Efekt dni roboczych ograniczył dynamikę produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 2,4% r/r w październiku wobec 4,1% we wrześniu, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (2,3%) i poniżej konsensusu rynkowego (3,2%). Główną przyczyną zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy wrześniem a październikiem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2014 r, podczas gdy w październiku br. była ona o 1 mniejsza niż w 2014 r.).

W kierunku wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej oddziaływała natomiast poprawa popytu zagranicznego. Była ona sygnalizowana przez zwiększenie składowej indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa dotyczącej nowych zamówień eksportowych, która w październiku powróciła powyżej granicy 50 pkt, oddzielającej wzrost od spadku aktywności (por. MAKROmapa z 02.11.2015).

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 4,7% m/m.

Silny spadek produkcji budowlano-montażowej

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa obniżyła się w październiku o 5,2% r/r wobec spadku o 2,5% we wrześniu. Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym odnotowano we wszystkich jej działach: "wznoszenie budynków”, "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” a także "roboty budowlane specjalistyczne”, co wskazuje na szeroki zakres ograniczenia aktywności w budownictwie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 1,6% wobec spadku o 0,9% we wrześniu. W naszej ocenie znaczne wyhamowanie produkcji budowlano-montażowej w ostatnich miesiącach ma charakter przejściowy, co wynika z perspektywy przyspieszenia robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej w IV kw. (efekt realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych i rozliczanych do końca br.).

Październikowe dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (3,5% r/r wobec 3,4% w III kw.)

Sprzedaż przyspieszyła dzięki zwiększonym zakupom odzieży

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w październiku o 0,8% r/r wobec 0,1% we wrześniu, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy (0,9%) i powyżej konsensusu rynkowego (0,6%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w październiku o 3,6% r/r wobec wzrostu o 2,9% we wrześniu. Przyspieszenie wzrostu sprzedaży było spowodowane głównie sezonowym zwiększeniem zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej, które w tym roku nastąpiło później w związku z wyjątkowo ciepłym sierpniem i wrześniem (liczona w cenach stałych dynamika sprzedaży w tej kategorii wzrosła do 17,7% r/r z 14,8% r/r we wrześniu). Dane o sprzedaży detalicznej stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą konsumpcja prywatna w IV kw. zwiększy się o 3,3% r/r wobec 3,1% w III kw.

Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej negatywne dla złotego i rentowności obligacji

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś wyraźnie niższych od konsensusu danych o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz danych o sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku