Efekty statystyczne ograniczyły wzrost produkcji

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w sierpniu do 5,0% r/r wobec 10,3% w lipcu, co było poniżej konsensusu rynkowego (5,2%) i naszej prognozy (5,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła o 0,5% m/m. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy lipcem a sierpniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w lipcu br. liczba dni roboczych była o 1 dzień większa niż w 2017 r., podczas gdy w sierpniu 2018 r., była ona taka sama jak przed rokiem). Na obniżenie dynamiki produkcji przemysłowej w sierpniu wpłynął również efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy (w sierpniu 2017 r. odnotowano wzrost produkcji o 3,2% m/m po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych).

Eksporterzy trzymają się mocno

Struktura danych o sierpniowej produkcji wskazuje na kontynuację szerokiego zakresu ożywienia w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("pozostały sprzęt transportowy” (30,5% r/r w sierpniu wobec 20,6% w lipcu), "maszyny i urządzenia” (17,7% wobec 25,0%) oraz "urządzenia elektryczne” (16,6% wobec 17,5%)). Wysoką dynamikę produkcji w tych działach odnotowano mimo wspomnianego wyżej efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Utrzymujący się silny wzrost produkcji w działach eksportowych jest dobrą informacją w kontekście obserwowanego od początku br. spowolnienia w światowym handlu. Sierpniowe wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie (PMI), które wskazały na najsilniejszy od lipca 2014 r. spadek nowych zamówień eksportowych sygnalizują jednak wysokie ryzyko spowolnienia wzrostu produkcji w działach eksportowych w kolejnych miesiącach (por. MAKROmapa z 03.09.2018).

Utrzymuje się wysoka dynamika inwestycji publicznych

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w sierpniu do 20,0% r/r wobec 18,7% w lipcu. Tempo wzrostu produkcji zwiększyło się pomimo oddziaływania wspomnianego wyżej efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy lipcem a sierpniem w znacznym stopniu wynikało z ustąpienia efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy (produkcja budowlano-montażowa zwiększyła o 4,6% m/m w lipcu 2017 r.), który silnie ograniczył roczne tempo wzrostu produkcji w lipcu br. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w sierpniu br. o 1,6% m/m. W strukturze produkcji budowlano-montażowej na szczególną uwagę zasługuje jej silny wzrost w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (30,5% r/r w sierpniu wobec 20,6% w lipcu). Jest to spójne z naszą oceną, zgodnie z którą szczyt dla dynamiki publicznych inwestycji infrastrukturalnych nastąpił w I kw. br., wspierany przez zwiększone nakłady inwestycyjne samorządów. Oczekujemy, że II poł. br. dynamika inwestycji obniży się na skutek efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy i wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w budownictwie (ograniczenia podażowe). Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej odnotowano również w dziale "wznoszenie budynków” (14,6% r/r w sierpniu wobec 14,1% w lipcu), co wskazuje na utrzymującą się wysoką aktywność w budownictwie mieszkaniowym.

Dalsze spowolnienie wzrostu PKB w III kw.

Sumaryczny wpływ opublikowanych dzisiaj danych o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej jest neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie stanowią one wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. br. (4,4% r/r wobec 5,1% w II kw.).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku