Produkcja przemysłowa rośnie najszybciej od 7 lat

Efekty statystyczne podbiły dynamikę produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku do 12,3% r/r wobec 4,3% we wrześniu, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (10,4%) oraz naszej prognozy (10,5%). Jest to jednocześnie najwyższa roczna dynamika produkcji przemysłowej od sierpnia 2010 r. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku o 1,7% m/m.

Główną przyczyną silnego zwiększenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy wrześniem a październikiem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż 2016 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem).

Do zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej przyczyniło się również wyższe tempo wzrostu produkcji w kategorii "górnictwo i wydobywanie”, co związane było m.in. z efektami niskiej bazy sprzed roku w tej kategorii. Szacujemy, że zwiększyło ono roczną dynamikę produkcji przemysłowej o ok. 0,8 pkt. proc.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("maszyny i urządzenia” (23,8% r/r w październiku), "wyroby tekstylne” (21,9%) oraz "urządzenia elektryczne” (14,8%), jak i działach powiązanych z branżą budowlaną ("metale” (21,7% r/r, "wyroby z metali” (19,3%), "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (14,9%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (16,6%)).

Przejściowe obniżenie aktywności w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w październiku do 20,3% r/r wobec 15,5% we wrześniu. W kierunku jej wzrostu oddziaływały wspomniane powyżej korzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 1,0%. Tym samym jest to jej trzeci miesiąc z rzędu spadku m/m.

Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą obserwowany w ostatnich trzech miesiącach spadek odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej w ujęciu m/m ma charakter przejściowy i w najbliższych miesiącach produkcja ponownie znajdzie w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosnącą absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Uwzględniając wyniki naszych badań przedstawionych w MAKROmapach z okresu od 23.10.2017 do 13.11.2017 oczekujemy, że szczyt ożywienia w budownictwie nastąpi na przełomie 2018 r. i 2019 r.

Przesunięcie zakupów odzieży z kolekcji jesienno-zimowych osłabiło sprzedaż detaliczną

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku do 8,0% r/r wobec 8,6% we wrześniu, co było poniżej naszej prognozy (8,5%) oraz konsensusu rynkowego (8,2%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej spadła w październiku do 7,1% r/r z 7,5% we wrześniu. Obniżenie tempa wzrostu sprzedaży było spowodowane w znacznym stopniu przesunięciem sezonowego zwiększenia zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej z października na wrzesień. W tym roku nastąpiło ono wcześniej w związku z wyjątkowo chłodnym wrześniem (por. MAKROpuls z 18.10.2017). Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika sprzedaży ulegnie stopniowemu obniżeniu, do czego przyczyni się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy związany z wypłatą środków w ramach programu Rodzina 500+. Czynnikiem wspierającym sprzedaż detaliczną w IV kw. będzie obniżenie wieku emerytalnego (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

Październikowe dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (4,2% r/r wobec 4,5% w III kw.)

Opublikowane dziś dane są w naszej ocenie lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia