Pogłębienie deflacji podbiło realne tempo wzrostu wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 4,0% r/r wobec 3,1% w grudniu ub. r., kształtując się powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (3,4%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 4,8% r/r wobec 3,7% w grudniu, co było efektem spadku inflacji CPI do -0,7% r/r w styczniu wobec -0,5% w grudniu (por. MAKROpuls z 12.02.2016) oraz zwiększenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.

Szybszy wzrost płacy minimalnej zwiększył realną dynamikę płac

Wyższa nominalna dynamika płac w styczniu była w naszej ocenie efektem kombinacji dwóch czynników. W kierunku jej wzrostu oddziaływała większa niż przed rokiem podwyżka płacy minimalnej (w 2015 r. podniesiono ją z 1680 zł do 1750 zł – wzrost o 4,2%, podczas gdy w 2016 r. ustalono ją na poziomie 1850 zł – wzrost o 5,7%). Zgodnie z informacjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2014 r. minimalne wynagrodzenie otrzymywało ok. 5,3% wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Można oczekiwać, że w 2015 r. odsetek ten wzrósł, ponieważ tempo wzrostu płacy minimalnej było znacząco wyższe od dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Tym samym nowa płaca minimalna zrównała się z dotychczasowym wynagrodzeniem części pracujących. Na tej podstawie szacujemy, że wzrost płacy minimalnej w 2016 r. spowodował zwiększenie nominalnej dynamiki płac co najmniej o 0,1 pp.

Rewizja próby ograniczyła wzrost płac…

W kierunku zmniejszenia nominalnego tempa wzrostu płac oddziaływała natomiast rewizja próby przedsiębiorstw dokonywana przez GUS w styczniu (patrz niżej). Można oczekiwać, że w małych firmach przeciętne wynagrodzenie było niższe niż firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, dlatego też włączenie ich do próby obniżyło średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

… ale zwiększyła zatrudnienie

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w styczniu 2,3% r/r wobec 1,4% w grudniu, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (1,6%) i konsensusu rynkowego (1,5%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się o 77,2 tys. osób, co jest jego najsilniejszym wzrostem od stycznia 2011 r. Relatywnie silny miesięczny wzrost zatrudnienia (jego przeciętny miesięczny wzrost w ub. r. wyniósł 6,4 tys.) był spowodowany coroczną rewizją danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 osób). Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku przekroczyło 9 osób zostały w styczniu "dopisane” do klasy jednostek zatrudniających co najmniej 10 osób.

Ozusowanie umów zleceń zwiększyło zatrudnienie

Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu zatrudnienia w styczniu było również wejście w życie od początku br. nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych, która wprowadziła obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszystkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ten sposób część umów zleceń stała się mniej konkurencyjna dla pracodawców w porównaniu do umów o pracę (zwiększyło się ich oskładkowanie), co mogło oddziaływać w kierunku przekształcenia części tzw. umów śmieciowych na umowy o pracę. W statystykach nt. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw uwzględniane są jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Tym samym przekształcenie części umów zleceń na umowy o pracę oddziaływała w kierunku wzrostu zatrudnienia.

Silny wzrost dynamiki funduszu płac w styczniu

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w styczniu 7,2% r/r wobec 5,1% w grudniu ub. r. i 5,4% w IV kw. ub. r. Ze względu na wspomnianą wyżej rewizję danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach dane o dynamice realnego funduszu płac w grudniu ub. r. i styczniu br. nie są w pełni porównywalne. Pełniejsza ocena tendencji w zakresie realnego funduszu płac będzie możliwa w marcu po publikacji lutowych danych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. Silny wzrost dynamiki funduszu płac nie zmienia naszej prognozy spożycia prywatnego w I kw. 2015 r. (3,0% r/r wobec 3,1% w IV kw. ub. r.)

Dane o płacach i zatrudnieniu pozytywne dla złotego i negatywne dla cen długu

Dzisiejsze wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego oraz rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku