Niespodziewane przyspieszenie wzrostu płac

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w kwietniu do 4,6% r/r wobec 3,3% w marcu, kształtując się wyraźnie powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (3,8%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 5,8% r/r wobec 4,2% w marcu. Przyspieszenie wzrostu płac w kwietniu było spowodowane głownie ustąpieniem efektu wysokiej bazy sprzed roku, który zaniżył marcowy odczyt wynagrodzeń. W marcu 2015 r. odnotowano bowiem relatywnie silne wzrosty płac m.in. w działach "koks i produkty rafinacji ropy naftowej” i "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”. W kierunku wyższej dynamiki wynagrodzeń mogły również oddziaływać przesunięcia zmiennych składników wynagrodzeń w niektórych branżach. Skala tego zjawiska będzie możliwa do oceny dopiero po zapoznaniu się z pełnymi danymi o wynagrodzeniach po publikacji Biuletynu Statystycznego.

Wzrost dynamiki wynagrodzeń może być również materializacją nasilającej się presji płacowej związanej z poprawiającą się sytuacją na rynku pracy. Taka ocena jest spójna z wynikami badań koniunktury przedsiębiorstw przygotowanymi NBP ("Szybki monitoring”, kwiecień br.). W I kw. zwiększył się bowiem odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących nasilenie się nacisków na wzrost wynagrodzeń (do 10,1 % z 9,2% w IV kw. ub. r.). Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować na poziomie ok. 4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem.

Spowolnienie przyrostu zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w kwietniu o 3,0 tys. m/m wobec wzrostu o 15,5 tys. w marcu. Silne spowolnienie przyrostu zatrudnienia jest spójne z badaniami koniunktury w przetwórstwie. W kwietniu składowa PMI dotycząca zatrudnienia obniżyła się bowiem do 52,2 pkt. z 55,2 pkt. (czwartego najwyższego poziomu w historii badań) w marcu. Wzrost zatrudnienia w kwietniu był ograniczany przez rosnące trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Według badań koniunktury GUS w II kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportujących ww. trudności był najwyższy od III kw. 2008 r.

Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw będzie dalej wzrastać w umiarkowanym tempie, do czego w największym stopniu przyczyni się wzrost popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym. W II kw. odnotowano lekkie zmniejszenie stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym (78,3% wobec 79,0% w I kw.), jednak utrzymuje się on wciąż na relatywnie wysokim poziomie. Tym samym, czynnikiem wspierającym wzrost liczby etatów będzie dalszy (choć prawdopodobnie wolniejszy) wzrost inwestycji przedsiębiorstw.

Silne przyspieszenie konsumpcji w II kw.

Roczna dynamika zatrudnienia wzrosła z 2,7% w marcu do 2,8% w kwietnia (najwyższy poziom od września 2011 r.). W rezultacie realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zwiększyło się do 8,7% r/r z 7,0% w marcu i 7,3% w I kw. Przyspieszenie realnego funduszu płac w połączeniu z rozpoczęciem funkcjonowania programu Rodzina 500+ stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,2% r/r w I kw. do 5,0% w II kw.

Dane o płacach i zatrudnieniu neutralne dla rynków

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku