Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/565 z dnia 8 czerwca 2016 r uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń, Bank zamieszcza raport z informacjami na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, na których realizowane są transakcje klientów, wraz z analizą dotyczącą jakości wykonywania transakcji w systemach wykonywania zleceń, w których Bank wykonywał transakcje klientów.

Raport zawiera tabele dotyczące systemów wykonywania zleceń, oddzielnie dla klientów detalicznych oraz dla klientów profesjonalnych (w tym uprawionych kontrahentów). Zamieszczony raport został sporządzony dla transakcji zawartych w 2018 roku i dotyczy klas instrumentów, na których Bank zawierał transakcje z klientami detalicznymi lub profesjonalnymi. W okresie objętym raportem Bank realizował wszystkie transakcje klientów poprzez jeden system wykonywania zleceń - miejscem wykonania transakcji jest portfel (rachunek) własny Banku.

2018
2017
© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku