Lekkie przyspieszenie wzrostu płac w grudniu

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu do 7,3% r/r z 6,5% w listopadzie, kształtując się powyżej naszej prognozy (7,2%) i konsensusu rynkowego (6,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w grudniu o 5,1% r/r wobec 3,9% w listopadzie. Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia nominalnej dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw były wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie (tzw. barbórki), które silniej niż w grudniu 2016 r. podbiły dynamikę płac w tym dziale w ujęciu miesięcznym. Podobnie jak w poprzednich miesiącach czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki płac była narastająca presja płacowa związana z poprawą sytuacji na rynku pracy. W przeciwnym kierunku oddziaływały czynniki statystyczne związane z niekorzystną różnicą w liczbie dni roboczych, obniżającą dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Kolejny rekordowy wzrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 11,8 tys. m/m (najwyższy wzrost w grudniu w historii) wobec wzrostu o 17,2 tys. w listopadzie (co było również rekordowym wynikiem dla tego miesiąca). W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia w grudniu wzrosła do 4,6% r/r wobec 4,5% w listopadzie.

O ile rekordowy wzrost zatrudnienia w listopadzie można tłumaczyć oddziaływaniem czynnika przejściowego w postaci obniżenia wieku emerytalnego od 1 października (wolniejszy wzrost zatrudnienia w październiku i jego szybszy wzrost w listopadzie w związku z rozwiązywaniem i ponownym podpisywaniem umów o pracę przez osoby przechodzące na emeryturę i chcące kontynuować zatrudnienie), o tyle rekordowy wzrost zatrudnienia w grudniu jest dużą niespodzianką zważywszy na rosnące trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Naszym zdaniem do relatywnie silnego wzrostu zatrudnienia w grudniu mogły się przyczynić korzystne na tle ub. r. warunki meteorologiczne, co sprzyjało zwiększeniu zatrudnienia w firmach budowlanych. Dane o zatrudnieniu w grudniu wskazują, że mimo narastającej bariery po stronie podaży pracy przedsiębiorstwom nadal udaje się szybko zwiększać zatrudnienie. Naszym zdaniem czynnikiem wspierającym wzrost zatrudnienia jest stopniowe przyspieszenie realnego wzrostu płac, sprzyjające powrotowi na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, a także rosnące rejestrowane zatrudnienie imigrantów z Ukrainy. W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 11.12.2017).

Wzrost realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw najwyższy od września 2008 r.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w grudniu 9,9% r/r (najwyżej od września 2008 r.) wobec 8,6% w listopadzie. W IV kw. ub.r. wzrost realnego funduszu płac przyspieszył do 9,4% wobec 8,6% w III kw. Sygnalizuje to ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika spożycia prywatnego w IV kw. obniży się i wyniesie 4,3% r/r wobec 4,8% w III kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku