Komunikat po posiedzeniu RPP bez istotnych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Podobnie, jak przed miesiącem Rada podkreśliła, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie tempa wzrostu PKB. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego” (2,5% +/- 1 pkt. proc.).

Prezes NBP: pogorszenie globalnej koniunktury zmniejsza przestrzeń dla podwyżek stóp procentowych

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński podtrzymał swoją ocenę dotyczącą wpływu ogłoszonego przez rząd pakietu fiskalnego (tzw. "piątki”) na sytuację gospodarczą w Polsce. Jego zdaniem impuls fiskalny zostanie zrealizowany we właściwym momencie i na właściwym poziomie z punktu widzenia równowagi makroekonomicznej, a pułap dla deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3% PKB "daleko nie będzie osiągnięty”. W jego ocenie, związany z pakietem impuls dla wzrostu PKB będzie "istotny”, a impuls proinflacyjny "bardzo słaby”. Prezes NBP podtrzymał wyrażoną w marcu ocenę, że "pakiet nie wywrze żadnego wpływu na politykę stóp procentowych", które jego zdaniem mogą pozostać bez zmian do końca kadencji RPP (początek 2022 r.). Zdaniem A. Glapińskiego ważnym czynnikiem uzasadniającym brak konieczności zaostrzenia polityki pieniężnej jest pogorszenie globalnej koniunktury, oddziałujące w kierunku obniżenia inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki.

Obecny na konferencji członek RPP K. Zubelewicz podkreślił, że w trakcie dyskusji na dzisiejszym posiedzeniu część członków RPP wyrażała odmienny od prezesa NBP pogląd dotyczący skali inflacyjnych efektów pakietu fiskalnego. Ich zdaniem może się on przyczynić do zwiększenia inflacji o 1 pkt. proc., jednak biorąc pod uwagę oczekiwaną ograniczoną presję płacową i prognozy cen ropy naftowej impuls fiskalny nie doprowadzi do wybicia inflacji powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego (3,5%). W ocenie K. Zubelewicza "impuls inflacyjny czai się za rogiem”.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą ich pierwsza podwyżka (o 25 pb) nastąpi w marcu 2020 r. Wsparciem dla naszego scenariusza są odnotowane w ostatnich tygodniach wypowiedzi członków RPP wskazujące na rosnące prawdopodobieństwo zaostrzenia polityki pieniężnej w 2020 r. (por. MAKROmapa z 1.04.2019).

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP na dzisiejszej konferencji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku