Inflacja przekroczyła cel inflacyjny NBP

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w czerwcu do 2,6% wobec 2,4% w maju, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS równym naszej prognozie i powyżej oczekiwań rynku (2,4%). Tym samym inflacja przekroczyła cel inflacyjny NBP (2,5% ± 1 pkt. proc.) i osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2012 r.

Drożejące warzywa podbiły dynamikę cen żywności

Do wzrostu inflacji ogółem przyczyniła się wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która zwiększyła się w czerwcu do 5,7% wobec 5,0% w maju. Tym samym ukształtowała się ona na najwyższym poziomie od listopada 2017 r. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen żywności była wyższa dynamika cen warzyw (27,3% r/r w czerwcu wobec 22,6% w maju – efekt ubiegłorocznej i tegorocznej suszy). Spadek odnotowała natomiast dynamika cen mięsa (6,0% m/m w czerwcu wobec 6,2% w maju), w tym mięsa wieprzowego (10,6% r/r w czerwcu wobec 12,1% w maju). W naszej ocenie obniżenie tempa wzrostu cen w tej kategorii jest przejściowe i w znacznym stopniu wynika z nieznacznej korekty cen na unijnym rynku wieprzowiny po ich silnym wzroście odnotowanym w kwietniu. W kolejnych miesiącach oczekujemy wzrostu rocznej dynamiki cen wieprzowiny ze względu na pogłębiający się spadek produkcji wieprzowiny w Chinach ze względu na ASF (por. AGROmapa z 19.06.2019).

Coraz silniejsza presja kosztowa w polskiej gospodarce

W kierunku wzrostu inflacji ogółem oddziaływała również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 1,9% r/r w czerwcu wobec 1,7% w maju. Jej wzrost wynikał z wyższej dynamiki cen w kategoriach: „łączność” (m.in. efekt wzrostu cen usług telekomunikacyjnych), „rekreacja i kultura” (m.in. efekt wzrostu cen turystyki zorganizowanej), „użytkowanie mieszkania (bez nośników energii)” (m.in. efekt rosnących opłat za wywóz śmieci), „odzież i obuwie”, „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „inne wydatki na towary i usługi”. Inflacja bazowa utrzymuje się w ostatnich miesiącach w trendzie wzrostowym, co w połączeniu z szerokim zakresem produktowym jej wzrostu, wskazuje na stopniowo narastającą presję kosztową w polskiej gospodarce. W warunkach utrzymującej się dobrej koniunktury konsumenckiej firmy mają większe możliwości przerzucenia wyższych kosztów na konsumentów. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu inflacji bazowej w związku z zapowiedzianymi zmianami cenników przez liczne, wiodące firmy usługowe.

W kierunku spadku inflacji ogółem oddziaływały natomiast niższe dynamiki cen paliw (3,0% r/r w czerwcu wobec 4,1% w maju) oraz nośników energii (-0,9% r/r w czerwcu wobec -0,8% w maju).

Tempo wzrostu cen zwiększy się w kolejnych miesiącach

Zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą, w kolejnych kwartałach obserwowany będzie dalszy stopniowy wzrost inflacji wspierany przez wyższą dynamikę cen żywności oraz zwiększenie inflacji bazowej (por. MAKROmapa z 10.06.2019). Uważamy, że w I kw. 2020 r. inflacja osiągnie swoje maksimum lokalne na poziomie 3,0% r/r. W konsekwencji oczekujemy, że w całym 2019 r. dynamika cen wzrośnie do 2,2% r/r wobec 1,6% w 2018 r., a w 2020 r. obniży się nieznacznie do 2,0%. Jest to spójne z naszym scenariuszem zakładającym stabilizację stóp procentowych w Polsce przynajmniej do końca 2020 r.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku