Utrzymuje się silne ożywienie w przemyśle

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu do 8,8% r/r wobec 6,2% w lipcu, co było powyżej konsensusu rynkowego (6,0%) i naszej prognozy (6,7%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w sierpniu o 3,2% m/m. Czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia wzrostu produkcji w sierpniu było ustąpienie efektu związanego z dłuższymi niż przed rokiem przerwami urlopowymi w fabrykach samochodów w lipcu br. (por. MAKROpuls z 18.08.2017). Ponadto, wsparciem dla produkcji przemysłowej w sierpniu był utrzymujący się wzrost nowych zamówień eksportowych w przetwórstwie przemysłowym (por. MAKROpuls z 1.09.2017), w tym zamówień napływających z przedsiębiorstw branży budowlanej. Ocenę tę potwierdza struktura sierpniowej produkcji, wskazująca na szybki wzrost aktywności zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (13,5% r/r w sierpniu wobec 4,7% w lipcu), "urządzenia elektryczne” (9,7% r/r wobec 5,3%)), jak i działach powiązanych z branżą budowlaną ("metale” (12,2% r/r w sierpniu wobec 17,2% w lipcu), "wyroby z metali” (14,6% r/r wobec 8,6%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (11,3% r/r wobec 10,9%).

Wzrost aktywności w budownictwie wskazuje na ożywienie inwestycji

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w sierpniu do 23,5% r/r wobec 19,8% w lipcu. Znaczącym wsparciem dla dynamiki produkcji była niska ubiegłoroczna baza (w sierpniu ub. r. roczna dynamika produkcji zmniejszyła się mimo silnego pozytywnego wpływu różnicy w liczbie dni roboczych – por. MAKROpuls z 19.09.2016). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,8%. Jej roczna odsezonowana dynamika (22,6%) była najwyższa od stycznia 2012 r., a więc od okresu boomu budowlanego związanego z EURO 2012.

Do zwiększenia dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczyniło się wyższe tempo wzrostu w dziale "roboty budowlane specjalistyczne” (27,3% r/r wobec 9,1% w lipcu). W dziale "wznoszenie budynków” wzrost aktywności utrzymał się na umiarkowanie wysokim poziomie (12,8% r/r wobec 13,1%). Wskazuje to na utrwalające się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, sygnalizowane przez wskaźniki koniunktury w tym sektorze. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo szybki wzrost produkcji w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (30,1% r/r w sierpniu wobec 33,7% w lipcu), sygnalizujący wyraźne ożywienie inwestycji publicznych.

Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach produkcja budowlano-montażowa pozostanie w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosnącą absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Opublikowane dziś dane o produkcji budowlano-montażowej stanowią silne wsparcie dla naszego scenariusza ożywienia inwestycji. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w III kw. br. tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 3,0% r/r wobec 0,8% w II kw.

Stabilizacja dynamiki sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu do 7,6% r/r wobec 7,1% w lipcu, co było powyżej naszej prognozy (5,8%) i konsensusu rynkowego (7,2%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła w sierpniu do 6,9% r/r z 6,8% w lipcu. Do nieznacznego przyspieszenia sprzedaży w sierpniu w największym stopniu przyczyniło się zwiększenie jej dynamiki w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (4,4% r/r wobec 2,2% w lipcu ) oraz "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (7,2% r/r wobec 6,6%). Stabilizacja dynamiki sprzedaży ogółem w cenach stałych stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w najbliższych miesiącach roczna dynamika sprzedaży ulegnie stopniowemu obniżeniu, do czego przyczyni się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy związany z wypłatą środków w ramach programu Rodzina 500+.

Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej w sierpniu sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. 2017 r. (4,1% r/r wobec 3,9% r/r w II kw.). Opublikowane dziś dane są w naszej ocenie lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku