Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/565 z dnia 8 czerwca 2016 r uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń, Bank zamieszcza raport z informacjami na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, na których realizowane są transakcje klientów, wraz z analizą dotyczącą jakości wykonywania transakcji w systemach wykonywania zleceń, w których Bank wykonywał transakcje klientów.

Raport zawiera tabele dotyczące systemów wykonywania zleceń, oddzielnie dla klientów detalicznych oraz dla klientów profesjonalnych (w tym uprawionych kontrahentów). Zamieszczony raport został sporządzony dla transakcji zawartych w 2019 roku i dotyczy klas instrumentów, na których Bank zawierał transakcje z klientami detalicznymi lub profesjonalnymi. Raport jak i analiza nie obejmują transakcji zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem w ramach systemu obrotu, którego uczestnikiem jest zarówno Bank i Klient; w takiej sytuacji miejscem wykonania Transakcji jest dany system obrotu, ale zawarcie i wykonanie Transakcji następuje na zasadach określonych przez podmiot prowadzący ten system obrotu. Z zastrzeżeniem powyższej uwagi, w okresie objętym raportem Bank realizował wszystkie transakcje klientów poprzez jeden system wykonywania zleceń - miejscem wykonania transakcji jest portfel (rachunek) własny Banku.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku