Niższe "czternastki” ograniczyły wzrost wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób spadła w lutym do 4,0% r/r wobec 4,3% w styczniu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym i lekko poniżej naszej prognozy (4,1%). W kierunku spadku dynamiki wynagrodzeń oddziaływało przesunięcie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w górnictwie (tzw. "czternastki”) z lutego na marzec (m.in. w Katowickim Holdingu Węglowym). Do zmniejszenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy styczniem a lutym przyczyniła się również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2016 r., podczas gdy w lutym br. była ona o 1 niższa niż przed rokiem), obniżająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 1,8% r/r wobec 2,5% w styczniu, na co złożyły się spowolnienie wzrostu nominalnych płac i wyższa inflacja CPI (2,2% r/r wobec 1,7% w styczniu, por. MAKROpuls z 14.02.2017). W kolejnych miesiącach spodziewamy się tylko umiarkowanego przyspieszenia tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń, a prawdopodobieństwo wystąpienia wtórnych efektów płacowych wywołanych przez wzrost inflacji (tzw. efektów drugiej rundy) oceniamy jako niskie (por. MAKROmapa z 20.02.2017).

Silny wzrost zatrudnienia w lutym

Według danych GUS roczna dynamika zatrudnienia zwiększyła się lutym do 4,6% r/r wobec 4,5% w styczniu. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 16,5 tys. m/m wobec wzrostu o 160,8 tys. w styczniu. W kolejnych miesiącach wraz ze stopniowym wyhamowaniem poprawy sytuacji na rynku pracy oczekujemy stabilizacji rocznej dynamiki zatrudnienia na poziomie ok. 4,5%.

Dobre dane z rynku pracy wsparciem dla konsumpcji w I kw.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w lutym 6,5% r/r wobec 7,1% w styczniu. Mimo to widzimy ryzyko w górę dla naszej prognozy zmniejszenia dynamiki spożycia prywatnego w I kw. 2017 r. (3,6% r/r wobec 4,2% w IV kw. 2016 r.). Pełniejsza ocena perspektyw konsumpcji w I kw. będzie możliwa po jutrzejszej publikacji danych o sprzedaży detalicznej w lutym.

Dzisiejsze dane z rynku pracy są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku