Dynamika PKB najwyższa od 2007r.

Odsezonowana roczna dynamika PKB najwyższa od 2007r.

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. wyniosło 5,1% r/r wobec 5,1% w II kw. i było ono zgodne z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się do 1,7% w III kw. wobec 1,1% w II kw. Odsezonowana roczna dynamika PKB wzrosła z 5,2% w II kw. do 5,7%, kształtując się na poziomie najwyższym od IV kw. 2007 r. Znacząca różnica pomiędzy dynamiką PKB wyrównanego sezonowo i dynamiką nieodsezonowaną była naszym zdaniem związana głównie z cyklem inwestycyjnym w samorządach (patrz niżej).

Inwestycje publiczne przyspieszyły

W strukturze PKB w III kw. na szczególną uwagę zasługuje silne przyspieszenie wzrostu inwestycji z 4,7% r/r w II kw. do 9,9% r/r. Biorąc pod uwagę fakt, że w III kw. nominalna dynamika inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób pozostała stabilna (13,3% r/r wobec 13,9% w II kw.), oceniamy, że w III kw. znacząco wzrosła kontrybucja inwestycji publicznych do wzrostu inwestycji ogółem (szerzej dane dotyczące inwestycji przedsiębiorstw "50+” w III kw. omówimy w najbliższej MAKROmapie). Nie wykluczamy również wyższego wkładu inwestycji mieszkaniowych do wzrostu nakładów inwestycyjnych ogółem. Naszym zdaniem czynnikiem, który w znacznym stopniu przyczynił się do przyspieszenia wzrostu inwestycji publicznych w III kw. było zwiększenie kontrybucji inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych okresie poprzedzającym październikowe wybory samorządowe. Wkład inwestycji ogółem do wzrostu PKB w III kw. wyniósł 1,7 pkt. proc. i był najwyższy od IV kw. 2014 r.

Konsumpcja nadal głównym motorem wzrostu gospodarczego

W III kw. odnotowano lekkie spowolnienie wzrostu konsumpcji (do 4,5% r/r wobec 4,9% w II kw.), co było zgodne z odnotowanym w III kw. spowolnieniem wzrostu realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnej płacy) w gospodarce. Choć wkład konsumpcji do wzrostu PKB zmniejszył się do 2,7 pkt. proc. w III kw. wobec 2,8 pkt. proc. w II kw., wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pozostały głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Z kolei wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB zwiększył się z 0,0 pkt. proc. w II kw. do 1,0 pkt. proc., co było zgodne z wynikami badań koniunktury sygnalizującymi nadmierny poziom zapasów przedsiębiorstw w III kw. Naszym zdaniem wzrost kontrybucji zapasów wynikał głównie z zaskakującego pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro (szczególnie w branży motoryzacyjnej – por. MAKROmapa z 19.11.2018 i 26.11.2018). Znacząco obniżył się natomiast wkład eksportu netto do dynamiki PKB (z 0,9 pkt. proc. do -0,9 pkt. proc.w III kw.), co wynikało z wyraźnego obniżenia dynamiki eksportu przy nieznacznym przyspieszeniu wzrostu importu i było zgodne z naszym scenariuszem.

Ryzyko w górę dla dynamiki PKB w 2018r.

Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o PKB w III kw. sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. (4,8%). Nadal oczekujemy, że w kolejnych kwartałach dynamika PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczynią się wyhamowanie wzrostu zatrudnienia oddziałujące w kierunku spowolnienia wzrostu konsumpcji, krótki cykl inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw oraz efekty wysokiej tegorocznej bazy dla inwestycji publicznych. Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny, uwzględniający negatywny wpływ dodatkowego dnia wolnego od pracy (12 listopada) na dynamikę PKB w IV kw., przedstawimy 10 grudnia.

Szybki wzrost gospodarczy w warunkach niskiej presji inflacyjnej

W naszej ocenie dzisiejsze dane o PKB nie zmieniają krótkoterminowych perspektyw stóp procentowych. Nadal oczekujemy, że ich pierwsza podwyżka nastąpi w marcu 2020 r. Szybki wzrost aktywności gospodarczej dokonuje się w warunkach ograniczonej presji płacowej i niskiej presji inflacyjnej. Wsparciem dla takiej oceny są opublikowane dziś przez GUS wstępne dane o listopadowej inflacji, wskazujące na jej znacząco głębszy od oczekiwań spadek do 1,2% z 1,8% r/r w październiku, na co złożyły się spadek dynamiki cen żywności i obniżenie inflacji bazowej. W połączeniu z odnotowanym w ostatnich tygodniach silnym spadkiem cen ropy naftowej dane te sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy inflacji w 2019 r. (2,2%).

Dzisiejsze dane o PKB i inflacji są lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia