Efekty kalendarzowe niekorzystne dla produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 2,7% r/r wobec 9,1% w listopadzie, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (2,9%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w grudniu o 1,8% m/m.

Głównym czynnikiem przyczyniającym się do obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy listopadem a grudniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. W grudniu ub. r. liczba dni roboczych była o 2 mniejsza niż w 2016 r., podczas gdy w listopadzie 2017 r., po uwzględnieniu udzielania przez pracodawców dodatkowego dnia wolnego w listopadzie w związku ze Świętem Niepodległości przypadającym w sobotę, była ona taka sama jak przed rokiem.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("pozostały sprzęt transportowy” (11,0% r/r w grudniu), oraz "urządzenia elektryczne” (6,5%)), jak i działach powiązanych z branżą budowlaną ("metale” (10,7%), "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (6,9%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (6,3%)). W kierunku wyższej dynamiki produkcji przemysłowej ogółem oddziaływało również wyże tempo wzrostu produkcji w górnictwie.

Inwestycje publiczne wspierają budownictwo

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w grudniu do 12,7% r/r wobec 19,8% w listopadzie. W kierunku obniżenia tempa wzrostu produkcji oddziaływały wspomniane wyżej niekorzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 3,1%.

Uważamy, że w grudniu – podobnie jak w listopadzie – produkcję budowlano-montażową wspierało silne ożywienie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego podyktowane koniecznością realizacji planów wydatków majątkowych przed zbliżającym się końcem roku. Świadczy o tym wysokie tempo wzrostu produkcji w dziale budownictwa zajmującym się wznoszeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej (20,6% r/r w grudniu). Uważamy, że w kolejnych miesiącach produkcja utrzyma się w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosnącą absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym.

W całym IV kw. ub. r. średnia dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 8,1% wobec 6,3% w III kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się do 17,1% wobec 19,4%. Dzisiejsze dane stanowią nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. 2017 r. (spadek do 4,8% r/r wobec 4,9% r/r w III kw.).

Grudniowa sprzedaż detaliczna pod wpływem "Czarnego piątku”?

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 5,2% r/r wobec 8,8% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (9,0%) i konsensusu rynkowego (8,7%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej zmniejszyła się w grudniu do 5,2% r/r z 8,8% w listopadzie. W kierunku jej spadku oddziaływała przede wszystkim niższa sprzedaż w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-0,9% r/r w grudniu wobec 14,1% w listopadzie). Do obniżenia dynamiki sprzedaży mogło się również przyczynić ustąpienie efektu związanego z realizowanymi z wyprzedzeniem (tj. w listopadzie) zakupów świątecznych. Takie zjawisko mogło być wspierane przez rosnącą popularność zakupów w tzw. "Czarny piątek” (24 listopada). Naszą ocenę wspiera struktura danych o sprzedaży detalicznej – niższa dynamika odnotowana została m.in. w takich kategoriach jak: "tekstylia, odzież, obuwie” i "meble, rtv, agd”.

W całym IV kw. ub. r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 7,0% wobec wzrostu o 7,9% w III kw., co stanowi nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w IV kw. zmniejszyło się do 4,3% r/r wobec 4,9% r/r w III kw.

Opublikowane dziś dane są w naszej ocenie neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku