Produkcja przemysłowa powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie o 3,3% r/r wobec spadku o 1,3% w październiku, co było znacząco powyżej naszej prognozy (0,0%) oraz konsensusu rynkowego (1,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w listopadzie o 2,1% m/m.

Zwiększenie dynamiki produkcji przemysłowej w listopadzie wynikało przede wszystkim z pozytywnego efektu statystycznego związanego z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2015 r., podczas gdy w listopadzie br. była ona taka sama jak przed rokiem). Do zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej przyczyniło się również wyższe tempo wzrostu produkcji w działach związanych z budownictwem (m.in. w dziale "produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” – m.in. produkcja cementu: 10,5% r/r w listopadzie wobec 1,4% w październiku) wraz z rosnącą aktywnością w tym sektorze gospodarki (patrz poniżej).W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast efekt wysokiej bazy sprzed roku związany z przyspieszeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013 wynikającym z konieczności ich rozliczenia przed końcem 2015 r. (por. MAKROpuls z 17.12.2016).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej rośnie

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w listopadzie o 12,8% r/r wobec spadku o 20,1% w październiku. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,7% w porównaniu z październikiem. Wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej wynikał w znacznym stopniu z pozytywnego efektu statystycznego związanego z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych (patrz powyżej). W przeciwnym kierunku oddziaływały efekty wysokiej bazy sprzed roku związane z przyspieszeniem robót w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wynikającym z konieczności rozliczenia środków unijnych z perspektywy 2007-2013 pod koniec ub.r.

Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w sierpniu osiągnęliśmy dno dynamiki produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROmapa z 10.10.2016). Taką ocenę wspierają również opublikowane dzisiaj dane dotyczące liczby pozwoleń na budowę, która zwiększyła się w listopadzie o 15,1% wobec wzrostu o 1,4% w październiku. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach wraz z kontynuacją ożywienia w budownictwie mieszkaniowym oraz coraz większą absorbcją środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej będziemy mieć do czynienia ze stopniowym wzrostem dynamiki produkcji budowlano-montażowej, jednak najprawdopodobniej pozostanie ona ujemna do przełomu I i II kw. 2017 r.

Wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej dzięki wyższej sprzedaży samochodów

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie o 6,6% r/r wobec wzrostu o 3,7% w październiku, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (4,5%) i konsensusu rynkowego (4,8%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w listopadzie o 7,4% r/r wobec wzrostu o 4,6% w październiku. W kierunku przyspieszenia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim wyższe dynamiki sprzedaży w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (7,3% r/r w listopadzie wobec -2,5% w październiku), "paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (7,5% r/r wobec 0,9%) oraz pozostałe (-0,6% r/r wobec -8,6%). Dane o sprzedaży samochodów wskazują, że odnotowany w październiku jej spadek miał charakter przejściowy.

Sumaryczny wpływ danych lekko pozytywny dla złotego i rentowności obligacji Listopadowe dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej stanowią ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym odnotowane w III kw. spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce będzie kontynuowane i roczna dynamika PKB zmniejszyły się do 1,7% w IV kw. wobec 2,5% w III kw. Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku