Ostatnie dane umocniły gołębie nastawienie prezesa NBP

Nastawienie RPP bez wyraźnych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Rada zaznaczyła w komunikacie, że "biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”. Można zatem uznać, że nastawienie RPP nie uległo istotnym zmianom w porównaniu z listopadem br. Wsparciem dla takiego wniosku jest podtrzymana w komunikacie ocena, zgodnie z którą "obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Nową informacją umieszczoną w komunikacie jest stwierdzenie, że "w ocenie Rady w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć w kolejnych latach oczekiwać można pewnego obniżenia się dynamiki PKB”.

Niższe oprocentowanie rezerwy obowiązkowej

Rada podjęła decyzję o obniżeniu wysokości oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej od 1 stycznia 2018 r. z 1,35% do 0,50%. A. Glapiński zaznaczył, że ta decyzja ma "charakter techniczny” – polegający na zrównaniu oprocentowania rezerw ze stopą depozytową. Jednocześnie prezes NBP zaznaczył, że łącznie z podjętą w listopadzie decyzją (o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych co najmniej na 2 lata do 0%, por. MAKROpuls z 08.11.2017) jest ona próbą zwiększenia atrakcyjności depozytów długoterminowych.

Szacujemy, że w wyniku tej decyzji roczne przychody sektora bankowego z oprocentowania rezerwy obniżą się o ok. 360 mln zł., co jest kwotą nieznaczną w stosunku do wyniku finansowego brutto sektora (mniej niż 2% wyniku zrealizowanego w 2016 r.). W konsekwencji, wpływ tej decyzji na kapitały banków i – pośrednio – na podaż kredytu i popyt w gospodarce – nie będzie istotny.

Ostatnie dane umocniły gołębie nastawienie prezesa NBP

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wyrażany w ostatnich miesiącach pogląd, zgodnie z którym stopy NBP powinny pozostać na obecnym poziomie do końca 2018 r. Jego oceny nie zmieniają (a nawet "umacniają”) opublikowane w ostatnich tygodniach lepsze od oczekiwań rynkowych dane makroekonomiczne (m.in. PKB i inflacja). Swoje stanowisko uzasadnił m.in. nienarastającą presją płacową, spadkiem dynamiki jednostkowych kosztów płacy, niskim poziomem inflacji bazowej i zewnętrznym (tj. pozostającym poza wpływem polityki pieniężnej) charakterem wzrostu inflacji ogółem. Dodatkowo, prezes NBP zaznaczył, że zaobserwowane w ciągu ostatniego roku umocnienie złotego prowadzi do zacieśnienia polityki pieniężnej.

Status quo w polityce pieniężnej

Przytoczone powyżej wypowiedzi prezesa NBP wskazują, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po listopadowym posiedzeniu. Stanowią one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z którą w warunkach umiarkowanej presji płacowej i utrzymywania się inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia