Spadek dynamiki produkcji silniejszy od oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku o 1,3% r/r wobec wzrostu o 3,2% we wrześniu, co było poniżej naszej prognozy (0,9%) i konsensusu rynkowego (0,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku o 1,3% m/m.

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do spadku dynamiki produkcji we październiku był negatywny efekt statystyczny związany z niekorzystną różnicą w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2015 r., podczas gdy we wrześniu br. była taka sama jak przed rokiem). Niemniej jednak silniejszy od oczekiwań spadek rocznej dynamiki produkcji oznacza, że pogorszenie nastrojów w przetwórstwie obrazowane zmniejszeniem wskaźnika PMI w październiku znalazło również odzwierciedlenie w danych z realnej sfery gospodarki (por. MAKROpuls z 02.11.2016). Dokładna ocena przyczyn spadku aktywności w przemyśle i jej trwałości będzie możliwa po zapoznaniu się ze szczegółową strukturą produkcji, która zostanie opublikowana w Biuletynie Statystycznym GUS pod koniec miesiąca.

Ponowne pogłębienie spadku produkcji budowlano-montażowej

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w październiku o 20,1% r/r wobec spadku o 15,3% we wrześniu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 3,0% w porównaniu z wrześniem. Na niższą dynamikę produkcji złożyły się niekorzystny efekt kalendarzowy oraz oddziałujący w przeciwnym kierunku efekt niskiej bazy sprzed roku w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Dzisiejsze dane nie zmieniają naszej oceny, że w sierpniu osiągnęliśmy dno dynamiki produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROmapa z 10.10.2016). Oczekujemy, że roczna dynamika nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny, jak również dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostaną ujemne do końca br. W I poł. 2017 r. wraz z kontynuacją ożywienia w budownictwie mieszkaniowym oraz coraz większą absorbcją środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej będziemy mieć do czynienia z przyspieszeniem produkcji (por. MAKROmapa z 10.10.2016). Taką ocenę wspierają opublikowane w ubiegłym tygodniu dane dotyczące liczby rozpoczętych budów mieszkań (+7,6% r/r w październiku wobec -10,3% we wrześniu) oraz pozwoleń na budowę (1,4% r/r wobec -0,3%). Dzisiejsze dane stanowią jednak ryzyko, że oczekiwane przez nas przyspieszenie produkcji może nastąpić później niż obecnie zakładamy.

Sprzedaż detaliczna nieco słabiej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku o 3,7% r/r wobec wzrostu o 4,8% we wrześniu, co było poniżej naszej prognozy (5,2%) i konsensusu rynkowego (4,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w październiku o 4,6% r/r wobec wzrostu o 6,3% we wrześniu. W kierunku spowolnienia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim niższe dynamiki sprzedaży żywności (3,7% r/r w październiku wobec 5,9% we wrześniu), paliw (0,9% wobec 6,0%) oraz w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-2,5% r/r wobec 5,2%). W kontekście dobrej sytuacji na rynku pracy oraz optymistycznych nastrojów konsumenckich spadki te mają naszym zdaniem charakter przejściowy (potęgowany przez niekorzystne efekty kalendarzowe) i nie sygnalizują trwałej tendencji do pogorszenia warunków w handlu detalicznym.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, podobnie jak te z kliku ostatnich miesięcy, w ograniczonym stopniu odzwierciedlają popyt konsumpcyjny realizowany z użyciem środków z programu Rodzina 500+. Naszym zdaniem, środki te przeznaczone są bowiem w dużym stopniu na usługi lub zakupy w sklepach zatrudniających poniżej 10 osób. Ponadto, czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki sprzedaży detalicznej jest obserwowany w ostatnich kwartałach wzrost skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania (por. MAKROmapa z 12.09.2016).

Słaby początek IV kw.

Dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej za październik sygnalizują, że odnotowane w III kw. spowolnienie wzrostu gospodarczego (2,5% r/r wobec 3,1% w II kw.) będzie kontynuowane również w IV kw., a jego skala może ulec pogłębieniu. Dzisiejsze dane stanowią również ryzyko w dół dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP (podwyżka stóp o 50 pb w II poł. 2017 r.). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku