Informacja o systemach wykonywania zleceń oraz jakości wykonywania transakcji

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/565 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń, bank zamieszcza raport z informacjami na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, na których realizowane są transakcje klientów, wraz z analizą dotyczącą jakości wykonywania transakcji w systemach wykonywania zleceń, w których bank wykonywał transakcje klientów.

Raport z informacjami na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń zawiera tabele dotyczące systemów wykonywania zleceń, oddzielnie dla klientów detalicznych oraz dla klientów profesjonalnych (w tym uprawionych kontrahentów). Raport, jak i analiza nie obejmują transakcji zawieranych pomiędzy bankiem i klientem w ramach systemu obrotu, którego uczestnikiem jest zarówno bank i klient; w takiej sytuacji miejscem wykonania Transakcji jest dany system obrotu, ale zawarcie i wykonanie Transakcji następuje na zasadach określonych przez podmiot prowadzący ten system obrotu. Z zastrzeżeniem powyższej uwagi, w okresie objętym raportem bank realizował wszystkie transakcje klientów poprzez jeden system wykonywania zleceń - miejscem wykonania transakcji jest portfel (rachunek) własny banku.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia