Wyższa produkcja w branży motoryzacyjnej rozpędziła produkcję przemysłową

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu o 6,0% r/r wobec wzrostu o 3,5% w maju, co było zgodne z konsensusem rynkowym i poniżej naszej prognozy (6,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 0,7% m/m.

W naszej ocenie jedną z głównych przyczyn przyspieszenia wzrostu produkcji w czerwcu była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w maju br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2015 r., podczas gdy w czerwcu br. była ona o 1 większa niż w 2015 r.). Co więcej, w kierunku wyższego tempa wzrostu produkcji oddziaływało zwiększenie dynamiki produkcji w kategorii "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy" (17,0% r/r w czerwcu wobec 11,5% w maju). Uważamy, że częściowo wynikało ono z wyższej produkcji w gliwickiej fabryce Opla. Wysoką dynamikę produkcji odnotowano również w pozostałych działach przetwórstwa przemysłowego, charakteryzujących się istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne" (wzrost o 25,8% r/r w czerwcu wobec 16,4% w maju), "pozostały sprzęt transportowy" (18,4% wobec 7,8%), "wyroby tekstylne" (17,2% wobec 17,9%), "meble" (16,4% wobec 10,6%), "wyroby z metali" (12,6% wobec 8,4%), oraz "produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych" (9,5% wobec 6,9%). Wskazuje to na utrzymujący się znaczący wpływ popytu zewnętrznego na aktywność w krajowym przetwórstwie przemysłowym. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach zwiększający się popyt zewnętrzny będzie nadal stanowił wsparcie dla krajowej produkcji. Wskazuje na to struktura czerwcowego indeksu PMI dla niemieckiego przetwórstwa, którego składowe dla nowych zamówień oraz bieżącej produkcji zwiększyły się do najwyższego poziomu odpowiednio od lutego i kwietnia 2014 r. W całym II kw. produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 5,1% wobec 2,9% w I kw.

Produkcja budowlano-montażowa nadal spada

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w czerwcu o 13,0% r/r wobec spadku o 13,7% w maju. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 3,7% w porównaniu z majem, co było jej siódmym z rzędu spadkiem w ujęciu miesięcznym. Naszym zdaniem główną przyczyną obniżenia produkcji budowlano-montażowej w czerwcu było – podobnie jak w poprzednich miesiącach br. - wyhamowanie inwestycji publicznych, związane ze zmniejszonym wykorzystaniem środków unijnych na początku nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych miesiącach, mimo niskiej aktywności inwestycyjnej sektora publicznego, roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie stopniowo rosnąć, do czego przyczynią się efekty niskiej ubiegłorocznej bazy. Wsparciem dla takiej oceny jest sygnalizowana w badaniach GUS stabilizacja koniunktury w zakresie bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym w budownictwie w ostatnich miesiącach. W całym II kw. produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 13,8% wobec spadku 12,2% w I kw.

Beneficjenci programu 500plus ruszyli na zakupy

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu o 4,6% r/r wobec wzrostu o 2,2% w maju, co było powyżej naszej prognozy (3,9%) i konsensusu rynkowego (3,7%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w czerwcu o 6,5% r/r wobec wzrostu o 4,3% w maju. Tym samym zrealizował się nasz scenariusz przedstawiony przed miesiącem, zgodnie z którym tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w czerwcu wyraźnie przyspieszy ze względu na realizowane z wyrównaniem (a więc większe niż w kwietniu i maju) wypłaty środków w ramach programu 500plus. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wypłaty z programu 500plus w czerwcu wyniosły ok. 2,69 mld zł wobec 2,2 mld zł w maju i 0,13 mld zł w kwietniu. Część beneficjentów programu 500plus do tej pory wstrzymywała się bowiem z wydatkami, aż skumulowany poziom wypłat pozwolił im zrealizować bardziej kosztowne zakupy (m. in. dóbr trwałego użytku). Wsparcie dla takiej oceny stanowi silny wzrost realnej dynamiki sprzedaży w kategoriach "meble, RTV, AGD" (14,2% r/r w czerwcu wobec 6,8% w maju) oraz "tekstylia, odzież, obuwie" (20,8% wobec 18,6%). W kierunku wzrostu sprzedaży w kategorii "meble, RTV, AGD" w czerwcu najprawdopodobniej oddziaływała również wyższa sprzedaż telewizorów związana z Euro 2016. W całym II kw. sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 5,4% wobec wzrostu o 4,1% w I kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 4,2% r/r w II kw. wobec 3,2% w I kw.

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w II kw. będzie nieznaczne

Dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej za II kw. stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w II kw. nastąpi jedynie nieznaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 3,1% r/r z 3,0% w I kw. Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku