[English version]

Nasi eksperci na międzynarodowym XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Byliśmy nie tylko kolejny raz partnerem strategicznym tego najważniejszego wydarzenia branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, ale przede wszystkim nasi eksperci – Jakub Borowski i Jakub Olipra z Departamentu Analiz Makroekonomicznych znaleźli się wśród prelegentów i panelistów tego międzynarodowego wydarzenia.

Jubileuszowa edycja Forum odbyła się w podwarszawskim Serocku. W trakcie trzech dni, 18-20 października, uczestnicy rozmawiali o europejskich i światowych kwestiach dotyczących przyszłości rynku mleka i wspólnej polityki rolnej.

Wśród prelegentów i panelistów Forum obok naszych ekspertów: Jakuba Borowskiego – głównego ekonomisty banku i Jakuba Olipry – ekonomisty/starszego specjalisty ds. analiz makroekonomicznych znaleźli się m.in.: Phil Hogan, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, przedstawiciele resortów rolniczych z Litwy, Czech, Słowacji, a także radcy rolni z Ambasad Francji, Niemiec, Holandii oraz eksperci z Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii.

W pierwszym dniu Forum Jakub Olipra był jednym z panelistów dyskutujących na temat przyszłości europejskiego i światowego mleczarstwa. „W warunkach globalizacji coraz większą rolę w stabilizacji unijnego rynku mleka odgrywać będą mechanizmy rynkowe.” – powiedział Jakub Olipra, który w swoim wystąpieniu nakreślił kierunki rozwoju rosyjskiego mleczarstwa i przedstawił perspektywy powrotu polskich eksporterów na ten rynek w przypadku zniesienia rosyjskiego embarga.

Natomiast drugiego dnia Jakub Borowski, nasz główny ekonomista, wygłosił prelekcję na temat: „Wpływ Brexitu na polską branżę mleczarską”. Podsumowując swoje wystąpienie powiedział m.in.: „Najkorzystniejszym wariantem, zarówno dla Unii Europejskiej jak i Wielkiej Brytanii, byłoby wynegocjowanie okresu przejściowego, który umożliwiłby płynne wyjście Wielkiej Brytanii z UE i podpisanie wzajemnej umowy o wolnym handlu, czyli tzw. soft Brexit.”

W trakcie Forum zostały wręczone także nagrody XI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. Celem plebiscytu jest wyłonienie najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów sektora mleczarskiego. Credit Agricole, jako partner strategiczny wydarzenia, również przyznał swoją statuetkę w kategorii Lider Ekspansji. Otrzymała ją firma Kaskat której obecność na odległych azjatyckich rynkach pokazuje, że polskie mleczarstwo może odnosić sukcesy na całym świecie. Jednocześnie strategia eksportowa tej firmy, ukierunkowana na rynki charakteryzujące się wysoką dynamiką wzrostu, zasługuje na szczególną uwagę. Wśród jej nowych rynków eksportowych znalazły się bowiem Filipiny – rynek, który w ostatnich latach charakteryzował się najwyższym tempem wzrostu importu wśród największych importerów produktów mlecznych na świecie.

*** ENGLISH VERSION ***

Our experts at the international XV Dairy Cooperatives Forum

It has not only been yet another time when we were strategic partner of this most important event for the dairy industry in Central and Eastern Europe but, first and foremost, our experts Jakub Borowski and Jakub Olipra of the Macroeconomic Analyses Department were among the lecturers and panelists of this international event.

The anniversary edition of the Forum took place in Serock near Warsaw. During the three days, 18-20 October, its participants were discussing European and global issues relating to the future of the milk market and common agricultural policy.

Besides our experts: Jakub Borowski – chief economist of the bank, and Jakup Olipra – economist/senior specialist for macroeconomic analyses, the Forum lecturers and panelists included i.a.: Phil Hogan, EU Commissioner for Agriculture and Rural Development, Krzysztof Jurgiel, Minister for Agriculture and Rural Development, representatives of ministries of agriculture from Lithuania, Czech Republic, Slovakia, agricultural counsellors of the Embassies of France, Germany, and Holland, as well as experts from New Zealand and the United Kingdom.

On the first day of the Forum Jakub Olipra was one of the panelists discussing the future of the European and global milk industry. “In the conditions of globalization, market mechanisms will play an increasingly important role in the stabilization of the EU milk market” – said Jakub Olipra, who in his speech outlined the directions of the development of the Russian dairy industry and presented the prospects for Polish exporters returning to this market should the Russian embargo be lifted.

While on the second day, Jakub Borowski, our chief economist, gave a lecture on “The impact of Brexit on the Polish dairy industry”. Concluding his address he said i.a.: “The best option for both the European Union and the United Kingdom would be to negotiate a transitional period which would enable the UK to smoothly exit the EU and sign a mutual agreement on free trade, namely the so-called soft Brexit”.

Awards granted in the XI Ranking of Dairy Cooperatives were also presented during the Forum. The purpose of the competition is to name the most dynamically growing entities of the dairy industry. Credit Agricole as the strategic partner of the event has also awarded its statuette in the Expansion Leader category. It went to Kaskat company, whose presence in distant Asian markets shows that the Polish dairy industry can be successful globally. The export strategy of this company oriented to markets with high dynamics of growth is also noteworthy, as its new export markets include the Philippines – a market with the highest in recent years import growth rate among the largest importers of dairy products worldwide.

Jakub Olipra – EkonomistaJakub Borowski – Główny EkonommistaLaureaci XI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku