Inflacja poniżej wstępnego szacunku GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w listopadzie do -0,6% r/r wobec -0,7% w październiku, kształtując się wyraźnie poniżej naszej prognozy (-0,3%) i konsensusu rynkowego zgodnego ze wstępnym szacunkiem GUS (-0,5%). Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji (o 0,2 pp.) była wyższa dynamika cen paliw (-12,8% r/r w listopadzie wobec -16,4% w październiku). W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast spadek dynamiki cen żywności (0,1% r/r w listopadzie wobec 0,4% w październiku), który obniżył inflację o 0,1 pp. Wzrost inflacji ograniczany był również przez niższą inflację bazową, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w listopadzie do 0,2% r/r wobec 0,3%.

Wolniejszy wzrost cen warzyw obniżył dynamikę cen żywności

W naszej ocenie obniżenie tempa wzrostu cen żywności w listopadzie wynikało głównie ze spadku dynamiki cen warzyw. We wrześniu i w październiku ceny warzyw wzrosły odpowiednio o 6,6% m/m i 5,7% m/m, czyli wyraźnie silniej niż wynikałoby to z historycznych zależności sezonowych. Było to efektem suszy jaka miała miejsce w Polsce w miesiącach letnich. Zgodnie z danymi GUS w listopadzie br. ceny warzyw zwiększyły się o 0,7% m/m, sygnalizując wygaśniecie wpływu suszy. Jest to jednak wyraźnie niższy miesięczny wzrost cen niż w analogicznych miesiącach w poprzednich latach. W efekcie, zgodnie z naszymi szacunkami roczna dynamika cen warzyw uległa obniżeniu do 9,3% r/r w listopadzie wobec 14,1% w październiku, oddziałując w kierunku spadku dynamiki cen żywności w listopadzie o 0,5 pp.

Koniec deflacji tuż tuż

Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do grudnia 2015 r., a w I kw. 2016 r. roczne tempo wzrostu cen zwiększy się do 1,0% r/r. W naszej ocenie kontynuacja wzrostu wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach będzie skutkiem zwiększenia dynamiki cen żywności oraz cen paliw, wynikającego w znacznym stopniu z efektów niskiej bazy z 2014 r. i 2015 r.

Spadające ceny ropy naftowej spowolnią wzrost inflacji

Główny czynnik ryzyka w dół dla naszej prognozy inflacji w 2016 r. stanowi kontynuacja spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Cena ropy Brent wyrażona w złotych obniżyła się w grudniu do najniższego poziomu od stycznia 2009 r. Ceny ropy naftowej poza bezpośrednim wpływem na ceny paliw i nośników energii oddziałują również pośrednio na ceny żywności. Współczynnik korelacji pomiędzy cenami ropy Brent a indeksem cen żywności FAO w okresie od stycznia 2000 r. do listopada 2015 r. wyniósł ponad 94%. Wysoka zależność pomiędzy cenami ropy naftowej oraz cenami żywności na świecie wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszym z nich jest wysoki udział nośników energii w kosztach produkcji rolnej np. koszt paliwa, nawozów. Spadek cen ropy oznacza tym samym zmniejszenie kosztów produkcji i w konsekwencji presję na obniżenie cen żywności. Drugim czynnikiem jest szerokie zastosowanie części surowców rolnych takich jak zboża, rośliny oleiste czy cukier do produkcji biopaliw. Obniżenie cen ropy naftowej ogranicza relatywną cenową konkurencyjność biopaliw względem paliw konwencjonalnych, a w konsekwencji prowadzi do spadku popytu na żywność wykorzystywaną do ich produkcji i zmniejszenia jej cen.

Dane o inflacji lekko negatywne dla złotego i rentowności obligacji

Dzisiejsze niższe od wstępnego odczytu oraz konsensusu rynkowego dane o listopadowej inflacji są w naszej ocenie lekko negatywne dla kursu złotego oraz rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku