RPP dostrzega ożywienie inwestycji

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”, a "obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Podobnie jak przed miesiącem, w komunikacie znalazło się również stwierdzenie dotyczące krótkoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego: "w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie nieco niższa niż w II poł. 2017.” Wskazuje ono, że w najbliższych kwartałach Rada oczekuje lekkiego spowolnienia wzrostu PKB. Ponadto, z treści komunikatu wynika, iż Rada wiąże silne przyspieszenie wzrostu inwestycji w IV kw. 2017 r. głównie z ożywieniem inwestycji publicznych, co jest zgodne z naszą oceną (por. MAKROmapa z 5.02.2018).

Ł. Hardt łagodzi swoją retoryką antyinflacyjną

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wyrażany w ostatnich miesiącach pogląd, zgodnie z którym stopy NBP powinny pozostać na obecnym poziomie do końca 2018 r. Prezes NBP starał się jednocześnie doprecyzować swoją wypowiedź sprzed miesiąca, w której zasygnalizował, że okres stabilnych stóp procentowych "może się przedłużyć na 2019 r.”. Dziś podkreślił, że w jego ocenie stopy pozostaną stabilne dłużej "jeśli pozwolą fakty i okoliczności”.

W ocenie prezesa NBP wzrost płac nie jest nadmierny w stosunku do dynamiki wydajności pracy, co sygnalizuje ograniczone ryzyko inflacyjne. Nawiązując do sytuacji na rynku pracy, obecny na konferencji członek RPP Ł. Hardt stwierdził, że wpływ wzrostu jednostkowych kosztów pracy na inflację jest ograniczony. Ocena ta jest zgodna z wynikami naszych analiz (por. MAKROmapa z 29.01.2018). Dodał on, że jego zdaniem prawdopodobieństwo stabilnych stóp NBP do końca br. jest obecnie wyższe niż kilka miesięcy temu. Naszym zdaniem wypowiedź ta wskazuje na wyraźną zmianę jego nastawienia w polityce pieniężnej na bardziej łagodne. Zmiana ta jest warta odnotowania zważywszy na fakt, iż do tej pory jego wypowiedzi charakteryzowały się wysoką – na tle pozostałych członków RPP – awersją do inflacji.

Wzrost cen ropy głównym czynnikiem ryzyka dla prognozy stóp NBP

Przytoczone powyżej wypowiedzi członków RPP stanowią wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z którą w warunkach umiarkowanej presji płacowej i oczekiwanego w IV kw. spadku inflacji do poziomu znacząco poniżej celu inflacyjnego (por. MAKROmapa z 5.02.2018) RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do połowy 2019 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza inflacyjnego i – pośrednio – prognozy stóp procentowych NBP jest odnotowany w ostatnich tygodniach znaczący wzrost cen ropy naftowej, sygnalizujący wzrost ryzyka wystąpienia wtórnych impulsów inflacyjnych związanych ze wzrostem cen nośników energii.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku