Efekty kalendarzowe zwiększyły dynamikę produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lipcu do 6,2% r/r wobec 4,5% w czerwcu, co było poniżej konsensusu rynkowego (8,4%) i naszej prognozy (7,5%). Główną przyczyną zwiększenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy czerwcem a lipcem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2016 r., podczas gdy w lipcu br. była taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w lipcu o 1,2% m/m.

Przerwy urlopowe w fabrykach samochodowych ograniczyły wzrost produkcji

Przyspieszenie wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu było mniejsze niż wynikałoby to z różnicy w liczbie dni roboczych. Naszym zdaniem czynnikiem ograniczającym wzrost aktywności w przemyśle w lipcu były dłuższe niż przed rokiem przerwy urlopowe w fabrykach samochodowych (por. MAKROpuls z 1.08.2017). W efekcie, można oczekiwać, że roczna dynamika produkcji w lipcu w branży "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” była ujemna. W sierpniu działalność zakładów została wznowiona, a tym samym spadek dynamiki produkcji w tej kategorii był najprawdopodobniej przejściowy.

Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach obserwuje się wysoką na tle innych kategorii dynamikę produkcji przemysłowej w branżach: "metale” (17,2% r/r w lipcu wobec 7,6% w czerwcu), "wyroby z metali” (8,6% r/r wobec 6,2%), "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (10,9% r/r wobec 5,9%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (10,9% r/r wobec 5,9%). W naszej ocenie jest to efekt pozytywnego wpływu ożywienia w budownictwie na branże wytwarzające towary stanowiące wsad do produkcji budowlano-montażowej (patrz niżej).

Przetwórstwo pracuje pełną parą

Roczne tempo wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym wyniosło 6,9% wobec 5,0% w czerwcu. Utrzymujący się szybki wzrost aktywności w przetwórstwie oddziałuje w kierunku zwiększenia stopnia wykorzystania mocy wytwórczych. Zgodnie danymi GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie wyniosło w III kw. 80,0% wobec 80,1% w II kw. (poziom najwyższy od II kw. 2008 r.). Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach rosnący popyt i związana z nim bariera mocy wytwórczych będą skłaniać firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zwiększenia dynamiki inwestycji w III kw. (6,1% r/r wobec 2,7% w II kw.).

Produkcja budowlana-montażowa rośnie najszybciej od stycznia 2012 r.

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w lipcu do 19,8% r/r wobec 11,6% w czerwcu. Jej wzrost, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej, wspierany był przez korzystną różnicę w liczbie dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zwiększyła się w ujęciu m/m o 4,3%, a jej roczna odsezonowana dynamika (18,0%) była najwyższa od stycznia 2012 r., a więc od okresu boomu budowlanego związanego z EURO 2012.

Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej wynikało z jej wyższego tempa wzrostu we wszystkich jej kategoriach "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (33,7% r/r w lipcu wobec 27,4% w czerwcu), "roboty budowlane specjalistyczne” (9,1% wobec 4,0%) oraz "wznoszenie budynków” (13,1% wobec 1,2%). Na szczególną uwagę zasługuje bardzo szybki wzrost produkcji w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Naszym zdaniem wskazuje on na wyraźne ożywienie inwestycji publicznych. Wsparciem dla takiej oceny są opublikowane w tym tygodniu dane o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w II kw. br. Wskazują one na zwiększenie dynamiki inwestycji realizowanych przez te jednostki do 24,1% r/r wobec 11,2% w I kw. Z kolei silny wzrost dynamiki produkcji w kategorii "wznoszenie budynków” potwierdza utrwalające się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, sygnalizowane przez wskaźniki koniunktury w tym sektorze. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach produkcja budowlano-montażowa pozostanie w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosnącą absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym.

Lekki wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w lipcu do 7,1% r/r wobec 6,0% w czerwcu, co było poniżej naszej prognozy (8,0%) i konsensusu rynkowego (7,5%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej zwiększyła się w lipcu do 6,8% r/r wobec 5,8% w czerwcu. W kierunku zwiększenia tempa wzrostu sprzedaży w lipcu oddziaływała wspomniana wyżej korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Wyższej dynamice sprzedaży detalicznej sprzyjały również efekty niskiej bazy sprzed roku w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (10,0% r/r wobec 2,5% w czerwcu). Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna dynamika sprzedaży ulegnie stopniowemu obniżeniu, do czego przyczyni się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy związany z wypłatą środków w ramach programu Rodzina 500+.

Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej są spójne z naszą prognozą dynamiki PKB w III kw. 2017 r. (wzrost do 4,1% r/r wobec 3,9% r/r w II kw.). Opublikowane dziś dane są w naszej ocenie neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku