Czerwcowa inflacja wyższa od wstępnego szacunku GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w czerwcu do 2,0% r/r wobec 1,7% w maju, kształtując się powyżej wstępnego szacunku GUS (1,9%) i zgodnie z naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji (o 0,3 pp.) była wyższa dynamika cen paliw, która zwiększyła się w czerwcu do 15,2% r/r wobec 9,2% w maju. Wynikało to z niskiej ubiegłorocznej bazy, a także ze wzrostu cen paliw w ujęciu miesięcznym (1,2% m/m), będącego efektem odnotowanego w II kw. znaczącego osłabienia kursu złotego wobec dolara i wzrostu cen ropy na rynkach światowych. W kierunku zwiększenia inflacji (o 0,1 pp.) oddziaływał również wzrost inflacji bazowej (inflacji CPI po wyłączeniu cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz nośników energii), która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 0,6% r/r wobec 0,5% w maju. Zwiększenie inflacji bazowej było przede wszystkim skutkiem wzrostu dynamiki cen w kategorii "transport” (z wyłączeniem paliw), do czego przyczyniło się przyspieszenie wzrostu cen usług transportowych związane z wyższymi cenami paliw (roczna dynamika cen w kategorii "usługi transportowe” wzrosła z 0,3% r/r w maju do 1,3%). Inflacja bazowa zwiększyła się również na skutek przyspieszenia wzrostu cen w kategoriach "inne wydatki na towary i usługi” (-0,9% r/r wobec -1,2% w maju) oraz "łączność” (-1,6% r/r wobec -1,9% w maju).

Spadek cen owoców i warzyw efektem wcześniejszej wegetacji?

W kierunku zmniejszenia rocznego wskaźnika inflacji oddziaływał spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych, która wyniosła w czerwcu 2,7% r/r wobec 3,0% w maju (najniżej od grudnia 2016 r.) Jej zmniejszenie wynikało w znacznym stopniu z niższego tempa wzrostu cen w kategoriach "owoce” (0,4% r/r wobec 3,8% w maju) i "warzywa” (2,5% r/r wobec 4,1%). Spadki dynamiki cen w tych kategoriach były najprawdopodobniej efektem przyspieszonej wegetacji owoców i warzyw związanej z relatywnie wysokimi temperaturami. W lipcu oczekujemy wygaśnięcia wpływu tego czynnika przy jednoczesnym zwiększeniu proinflacyjnego oddziaływania tegorocznej suszy na dynamikę cen w tych kategoriach. W II kw. wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych był zgodny z założeniami przyjętymi w naszym kwartalnym scenariuszu makroekonomicznym (por. MAKROmapa z 11.06.2018).

Inflacja nadal poniżej celu inflacyjnego

Utrzymująca się niska inflacja bazowa świadczy o braku presji inflacyjnej w gospodarce. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego łagodnego wzrostu inflacji bazowej, która osiągnie 0,9% r/r w IV kw. Wzrost ten będzie związany z rosnącą presją kosztową i popytową wraz z prognozowanym przez nas umiarkowanie szybkim wzrostem nominalnych wynagrodzeń (por. MAKROmapa z 9.07.2018). Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w drugiej połowie 2018 r. dynamika cen żywności ulegnie dalszemu obniżeniu, a w IV kw. ukształtuje się ona na nieznacznie ujemnym poziomie. Czynnikiem oddziałującym w kierunku przejściowego wzrostu inflacji w III kw. będzie wzrost dynamiki cen paliw. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w 2018 r. inflacja wyniesie średniorocznie 1,6% wobec 2,0% w 2017 r. (por. MAKROmapa z 11.06.2018).

Dzisiejsze dane o czerwcowej inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku