Komunikat RPP bez oceny perspektyw inwestycji

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada zaznaczyła w komunikacie, że w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W jej ocenie w najbliższych kwartałach rosnącej wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury towarzyszyć będzie obniżająca się dynamika cen importu na skutek oczekiwanej stabilizacji cen surowców oraz niskiej inflacji za granicą. W konsekwencji, w ocenie Rady "ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone”. W komunikacie po posiedzeniu RPP nie przedstawiła jednak swojej oceny perspektyw inwestycji. Jest to sporym zaskoczeniem w świetle opublikowanych w ubiegłym tygodniu rozczarowujących danych o strukturze PKB w II kw., wskazujących na brak ożywienia w inwestycjach mimo wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych i szybkiego wzrostu popytu zewnętrznego i wewnętrznego (por. MAKROpuls z 31.08.2017).

Prezes NBP: trudno sobie wyobrazić niższe bezrobocie w Polsce

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wcześniej prezentowany pogląd, zgodnie z którym w przypadku realizacji scenariusza makroekonomicznego zarysowanego w lipcowej projekcji inflacji (por. MAKROpuls z 5.07.2017) stopy NBP nie ulegną zmianie do końca 2018 r. Jego zdaniem dziś nie żadnego powodu aby dyskutować o zmianie stóp procentowych. Ocenia on, że w połowie 2018 r. dyskusja na posiedzeniach RPP dotycząca stóp procentowych będzie "bardziej zdecydowana” i wnioski o podwyżki stóp mogą się wówczas pojawić.

Oceniając perspektywy sytuacji na polskim rynku pracy prezes NBP stwierdził, że "trudno sobie wyobrazić niższe bezrobocie”. Jednak w jego ocenie, dzięki napływowi pracowników z Ukrainy, "problem rąk do pracy oddala się”, co sygnalizuje ograniczone ryzyko nadmiernej presji płacowej. Na brak spirali płacowej i związane z tym ograniczone ryzyko inflacyjne wskazywał również obecny na konferencji członek Rady J. Kropiwnicki.

Zdaniem A. Glapińskiego inwestycje "ruszyły”, choć RPP jest zaniepokojona niższym od oczekiwań tempem ożywienia popytu inwestycyjnego ("czekamy z miesiąca na miesiąc kiedy inwestycje porządnie się rozkręcą”). Podtrzymał on ocenę, zgodnie z którą zwiększenie inwestycji publicznych (w szczególności samorządów) i prywatnych współfinansowanych ze środków unijnych w najbliższych kwartałach będą czynnikami dynamizującymi nakłady brutto na środki trwałe.

Podwyżka stóp wciąż odległa

Przytoczone powyżej wypowiedzi członków Rady wskazują, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po lipcowym posiedzeniu. Stanowią one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z którą w warunkach umiarkowanej presji płacowej i utrzymywania się inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny dla lat 2017-2018 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku