Produkcja przemysłowa zgodna z krótkookresowym trendem

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu o 2,3% r/r wobec wzrostu o 3,3% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (3,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (1,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w grudniu o 1,6% m/m. W całym IV kw. produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 1,4% r/r wobec 2,3% w III kw.

Uważamy, że w kilku branżach w ub. r. wzrost produkcji uległ przesunięciu z października na listopad w porównaniu do wzorca sezonowego z poprzednich lat. W efekcie odnotowano wyraźne zmniejszenie rocznej dynamiki produkcji w październiku oraz jej silniejszy od oczekiwań wzrost w listopadzie (por. MAKROpuls z 21.11.2016 i 19.12.2016). Po ustąpieniu tego efektu, tempo wzrostu produkcji powróciło w grudniu do poziomu zgodnego z krótkookresowym trendem. Silny wzrost składowej indeksu PMI dla zamówień ogółem w grudniu oraz wyniki badań koniunktury GUS sygnalizują dobre perspektywy dla produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach.

Kontynuacja poprawy w budownictwie

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w grudniu o 8,0% r/r wobec spadku o 12,8% w listopadzie. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,5% w porównaniu z listopadem. Zwiększenie rocznej dynamiki w grudniu nastąpiło pomimo oddziaływania negatywnych efektów statystycznych, a tym samym jest ono kolejnym sygnałem trwałej poprawy koniunktury w tej branży. W całym IV kw. produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 13,2% r/r wobec spadku o 18,1% w III kw. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach wraz z kontynuacją ożywienia w budownictwie mieszkaniowym oraz coraz większą absorbcją środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej będziemy mieć do czynienia ze stopniowym wzrostem dynamiki produkcji budowlano-montażowej, jednak najprawdopodobniej pozostanie ona ujemna do przełomu I i II kw. br.

Koniec deflacji cen detalicznych

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w grudniu o 6,4% r/r wobec 6,6% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (6,9%) i powyżej konsensusu rynkowego (6,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w grudniu o 6,1% r/r wobec 7,4% w listopadzie. Głównym źródłem niższego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej było zmniejszenie dynamiki w kategorii "pozostałe” z -0,6% r/r w listopadzie do -8,4% w grudniu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po raz pierwszy od marca 2013 r. odnotowaną dodatnią dynamikę cen produktów uwzględnionych w ramach sprzedaży detalicznej (0,3% r/r wobec -0,7% w listopadzie).

W całym IV kw. realna sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 6,0% r/r wobec wzrostu o 6,2% w III kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki konsumpcji prywatnej w IV kw. względem III kw. (3,9% r/r).

Czy to już koniec spowolnienia?

Dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej za IV kw. stanowią istotne ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego do 1,7% r/r w z 2,5% w III kw. Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku