Bank jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje

Informujemy, że bank Credit Agricole począwszy od 15 września 2020 r. posiada status podmiotu systematycznie internalizującego transakcje (SI) w zakresie walutowych instrumentów pochodnych:

  • transakcji FX forward
  • transakcji FX swap
  • transakcje ND
  • opcji walutowych

Kod MIC (Market Identifier Code) banku jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje to: CAPL.

Walutowe instrumenty pochodne klasyfikowane są przez odpowiednie przepisy MIFID1 jako instrumenty niepłynne.

Bank udostępnia na wniosek klienta, któremu świadczone są usługi w zakresie walutowych instrumentów pochodnych, informację o ostatnim wiążącym kwotowaniu dla danego walutowego instrumentu pochodnego, przekazanym któremukolwiek klientowi, w ustalonym przez bank okresie. Dla uniknięcia wątpliwości, tak przekazana informacja o kwotowaniu nie oznacza zobowiązania banku do zawarcia z klientem transakcji.

Bank ustala okresy, z których może pochodzić informacja o ostatnim kwotowaniu przekazywana klientom, zgodnie z poniższą tabelą.

Klasa instrumentów finansowychOkres
Transakcje FX Forward, Transakcje NDF, Opcje WalutoweOstatnie 3 godziny przed momentem, w którym klient wnioskuje o podanie informacji o kwotowaniu
Transakcje FX SwapOstatnie 3 dni wliczając to dzień, w którym klient wnioskuje o podanie informacji o kwotowaniu

W celu uzyskania informacji o kwotowaniach prosimy o kontakt z Pionem Rynków Finansowych Credit Agricole Bank Polska S.A, pod numerem telefonu wskazanym oddzielnie przez bank klientowi w umowie ramowej, w szczególności do komunikacji w zakresie uzgadniania warunków transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Bank publikuje kwartalne raporty na temat jakości wykonywania transakcji w zakresie walutowych instrumentów pochodnych.

Kwartalne raporty na temat jakości wykonywania transakcji.

Paczki do pobrania ↓

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia