Dobre dane z rynku pracy wsparciem dla konsumpcji w II kw.

Wzrost wynagrodzeń pozytywnie zaskoczył Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do 7,5% r/r z 7,0% w maju, kształtując się powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (7,0%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w czerwcu o 5,4% r/r wobec 5,2% w maju. W kierunku wzrostu dynamiki płac w czerwcu br. oddziaływały podwyżki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Wsparciem dla dynamiki wynagrodzeń były również czynniki statystyczne związane z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych, podbijające dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach roczna dynamika płac, wspierana przez umiarkowaną presję płacową w szeregu branż, będzie się kształtować w przedziale 7-8%.

Stabilizacja dynamiki zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w czerwcu o 11,9 tys. m/m wobec spadku o 2,1 tys. w maju. Oznacza to, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami spadek zatrudnienia w ujęciu miesięcznym odnotowany w maju był zjawiskiem przejściowym (por. MAKROpuls z 18.06.2018). Roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w czerwcu w porównaniu do maja i wyniosła 3,7%. Silniejszy od naszej prognozy (o 0,1 pkt. proc.) wzrost zatrudnienia w czerwcu był spójny z lepszymi od oczekiwań wynikami badań koniunktury w przetwórstwie. Składowa indeksu PMI dotycząca zatrudnienia ukształtowała się w czerwcu na najwyższym poziomie od kwietnia 2017 r. Utrzymujący się relatywnie szybki wzrost zatrudnienia jest szczególnie ciekawy z punktu widzenia rosnących trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Naszym zdaniem czynnikiem wspierającym wzrost zatrudnienia jest stopniowe przyspieszenie realnego wzrostu płac, sprzyjające powrotowi na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, a także rosnące rejestrowane zatrudnienie imigrantów z Ukrainy. Szybszy od naszych oczekiwań wzrost liczby etatów w czerwcu nie zmienia naszego scenariusza stopniowego wyhamowania wzrostu zatrudnienia w najbliższych kwartałach.

Dobre dane z rynku pracy wsparciem dla konsumpcji w II kw.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w czerwcu 9,3% r/r wobec 9,0% w maju. W II kw. wzrost realnego funduszu płac przyspieszył do 9,5% wobec 9,3% w I kw. Stanowi to lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika spożycia prywatnego w II kw. obniży się i wyniesie 4,9% r/r wobec 5,2% w I kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku