Wyhamowanie wzrostu płac zgodne z oczekiwaniami

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w maju do 7,0% r/r z 7,8% w kwietniu, kształtując się nieznacznie poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (7,1%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w maju o 5,2% r/r (najniżej od grudnia 2017 r.) wobec 6,1% w kwietniu. Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia rocznej dynamiki płac było ustąpienie pozytywnego efektu zwiększonych wypłat wynagrodzeń w górnictwie w kwietniu. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach roczna dynamika płac, wspierana przez umiarkowaną presję płacową w szeregu branż, będzie się kształtować w przedziale 7-8%.

Zaskakujący spadek zatrudnienia w maju

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w maju o 2,1 tys. m/m wobec wzrostu o 7,0 tys. w kwietniu. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w maju w porównaniu do kwietnia i wyniosła 3,7% r/r. Odnotowany w maju miesięczny spadek zatrudnienia był – porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłych lat – najgłębszy od 2009 r. Zmniejszenie zatrudnienia w maju jest niespodzianką zważywszy na utrzymujący się silny popyt na pracę, znajdujący odzwierciedlenie w licznych wynikach badań koniunktury wskazujących na utrzymujący się niedobór wykwalifikowanych pracowników. Ponadto, wyniki majowego badania koniunktury (PMI) sygnalizowały, że maj był szóstym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano wyraźny wzrost zatrudnienia w polskim przetwórstwie przemysłowym. Majowy spadek zatrudnienia uznajemy zatem za zjawisko przejściowe, choć może być on interpretowany jako sygnał wspierający nasz scenariusz stopniowego wyhamowania wzrostu zatrudnienia w najbliższych kwartałach.

W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 11.06.2018). Silnym wsparciem dla tego scenariusza jest odnotowane I kw. br. pogłębienie spadku inwestycji w krajowych przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób (-6,7% r/r wobec -2,0% w IV kw. 2017 r.).

Wolniejszy wzrost konsumpcji w II kw.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła się w maju do 9,0% r/r wobec 10,1% w kwietniu. Jest to zgodne z naszą prognozą lekkiego spowolnienia wzrostu spożycia prywatnego w I kw. br. (do 4,5% r/r wobec 4,8% w I kw.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku