Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w październiku zmniejszyła się do 2,1% r/r wobec 2,2% we wrześniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS równym konsensusowi rynkowemu i naszej prognozie.

Paliwa i inflacja bazowa negatywne dla dynamiki cen

Do zmniejszenia inflacji (o 0,1 pp.) w październiku w największym stopniu przyczynił się spadek dynamiki cen paliw (z 3,6% r/r we wrześniu do 1,6% w październiku), co wynikało z oddziaływania efektów wysokiej bazy sprzed roku (w październiku 2016 r. ceny paliw wzrosły o 2,3% m/m).

W strukturze danych na uwagę zasługuje również spadek inflacji bazowej. Szacujemy, że wyniosła ona 0,8-0,9% r/r wobec 1,0% r/r we wrześniu, przyczyniając się do spadku wskaźnika inflacji o 0,1 pkt. Na jej zmniejszenie złożyły się m.in. niższe dynamiki cen w kategoriach "rekreacja i kultura” (1,4% r/r wobec 1,9% we wrześniu), "inne towary i usługi” (1,3% r/r wobec 1,9%) oraz "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” (0,9% r/r wobec 1,2%). Niski poziom inflacji bazowej potwierdza ograniczony wpływ obserwowanego w Polsce wysokiego tempa wzrostu płac na dynamikę cen dóbr konsumpcyjnych.

Dalszy wzrost cen żywności i nośników energii

Do zwiększenia inflacji (o 0,1 pp.) w przyczynił się wzrost dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (5,4% r/r wobec 5,0% we wrześniu, najwyższy poziom od czerwca 2012 r.).Na podstawie komunikatu GUS można wnioskować, że zwiększenie dynamiki cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim z wyższego rocznego tempa wzrostu cen w kategoriach "warzywa”, "owoce” oraz "mleko, sery i jaja”. Na podstawie dzisiejszych danych, uważamy, że dynamika cen żywności osiągnie swoje maksimum lokalne w IV kw. W kolejnych kwartałach ulegnie ona wyraźnemu obniżeniu, do czego przyczynią się efekty wysokiej tegorocznej bazy dla cen owoców oraz jaj, spadkowa faza cyklu na rynku wieprzowiny, spadek cen produktów mlecznych drobiu oraz cukru, jak również oczekiwane przez nas umocnienie kursu złotego.

W strukturze inflacji warto odnotować również dalszy wzrost dynamiki cen nośników energii z wyłączeniem paliw do poziomu najwyższego od grudnia 2012 r. (2,5% r/r wobec 2,1% we wrześniu). Przyspieszenie wzrostu cen nośników energii było związane ze wzrostem cen opału, wynikającego naszym zdaniem z mniejszego od założeń wydobycia węgla w kraju oraz utrudnień transportowych w imporcie tego surowca zza granicy.

Niska inflacja nie skłoni RPP do szybkich podwyżek stóp

Dzisiejsze dane o październikowej inflacji wskazują na ryzyko w górę dla naszej krótkoterminowej prognozy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oczekujemy jednak, że w 2018 r. inflacja CPI ulegnie niewielkiemu obniżeniu w porównaniu z 2017 r. i tym samym utrzyma się poniżej celu inflacyjnego RPP. Uważamy, że stopniowy wzrost inflacji bazowej, związany z narastaniem presji płacowej, będzie kompensowany przez obniżenie dynamiki cen żywności i paliw. Tym samym podtrzymujemy nasz scenariusz polityki pieniężnej zakładający pierwszą podwyżkę stóp procentowych NBP w listopadzie 2018 r.

Dzisiejsze finalne dane o październikowej inflacji są neutralne dla złotego oraz cen polskich obligacji.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku