Wzrost gospodarczy w III kw. powyżej oczekiwań

Wzrost gospodarczy w III kw. powyżej oczekiwań

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. wzrosło do 4,7% r/r wobec 4,0% w II kw., a tym samym ukształtowało się nieznacznie powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (4,5%). Wyższą od naszych oczekiwań dynamikę PKB w III kw. można w pewnym stopniu wiązać z opublikowaną dziś przez GUS rewizją kwartalnych danych o PKB w okresie I kw. 2016 – II kw. 2017. Jej efektem było zwiększenie dynamiki PKB w I i II kw. o 0,1 pkt. proc. Roczna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się z 4,2% w II kw. do 5,0% r/r, kształtując się na poziomie najwyższym od III kw. 2011 r. Kwartalna odsezonowana dynamika PKB w III kw. wzrosła do 1,1% wobec 0,9% w II kw., co wskazuje na lekkie przyspieszenie wzrostu aktywności gospodarczej w III kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane 30 listopada.

Inwestycje przyspieszyły, konsumpcja lekko spowolniła

Uważamy, że głównym czynnikiem dynamizującym wzrost PKB w III kw. był wyższy wkład eksportu netto, związany z zaskakującym spowolnieniem dynamiki importu. Zwiększeniu uległ również wkład inwestycji. Zwiększenie to było naszym zdaniem efektem zarówno wyższej dynamiki inwestycji publicznych, jak również przyspieszenia tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw prywatnych oraz gospodarstw domowych. Ożywienie inwestycji wynikało ze zwiększonego wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, które znalazło odzwierciedlenie w silnym wzroście produkcji budowlano-montażowej w III kw. Ponadto, wsparciem dla ożywienia w inwestycjach przedsiębiorstw był wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym. W naszej ocenie w III kw. utrzymał się szybki wzrost konsumpcji prywatnej, wspierany przez dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy i przyspieszenie wzrostu realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw. Wkład konsumpcji do wzrostu PKB był najprawdopodobniej zbliżony do odnotowanego w III kw., a wkład zapasów - wyprzedawanych przez firmy w celu zaspokojenia szybko rosnącego popytu – lekko ujemny (por. MAKROpuls z 2.11.2017).

Struktura PKB kluczowa dla perspektyw stóp procentowych NBP

Dzisiejsze dane o PKB są pozytywne dla kursu złotego oraz rentowności obligacji. Wpływ tych danych na perspektywy stóp procentowych NBP będzie można w pełni ocenić po opublikowaniu przez GUS struktury PKB w III kw. Uważamy, że dane te istotnie zwiększałyby prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez RPP w I poł. 2018 r. tylko w sytuacji, w której ożywienie inwestycji następowałoby znacznie silniej niż założono w listopadowej projekcji NBP. Zgodnie z tą projekcją dynamika inwestycji w III kw. wyniosła ok. 6% r/r i była znacznie wyższa od naszych oczekiwań (3,7% r/r). W konsekwencji, nie spodziewamy się, aby wzrost inwestycji w III kw. był wyraźnie szybszy od oczekiwanego w projekcji NBP. W związku z tym podtrzymujemy scenariusz, zgodnie z którym podwyżka stóp procentowych NBP (o 25 pb) nastąpi w listopadzie 2018 r. Wsparciem dla tego scenariusza jest oczekiwana przez nas spadkowa trajektoria dla dynamiki cen żywności począwszy od I kw. 2018 r. (por. MAKROpuls z 13.11.2017). W tym przypadku również oczekiwana przez nas ścieżka znajduje się wyraźnie poniżej tej, która jest przewidywana w projekcji NBP.

Dzisiejsze dane o PKB sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (4,1%). Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy na początku grudnia br., po zapoznaniu się ze strukturą PKB w III kw.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia