RPP niezmiennie optymistyczna

Stopy bez zmian, mniejsze obawy o wpływ Brexitu

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem lipcowym. RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną". Podobnie jak w lipcu Rada wskazała na "ryzyko pogorszenia globalnej koniunktury oraz wahania cen surowców" jako główne źródło niepewności dla polskiej gospodarki, w tym dla kształtowania się cen. Ponadto, w komunikacie nie znalazło się zawarte w komunikacie lipcowym sformułowanie dotyczące niepewności związanej z wpływem referendum w Wielkiej Brytanii na globalną koniunkturę. Sygnalizuje to zmniejszenie obaw członków Rady o negatywny wpływ Brexitu na sytuację gospodarczą w Polsce.

Nie ma pokusy obniżania stóp mimo wolniejszego wzrostu PKB

Podczas konferencji prasowej Adam Glapiński wyraził pogląd, że w II kw. sytuacja gospodarcza się poprawiła i "rozwija się w kierunku pożądanym i pozytywnym". Naszym zdaniem ocena ta jest zaskakująco optymistyczna w świetle niekorzystnej struktury wzrostu PKB w II kw., wskazującej na znaczący spadek inwestycji, w tym inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników, i brak wyraźnego przyspieszenia konsumpcji prywatnej mimo utrzymującej się wyraźnej poprawy sytuacji na rynku pracy. W ocenie prezesa NBP spadek inwestycji w II kw. miał jedną przyczynę i było nią przeciągające się rozpoczęcie wykorzystania środków unijnych w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej (spadek inwestycji jednostek samorządu terytorialnego). Oczekuje on, że w 2016 r. wzrost PKB wyniesie 3,1%-3,3%. Warto odnotować, że w lipcu wszyscy członkowie RPP oczekiwali wyższej dynamiki PKB w 2016 r. niż przedstawiono w lipcowej projekcji inflacji (ścieżka centralna równa 3,2% r/r, por. MAKROpuls z 6.07.2016). Prezes NBP poinformował, że mimo niższej oczekiwanej dynamiki PKB w 2016 r. obecnie w RPP "nie ma pokusy obniżania stóp procentowych", a w 2017 r. mogą zaistnieć warunki uzasadniające ich podniesienie.

Rezygnacja M. Chrzanowskiego nie zmieni nastawienia RPP

Marek Chrzanowski zrezygnował z członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej. W wypowiedzi dla mediów poinformował on, że jego rezygnacja nie jest związana "z żadnym konfliktem, ani żadnymi niepokojami wokół RPP i NBP". Na konferencji po posiedzeniu Rady A. Glapiński poinformował, że przyczyny rezygnacji miały charakter "czysto osobisty".

Dotychczasowe wypowiedzi członków Rady wskazują, że znacząca większość z nich, w tym prezes NBP, opowiada się przeciwko obniżkom stóp procentowych. Oznacza to, że ewentualny wybór nowego członka RPP, charakteryzującego się niższą niż w przypadku M. Chrzanowskiego awersją do inflacji, nie wpłynie istotnie na krótkoterminowe perspektywy stóp procentowych

.

Stabilizacja poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach

Treść komunikatu i dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP stanowią wsparcie dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP. Podtrzymujemy ocenę, że w najbliższych miesiącach determinacja Rady w realizacji celu inflacyjnego i tym samym skłonność do łagodzenia polityki pieniężnej pozostanie niska. Oczekujemy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie do lipca 2017 r. W naszej ocenie, ze względu na rosnącą inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesie stopy procentowe łącznie o 50 pb w 2017 r.

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych są opublikowane w sierpniu dane o strukturze PKB w II kw. br. (por. MAKROpuls z 30.08.2016). Wskazują one, że roczne dynamiki PKB, konsumpcji prywatnej i inwestycji ogółem w II kw. ukształtowały się na poziomie niższym (w przypadku inwestycji znacząco niższym) niż przewidywano w lipcowej projekcji NBP. Oznacza to, że w listopadowej projekcji NBP inflacja przewidywana w horyzoncie kilku kwartałów będzie najprawdopodobniej niższa niż przewidywano w projekcji lipcowej. W konsekwencji, przestrzeń dla podwyżek stóp procentowych może ulec zmniejszeniu.

Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych jest również prawdopodobne wydłużenie przez EBC rozszerzonego programu skupu aktywów. Jeśli decyzja taka zostanie podjęta na jednym z najbliższych posiedzeń EBC, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Polsce w 2017 r. zmaleje.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP, sygnalizujące utrzymującą się niską skłonność Rady do łagodzenia polityki pieniężnej mimo niekorzystnej struktury wzrostu PKB w II kw., są lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla rynku długu.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia