Nominalna dynamika wynagrodzeń powróciła do średniookresowego trendu

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lipcu do 4,9% r/r wobec 6,0% w czerwcu, kształtując się poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (5,3%). Tym samym dynamika płac powróciła w okolice swojego średniookresowego trendu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia tempa wzrostu płac było ustąpienie pozytywnego efektu przesunięcia wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie, które zwiększyło dynamikę wynagrodzeń w czerwcu. W kierunku wzrostu nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy czerwcem a lipcem oddziaływała natomiast korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2016 r., podczas gdy w lipcu br. była taka sama jak przed rokiem), zwiększając dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Kolejny silny wzrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 20,6 tys. m/m wobec wzrostu o 11,1 tys. w czerwcu, co jest rekordowym przyrostem zatrudnienia w lipcu. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia w lipcu zwiększyła się do 4,5% wobec 4,3% w czerwcu. Zwiększenie tempa wzrostu zatrudnienia nastąpiło mimo rosnących trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Wyhamowanie poprawy sytuacji na rynku pracy jest już jednak sygnalizowane przez wstępny szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący stopy bezrobocia w Polsce, która po wyeliminowaniu wahań sezonowych wzrosła w lipcu po raz pierwszy od kwietnia 2013 r. W efekcie, w kolejnych miesiącach wraz z dalszym wyhamowaniem poprawy sytuacji na rynku pracy oczekujemy łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia. Jednocześnie prognozowane przez nas zmniejszenie rocznej dynamiki zatrudnienia przy utrzymującym się silnym popycie na pracę będzie oddziaływało w kierunku stopniowego narastania presji płacowej w polskiej gospodarce.

Utrzymuje się wysoka dynamika funduszu płac

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w lipcu 7,8% r/r wobec 8,9% w czerwcu i 7,9% w II kw. Mimo oczekiwanego przez nas negatywnego wpływu efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z wprowadzeniem programu 500+ na konsumpcję, utrzymujące się wysokie tempo wzrostu realnego funduszu płac stanowi lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy jej dynamiki w III kw. (3,2% r/r wobec 4,5% w II kw.)

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku