Globalne ożywienie wsparciem dla polskiego przetwórstwa

Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) obniżył się w lutym do 54,2 pkt. z 54,8 pkt. w styczniu, kształtując się wyraźnie powyżej poziomu 50 pkt., oddzielającego wzrost od spadku aktywności. Lutowy indeks PMI był nieznacznie niższy od naszej prognozy (54,6 pkt.) i konsensusu rynkowego (54,8 pkt.). Odnotowane w lutym pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie miało szeroki zakres – było ono wynikiem zmniejszenia wkładów trzech z pięciu składowych indeksu (dotyczących nowych zamówień, bieżącej produkcji oraz zapasów pozycji zakupionych).

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje utrzymujący się szybki wzrost popytu zagranicznego. Składowa obrazująca napływ nowych zamówień w eksporcie wyniosła w lutym 54,3 pkt. wobec 55,2 pkt. w styczniu. Ankietowane firmy wskazywały rynek europejski i amerykański jako główne źródła wzrostu nowych zamówień. Naszym zdaniem utrzymujący się szybki wzrost zamówień eksportowych jest efektem nasilającego się ożywienia w globalnej wymianie handlowej. Wsparciem dla takiej oceny są odnotowane w lutym wysokie składowe dla nowych zamówień w eksporcie w Chinach (53,8 pkt., najwyżej od września 2014 r.), strefie euro (55,5 pkt., najwyżej od kwietnia 2011 r.), Niemczech (56,7 pkt., najwyżej od stycznia 2014 r.) i Czechach (55,7 pkt.).

Ożywienie w przetwórstwie ma charakter trwały

Odnotowany w lutym znaczący wzrost nowych zamówień ogółem w polskim przetwórstwie (54,5 pkt.) był nieznacznie szybszy niż wzrost zamówień w eksporcie. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym nasilające się ożywienie w budownictwie, związane w znacznym stopniu z rosnącą absorpcją środków unijnych i zwiększeniem inwestycji publicznych, będzie w najbliższych kwartałach oddziaływać w kierunku wzrostu produkcji w działach wytwarzających towary wykorzystywane jako wsad do produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 17.02.2017 i MAKROmapa z 13.02.2017). Efektem szybkiego napływu nowych zamówień był odnotowany w lutym znaczący wzrost bieżącej produkcji (56,6 pkt. wobec 58,2 pkt. w styczniu).

Optymistycznym sygnałem dla przyszłej koniunktury w polskim przetwórstwie jest również odnotowany w lutym wzrost wskaźnika przyszłej (w horyzoncie 12 miesięcy) produkcji – zwiększył się on w do najwyższego poziomu od kwietnia 2016 r. Firmy uzasadniały poprawę swoich oczekiwań odnośnie do przyszłej produkcji m. in. wprowadzeniem nowych produktów, pozyskaniem nowych klientów, kampaniami marketingowymi i większymi inwestycjami. Sygnalizuje to, że ożywienie w przetwórstwie ma charakter trwały.

Przyspieszenie wzrostu PKB w I kw. br. coraz bardziej prawdopodobne

Przeciętny poziom polskiego indeksu PMI w okresie styczeń-luty (54,5 pkt.) ukształtował się znacząco powyżej średniego poziomu z IV kw. ub. r. (52,1 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowią kolejny – po danych o styczniowej produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej – sygnał wskazujący na ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. br. (2,8% r/r wobec 2,7% w IV kw. 2016 r.). Wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie w lutym wspierają nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych kwartałach nastąpi przyspieszenie polskiego eksportu (por. MAKROmapa z 6.02.2017), a jego dynamika w IV kw. br. osiągnie poziom dwucyfrowy.

W naszej ocenie dzisiejsze, nieznacznie gorsze od oczekiwań dane o lutowym indeksie PMI dla polskiego przetwórstwa są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku