Rekordowy wzrost zatrudnienia w listopadzie

Spowolnienie wzrostu płac w listopadzie

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w listopadzie do 6,5% r/r z 7,4% w październiku, kształtując się poniżej naszej prognozy (6,9%) i konsensusu rynkowego (7,1%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w listopadzie o 3,9% r/r wobec 5,2% w październiku.

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia nominalnej dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw było wygaśnięcie wpływu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach w październiku, na co wskazuje silny – na tle ubiegłych lat – wzrost płac w tym miesiącu (2,3% m/m, najwyżej od 2007 r.). W naszej ocenie przejściowym czynnikiem, który mógł przyczynić się do zwiększenia dynamiki płac w październiku mogły być wypłaty odpraw dla osób, które uzyskały prawo do przejścia na emeryturę po obniżeniu wieku emerytalnego. Czynnikiem negatywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń w listopadzie była również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych, obniżająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. W październiku br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż 2016 r., podczas gdy w listopadzie br., po uwzględnieniu udzielania przez pracodawców dodatkowego dnia wolnego w listopadzie w związku ze Świętem Niepodległości przypadającym w sobotę, była ona taka sama jak przed rokiem. Łączny negatywny wpływ wymienionych czynników na dynamikę płac był – podobnie jak w ubiegłych miesiącach – ograniczany przez narastającą presję płacową związaną z poprawą sytuacji na rynku pracy.

Rekordowy wzrost zatrudnienia mimo barier podażowych i obniżenia wieku emerytalnego

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w listopadzie o 17,2 tys. m/m (najwyższy wzrost w listopadzie w historii) wobec wzrostu o 5,0 tys. w październiku. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia w listopadzie wzrosła do 4,5% r/r wobec 4,4% w październiku. Rekordowy wzrost zatrudnienia w listopadzie jest dużą niespodzianką zważywszy na rosnące trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, a także obniżenie wieku emerytalnego od 1 października br.

Dane o zatrudnieniu w listopadzie wskazują, że mimo narastającej bariery po stronie podaży pracy przedsiębiorstwom nadal udaje się szybko zwiększać zatrudnienie, a negatywny wpływ obniżenia wieku emerytalnego na liczbę zatrudnionych jest ograniczany przez częste łączenie pobierania emerytury z pracą. W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 11.12.2017).

Spowolnienie wzrostu realnego funduszu płac

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w listopadzie 8,6% r/r wobec 9,8% w październiku i 8,6% w III kw. Sygnalizuje to lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika spożycia prywatnego w IV kw. obniży się i wyniesie 4,3% r/r wobec 4,8% w III kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia