MIFID II - skrót od "Markets in Financial Instruments Directive" - pochodzi od tytułu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie rynków instrumentów finansowych.

MIFID II to pakiet regulacyjny składający się z:

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/65 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 638/2012,
 • Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej nr 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 roku uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
 • oraz szeregu rozporządzeń wykonawczych i technicznych aktów wykonawczych.

Ponadto wymogi MIFID II zostaną wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez zmianę ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i wydanie na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Podstawowym celem nowych regulacji jest poprawa ochrony klientów korzystających z usług inwestycyjnych oraz zwiększenie przejrzystości funkcjonowania rynków finansowych.

Zgodnie z MiFID II podmioty oferujące takie usługi zobowiązane są w szczególności:

 • działać w najlepszym interesie klienta przy wykonywaniu transakcji,
 • przekazywać klientom informacje dotyczące instrumentów finansowych w sposób zrozumiały, wyczerpujący i przejrzysty, w tym także o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument,
 • definiować grupy klientów, do których adresują produkty inwestycyjne,
 • dokonywać oceny wiedzy i doświadczenia klientów w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe.
 • przekazywać na bieżąco do wybranej agencji informacyjnej dane o warunkach zawieranych transakcji,
 • raportować do regulatora szczegółowe informacje o zawartych transakcjach,
 • publikować cykliczne informacje na temat systemu wykonywania zleceń, instrumentów finansowych i cen oraz na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń.

Większość wymogów dotyczących pakietu MIFID II wejdzie w życie 3 stycznia 2018 r.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku