Obniżenie dynamiki wynagrodzeń we wrześniu

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 6,0% r/r wobec 6,6% w sierpniu, kształtując się poniżej naszej prognozy (6,9%) i konsensusu rynkowego (6,2%). Czynnikiem negatywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2016 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), obniżająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Zmniejszenie tempa wzrostu wynagrodzeń we wrześniu nastąpiło mimo wypłat premii w górnictwie (m.in. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej) oraz podwyżek w dziale "wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej” (m.in. w firmie Lotos).

Nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się we wrześniu o 5,2 tys. m/m wobec wzrostu o 3,5 tys. w sierpniu. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia we wrześniu obniżyła się do 4,5% wobec 4,6% w sierpniu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki zatrudnienia były efekty wysokiej bazy sprzed roku (por. MAKROpuls z 18.10.2017). W kolejnych kwartałach oczekujemy wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia. Przy utrzymującym się silnym popycie na pracę będzie oddziaływało to w kierunku stopniowego narastania presji płacowej w polskiej gospodarce. Wsparcie dla takiej oceny stanowią opublikowane w tym tygodniu wyniki kwartalnego badania koniunktury NBP (tzw. Szybki Monitoring), które wskazały na wzrost odsetka firm odnotowujących zwiększenie presji płacowej. Prognozujemy, że tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2017 r. do 5,2% r/r wobec 3,8% w 2016 r., a w 2018 r. wzrośnie do 6,5% (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

Utrzymujący się wzrost funduszu płac wsparciem dla dynamiki konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło we wrześniu 8,4% r/r wobec 9,6% w sierpniu. W efekcie w całym III kw. zwiększyło się do 8,6% r/r wobec 7,9% w II kw. Stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika spożycia prywatnego w III kw. zmniejszy się do 4,2% wobec 4,9% w II kw. z uwagi na oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z wprowadzeniem programu Rodzina 500+.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku