Rada utrzymała status quo w polityce pieniężnej

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem majowym. RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną". Podobnie jak w maju Rada wskazała na "ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie oraz wahania cen surowców" jako główne źródło niepewności dla polskiej gospodarki, w tym dla kształtowania się cen.

Przejściowy spadek inwestycji nie wymaga reakcji ze strony RPP

Zarówno w komunikacie, jak i podczas konferencji prasowej członkowie RPP zaznaczyli, że ich zdaniem spowolnienie dynamiki PKB w I kw. było najprawdopodobniej przejściowe, a w kolejnych kwartałach oczekują oni utrzymywania się stabilnego wzrostu gospodarczego. W ocenie M. Belki osłabienie inwestycji prywatnych w I kw. było silniejsze od oczekiwań Rady, lecz liczy on na ich "zdecydowane odbicie". Uważa on, że ze względu na panującą niepewność (ryzyko Brexit, pogorszenie koniunktury za granicą, wprowadzanie nowych projektów ustawodawczych w Polsce) przedsiębiorcy odkładali w czasie decyzje o podjęciu inwestycji. Jeśli silne spowolnienie inwestycji prywatnych miałoby miejsce również w kolejnych kwartałach, dopiero wtedy mogłoby ono wymagać reakcji ze strony banku centralnego.

Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP stwierdził, że utrzymująca się deflacja w Polsce nie jest powodem do niepokoju, gdyż nie wpływa ona negatywnie na sytuację finansową przedsiębiorstw i decyzje konsumentów. Dodatkowo sytuacja na rynku pracy jest obecnie dobra, co powinno jego zdaniem prowadzić do ożywienia wzrostu płac (a w efekcie również inflacji).

Stabilizacja poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach

Dzisiejsze wypowiedzi członków Rady stanowią wsparcie dla naszego zrewidowanego scenariusza dotyczącego perspektyw krajowej polityki pieniężnej (por. MAKROmapa z 06.06.2016). Uważamy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie do lipca 2017 r. W naszej ocenie, ze względu na rosnącą inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesie stopy procentowe łącznie o 50 pb w 2017 r.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i dla rynku długu.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku