Lekkie spowolnienie wzrostu wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lipcu do 7,2% r/r z 7,5% w czerwcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (7,8%) i konsensusu rynkowego (7,6%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lipcu o 5,1% r/r wobec 5,5% w czerwcu.

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki płac w lipcu br. były przesunięcia zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie. Z kolei wsparciem dla dynamiki wynagrodzeń były czynniki statystyczne związane z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych, podbijające dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Lipcowe dane są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w kolejnych miesiącach roczna dynamika wynagrodzeń, wspierana przez umiarkowaną presję płacową w szeregu branż, będzie się kształtować w przedziale 7-8%. Wyniki badań koniunktury NBP ("Szybki Monitoring NBP”, lipiec 2018) potwierdzają taką ocenę. Wskazują one bowiem na spadek presji płacowej, co sygnalizuje małe prawdopodobieństwo eksplozji wzrostu wynagrodzeń w kolejnych kwartałach.

Efekty bazy ograniczyły wzrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 9,1 tys. m/m wobec wzrostu o 11,8 tys. w czerwcu. Natomiast roczna dynamika zatrudnienia w lipcu obniżyła się do 3,5% r/r wobec 3,7% w czerwcu. Do spadku dynamiki zatrudnienia w lipcu przyczyniły się efekty wysokiej bazy sprzed roku – w 2017 r. odnotowano najwyższy w historii lipcowy wzrost zatrudnienia w ujęciu miesięcznym (20,6 tys. m/m).

Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego stopniowy spadek dynamiki zatrudnienia w najbliższych kwartałach. Taką tendencję sygnalizował również wspomniany wyżej "Szybki Monitoring NBP”. Opublikowany w nim wskaźnik prognoz zatrudnienia w ostatnich dwóch kwartałach obniżał się, wcześniej rosnąc nieprzerwanie od początku 2017 r.

Czy czeka nas spowolnienie wzrostu konsumpcji?

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła w lipcu do 8,7% r/r wobec 9,4% w czerwcu i 9,5% w II kw. Spowolnienie realnego tempa wzrostu funduszu płac stanowi ryzyko w dół dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki spożycia prywatnego w III kw. br. na poziomie 4,6%.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku