Francja jest trzecim co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce a jej rola stale rośnie. We Wrocławiu zaprezentowano raport centrum analitycznego Polityka Insight na temat inwestycji zagranicznych w Polsce, której towarzyszyła debata nad przyszłością inwestycji na Dolnym Śląsku. Credit Agricole Bank Polska był partnerem tego wydarzenia.

Dolny Śląsk należy do najlepszych lokalizacji inwestycji w Europie. Nic więc dziwnego, że wraz z Mazowszem jest liderem pod względem liczby i kapitalizacji nabytych inwestycji. W 2015 roku spółki z kapitałem zagranicznym zainwestowały w regionie ponad 176 mln euro i utworzyły blisko 3 tys. nowych miejsc pracy.

Generalnie Francja jest trzecim największym inwestorem na Dolnym Śląsku, z poziomem inwestycji niemal na tym samym poziomie co zajmujące drugie miejsce USA, i po Niemczech zajmujących pierwszą pozycję. Inwestycje lokowane są głównie w przemyśle przetwórczym, m.in. przemyśle spożywczym i chemicznym oraz w usługach – głównie w handlu i usługach finansowych.

Olivier Constantin, I wiceprezes zarządu Credit Agricole Bank Polska i Senior Country Officer CA w Polsce, z dumą podkreślał, że Grupa Credit Agricole jest na Dolnym Śląsku największym inwestorem zagranicznym w sektorze finansowym.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej obecności we Wrocławiu - podkreślił. To miasto ma bardzo dobry klimat do inwestowania. Jest silnym ośrodkiem akademickim, co oznacza, że mamy skąd pozyskiwać dobrze wykształconych pracowników, którzy świetnie mówią w obcych językach. Ważne jest też to, że Wrocław ma wspaniałą ofertę usług IT – dla bankowości to bardzo istotne, bo rozwój technologii stanowi fundament naszej działalności. Do rozwoju potrzebujemy stabilności prawnej i ekonomicznej, zdrowego otoczenia gospodarczego, wykształconych ludzi i życzliwej współpracy z władzami miasta i regionu. Dolny Śląsk to wszystko nam zapewnia.

Crédit Agricole jest trzecią największą grupą finansową w Europie. Obecnie funkcjonuje w 50 krajach na świecie i obsługuje ponad 52 miliony klientów. W Polsce grupa obecna jest od 2001 r. Należą do niej: bank Credit Agricole (z siedzibą we Wrocławiu), Europejski Fundusz Leasingowy, Credit Agricole Ubezpieczenia oraz Amundi Polska TFI.

***** ENGLISH VERSION *****

CABP: We are happy to be present in Poland

France is the third largest foreign investor in Poland and its role is constantly growing - in Wroclaw a report of Polityka Insight Research Center on foreign direct investments was presented, accompanied by a debate on the future of investments in Lower Silesia region. Credit Agricole Bank Polska has sponsored the event.

Lower Silesia is among the best investment locations in Europe. So it's no wonder that the region is a leader (together with Mazovia) in terms of the number and capitalization of acquired investments. In 2015 companies with foreign capital invested over EUR 176m in Lower Silesia, and created nearly 3 thousand new jobs.

Generally in Poland France is the third biggest investor in the economy, almost at the same level like US (second position), Germany is the first. Investment projects are carried out mainly in the processing industry, including food and chemical sectors, and in services (primarily trade and financial services).

Olivier Constantin, I Vice President of Credit Agricole Bank Polska and Senior Country Officer of Credit Agricole in Poland, who participated in the meeting, proudly emphasized that the Credit Agricole Group is the biggest foreign investor in the financial sector in Lower Silesia region and an attractive employer with nearly 6,000 people employed across Poland.

- We are very satisfied with our presence in Wroclaw. This city has a very good climate to invest. It is a strong academic center, which means that we have a source of well-educated staff. Wroclaw also has a great offer of IT services - for banking it is very important, because technology is nowadays the foundation of our business - said Olivier Constantin.

- To be able to grow we need legislative and economic stability, sound economic environment, educated people and friendly collaboration with city and region authorities. And we have all of this in Lower Silesia that’s why we are very optimistic about the future growth - emphasized Constantin.

Crédit Agricole is the third largest financial group in Europe. It currently operates in 50 countries around the world and serve over 52 million customers. In Poland the group has been present since 2001. It includes: Credit Agricole (based in Wrocław), European Leasing Fund, Credit Agricole Insurance and Amundi Polska TFI.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku