, że roczna dynamika cen warzyw osiągnęła najwyższy poziom przynajmniej od 2003 r. Na uwagę zasługuje także struktura inflacji bazowej. Z jednej strony doszło do spadku dynamiki cen m.in. w kategoriach „inne wydatki na towary i usługi”, „rekreacja i kultura”, „zdrowie” oraz „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”. Z drugiej strony odnotowano wyższe tempo wzrostu cen m.in. w kategoriach „restauracje i hotele”, „łączność”, „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” oraz „odzież i obuwie”. Mimo stabilizacji w sierpniu, od początku br. inflacja bazowa pozostaje w trendzie wzrostowym, wskazując na stopniowo narastającą presję inflacyjną w polskiej gospodarce.

Wzrost inflacji przyspieszy w kolejnych miesiącach

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie kształtowała się w trendzie wzrostowym i w I kw. 2020 r. wyniesie 3,4% r/r, osiągając swoje maksimum lokalne. Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku zwiększenia inflacji będzie prognozowana przez nas wyższa inflacja bazowa oraz wzrost dynamiki cen żywności (nasze prognozy cen żywności omówimy szczegółowo w najbliższej MAKROmapie), podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał spadek dynamiki cen paliw. Na początku 2020 r. do zwiększenia inflacji dodatkowo przyczyni się prognozowana przez nas wyższa dynamika cen nośników energii, podczas gdy coraz wolniejsze tempo wzrostu cen żywności będzie miało przeciwny efekt. Nasza prognoza zakładająca stopniowy spadek inflacji od II kw. 2020 r. jest spójna z naszym scenariuszem zakładającym stabilizację stóp procentowych w Polsce przynajmniej do końca 2020 r.

Dzisiejsze dane o inflacji są neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia