1. Rachunki bankowe

1. Otwarcie rachunku bankowego

 

1.1 Otwarcie pierwszego rachunku bankowego dla rezydenta

150 zł

1.2 Otwarcie pierwszego rachunku bankowego dla nierezydenta

2 000 zł

1.3 Otwarcie każdego kolejnego rachunku bankowego dla rezydenta / nierezydenta

50 zł

1.4 Otwarcie pierwszego rachunku bankowego dla Instytucji Płatniczych

10 000 zł

1.5 Otwarcie rachunku VAT

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku bankowego

 

2.1 Prowadzenie rachunku bankowego w PLN, opłata miesięczna
Prowizja pobierana od każdego otwartego rachunku w PLN

150 zł

2.2 Prowadzenie rachunku bankowego w walucie obcej, opłata miesięczna
Prowizja pobierana od każdego otwartego rachunku w walucie obcej

150 zł

2.3 Prowadzenie rachunku bankowego dla Instytucji Płatniczej, opłata miesięczna.
Prowizja pobierana od każdego otwartego rachunku

2 000 zł

2.4 Prowadzenie rachunku Zastrzeżonego lub Powierniczego, opłata miesięczna.
Prowizja pobierana od każdego otwartego rachunku

do negocjacji

2.5 Prowadzenie rachunku VAT

bez opłat

3. Inne usługi dotyczące rachunków bankowych

 

3.1 Obsługa zgody naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie środków z rachunku VAT na wskazany rachunek bankowy

100 zł

3.2 Brak aktywności na rachunku bankowym w okresie ostatnich 3 miesięcy, kara umowna

1 000 zł

3.3 Blokada środków na rachunkach i depozytach: opłata nie jest pobierana w przypadku ustanowienia blokady w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym oraz w przypadku blokady Krajowej Administracji Skarbowej (KAS):

 

3.3.1 Na zabezpieczenie roszczeń innych podmiotów (w tym banków)

500 zł

3.3.2 . Na zabezpieczenie roszczeń Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

3.4 Dokonanie cesji praw z rachunku

200 zł

3.5 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem na rzecz podmiotów trzecich w tym m.in. umowy zastawu

500 zł

3.6 Zmiana karty wzorów podpisów
Opłata pobierana za każdą zmianę

100 zł

3.7 Potwierdzenie zgodności podpisów klientów
Opłata pobierana za potwierdzenie zgodności 1 podpisu

100 zł

3.8 Wysłanie wezwania do zapłaty i upomnienia (monitu)

100 zł

3.9 Realizacja tytułu egzekucyjnego: bank pobiera dodatkowo opłatę zgodną z Rozdziałem 4 „Operacje Bezgotówkowe” pkt 2. za każde przekazanie wyegzekwowanych środków. Prowizja jest naliczana od kwoty wyegzekwowanych środków. Prowizja jest pobierana po zakończeniu czynności egzekucyjnych przez bank. Zasada dotyczy także sytuacji, gdy przed zakończeniem realizacji tytułu egzekucyjnego wpływa do banku kolejne zajęcie. Opłata jest pobierana oddzielnie od każdego tytułu egzekucyjnego, bez względu na fakt, czy realizacja została dokonana przez bank czy też uchylona przez odpowiedni organ.

0,1%
min. 100 zł
max. 1000 zł

3.9.1 Udostępnienie na wniosek klienta kopii lub dokumentacji zajęcia egzekucyjnego realizowanego na zlecenie organu egzekucyjnego

50 zł

3.10 Przekazanie salda na wskazany rachunek prowadzony w innym banku w przypadku zamknięcia rachunku

200 zł

3.11 Zamknięcie rachunku bankowego

200 zł

3.12 Zamknięcie rachunku VAT

bez opłat

4. Konsolidacja sald klienta

 

4.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

500 zł

4.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna

do negocjacji

4.3 Zmiana struktury, opłata jednorazowa

500 zł

5. Cash Pool rzeczywisty / Cash Pool wirtualny

 

5.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji

5.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna (od uczestnika w strukturze)

do negocjacji

5.3 Zmiana struktury, opłata jednorazowa

do negocjacji

5.4 Raporty odsetkowe

do negocjacji

6. Przygotowanie Umów Rachunku Zastrzeżonego lub Powierniczego (za pojedynczą Umowę)

do negocjacji
min. 1 000 zł

7. Przygotowanie projektu umowy rachunku Zastrzeżonego lub Powierniczego w przypadku, gdy podpisanie umowy nie dochodzi do skutku (za pojedynczą umowę)

do negocjacji
min. 1 000 zł

8. Przygotowanie innej dokumentacji prawnej

do negocjacji
min. 500 zł

2. Bankowość elektroniczna

1. CA24 Biznes

 

1.1 Udostępnienie pakietu startowego
(pakiet startowy obejmuje 5 tokenów mobilnych lub 3 tokeny sprzętowe)

500 zł

1.2 Korzystanie z systemu, opłata miesięczna

300 zł

1.3 Udostępnienie dodatkowego tokena sprzętowego

350 zł

1.4 Udostępnienie dodatkowego tokena mobilnego

200 zł

1.5 Odblokowanie użytkownika / udostępnienie nowego kodu aktywacyjnego

100 zł

1.6 Szkolenie / serwis
Opłata za 1 godzinę wliczając czas dojazdu

500 zł

1.7 Weryfikacja uprawnień użytkownika

100 zł

2. Host2e-banking

 

2.1 Udostępnienie pakietu startowego (pakiet startowy obejmuje 1 czytnik kart i 1 kartę identyfikującą)

500 zł

2.2 Korzystanie z systemu, opłata miesięczna

300 zł

2.3 Udostępnienie dodatkowego czytnika kart

350 zł

2.4 Udostępnienie dodatkowej karty identyfikującej

250 zł

2.5 Odblokowanie użytkownika

100 zł

2.6 Szkolenie / serwis
Opłata za 1 godzinę wliczając czas dojazdu

500 zł

3. Platforma FX CALL

 

3.1 Udostępnienie platformy, opłata jednorazowa

100 zł

3.2 Korzystanie z platformy FX CALL w ramach Usługi Podstawowej, opłata miesięczna

50 zł

3.3 Korzystanie z platformy FX CALL w ramach Usługi Rozszerzonej, opłata miesięczna

150 zł

3.4 Wydanie loginu i hasła do platformy w miejsce dotychczasowego

100 zł

3.5 Zastrzeżenie użytkownika platformy FX CALL przez Zespół Wsparcia

100 zł

4. SWIFTnet

 

4.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji
min. 2 000 zł

4.2 Utrzymanie systemu, opłata miesięczna
(za każdego uczestnika)

400 zł

4.3 Dodatkowe testy z klientem na jego życzenie

500 zł

4.4 Modyfikacje istniejących ustawień na życzenie klienta

2 000 zł

5. EBICS

 

5.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji
min. 2 000 zł

5.2 Utrzymanie systemu, opłata miesięczna
(za każdego uczestnika)

400 zł

5.3 Dodatkowe testy z klientem na jego życzenie

500 zł

5.4 Modyfikacje istniejących ustawień na życzenie klienta

2 000 zł

3. Operacje gotówkowe

1. Wypłata gotówkowa w PLN z kasy banku - w formie otwartej

 

1.1 Do 20.000 zł

0,5%
min. 30 zł

1.2 Powyżej 20.000 zł - awizowana z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem

0,6%
min. 30 zł

1.3 Nieodebranie w ustalonym terminie uprzednio awizowanej wypłaty gotówki

0,8%
min. 200 zł

2. Wypłata gotówkowa w PLN w siedzibie klienta - w formie zamkniętej

 

2.1 Dostarczona z Centrum Obsługi Gotówkowej przez firmę konwojową, zgodnie z mieszaną specyfikacją nominałową - bilon i banknoty

0,5%
min. 30 zł

2.2 Dostarczona z Centrum Obsługi Gotówkowej przez firmę konwojową, zgodnie ze specyfikacją nominałową - bilon powyżej 50 sztuk

1%
min. 50 zł

2.3 Nieodebranie w ustalonym terminie uprzednio awizowanej wypłaty gotówki

0,8%
min. 200 zł

2.4 Realizacja na wniosek klienta wypłaty z pominięciem terminu wynikającego z umowy

0,5%
min. 200 zł

3. Wpłata gotówkowa w PLN do kasy banku - w formie otwartej

1%
min. 30 zł

3.1 Wpłata w bilonie - powyżej 50 sztuk
(prowizja dodatkowa do pkt 3. naliczana od wartości wpłaty)

5%

4. Wpłata gotówkowa w PLN - w formie zamkniętej

 

4.1 Dostarczona do kasy banku:

 

4.1.1 Ze specyfikacją nominałową

0,8%
min. 30 zł

4.1.2 Bez specyfikacji nominałowej

0,9%
min. 30 zł

4.2 Dostarczona do Centrum Obsługi Gotówki przez firmę konwojową:

 

4.2.1 Ze specyfikacją nominałową

0,5%
min. 15 zł

4.2.2 Bez specyfikacji nominałowej

0,6%
min. 15 zł

5. Wypłata lub wpłata gotówkowa w walutach obcych (tylko banknoty USD, EUR, GBP) do kasy banku - w formie otwartej

 

5.1 Do równowartości 20.000 zł

0,9%
min. 30 zł

5.2 Powyżej równowartości 20 000 zł - awizowana z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem

1%
min. 30 zł

5.3 Nieodebranie w ustalonym terminie uprzednio awizowanej wypłaty gotówki

0,8%
min. 200 zł

6. Wypłata gotówkowa w walutach obcych (tylko banknoty USD, EUR, GBP) w siedzibie klienta - w formie zamkniętej

 

6.1 Dostarczona z Centrum Obsługi Gotówkowej przez firmę konwojową

1%
min. 30 zł

6.2 Nieodebranie w ustalonym terminie uprzednio awizowanej wypłaty gotówki

2,5%
min. 250 zł

7. Wpłata gotówkowa w walutach obcych (tylko banknoty USD, EUR, GBP) w formie zamkniętej

 

7.1 Dostarczona do kasy banku:

 

7.1.1 Ze specyfikacją nominałową

0,7%
min. 30 zł

7.1.2 Bez specyfikacji nominałowej

0,9%
min. 30 zł

7.2 Dostarczona do Centrum Obsługi Gotówki przez firmę konwojową:

 

7.2.1 Ze specyfikacją nominałową

0,5%
min. 15 zł

7.2.2 Bez specyfikacji nominałowej

0,6%
min. 15 zł

8. Realizacja niepoprawnie wypełnionej dyspozycji wpłaty (manualne procesowanie wpłaty zamkniętej), opłata za każdą niepoprawną dyspozycję

100 zł

9. Nieuzasadniona reklamacja wpłaty w formie zamkniętej niezaksięgowanej z powodu braku dyspozycji wpłaty lub błędnie wypełnionej dyspozycji wpłaty

100 zł

10. Wygenerowanie kopii protokołu różnicy dla wpłaty na życzenie klienta

100 zł

11. Bezpodstawna reklamacja wpłaty zamkniętej rozliczonej na rachunku klienta

100 zł

4. Operacje bezgotówkowe

1. Przelew krajowy Elixir

 

1.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną1:

 

1.1.1 Na rachunek własny w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

1.1.2 Na rachunek w innym banku

3 zł

1.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej
(opłata dodatkowa do pkt 1.1.1, 1.1.2)

100 zł

2. Przelew krajowy ExpressElixir

 

2.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną1, na rachunek w innym banku

10 zł

3. Przelew krajowy (SORBNET)

 

3.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną1:

 

3.1.1 Dla kwot poniżej 1 mln zł

30 zł

3.1.2 Dla kwot równych lub wyższych 1 mln zł

15 zł

3.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej
(opłata dodatkowa do pkt 3.1.1, 3.1.2)

100 zł

4. Przelew krajowy grupowy (przelew płacowy)

 

4.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

250 zł

4.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna

50 zł

5. Przelew krajowy przychodzący1

bez opłat

6. Weryfikacja przelewów z Białą Listą (wykazem podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT) na zlecenie klienta

do negocjacji
min. 300 zł

7. Anulowanie / zwrot wykonanego przez bank zlecenia przelewu na życzenie klienta

200 zł
+ koszty banków trzecich

7.1 Anulowanie na życzenie klienta przelewu krajowego / międzynarodowego na przyszłą datę waluty przed realizacją przez bank (dotyczy płatności wysłanych do banku innym kanałem niż CA24 Biznes)

200 zł
+ koszty banków trzecich

8. Polecenie Zapłaty od strony płatnika – dyspozycja zgody złożona drogą elektroniczną1

 

8.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

bez opłat

8.2 Realizacja usługi:

 

8.2.1 Na rachunek w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

8.2.2 Na rachunek w innym banku

3 zł

8.3 Odwołanie pojedynczego przelewu przez płatnika w ramach polecenia zapłaty:

 

8.3.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną1

10 zł

8.3.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej

100 zł

9. Polecenie Zapłaty od strony odbiorcy

 

9.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji

9.2 Realizacja usługi:

 

9.2.1 Na rachunek w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

9.2.2 Na rachunek w innym banku

3 zł

9.3 Dystrybucja zgody płatnika (opłata ponoszona przez odbiorcę)

5 zł

10. Przelew międzyoddziałowy w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

11. Identyfikacja płatności masowych przychodzących

 

11.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji

11.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna

do negocjacji
min. 200 zł

11.3 Identyfikacja pojedynczej płatności

0,50 zł

11.4 Uzgadnianie zleceń klienta z bazą oczekiwanych płatności:

 

11.4.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji
min. 1 000 zł

11.4.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna

do negocjacji
min. 500 zł

12. Przelew międzynarodowy w walucie PLN,- dyspozycja złożona drogą elektroniczną1
W przypadku przelewu realizowanego do kraju EOG w walucie EOG, dostępna jest tylko opcja kosztowa SHA. W pozostałych przypadkach przelew realizowany jest z opcją kosztową BEN, OUR lub SHA. Do przelewu doliczana jest opłata za wysłanie komunikatu SWIFT zgodnie z pkt 5.3. w Rozdziale 10

 

12.1 Tryb standardowy
(nie dotyczy przelewów do krajów EOG)

0,25%
min. 40 zł
max. 400 zł

12.2 Tryb pilny

0,30%
min. 60 zł
max. 400 zł

12.3 Tryb ekspresowy

0,35%
min. 120 zł
max. 400 zł

13. Przelew międzynarodowy w walucie EUR, GBP, USD – dyspozycja złożona drogą elektroniczną1
W przypadku przelewu realizowanego do kraju EOG w walucie EOG, dostępna jest tylko opcja kosztowa SHA. W pozostałych przypadkach przelew realizowany jest z opcją kosztową BEN, OUR lub SHA. Do przelewu doliczana jest opłata za wysłanie komunikatu SWIFT zgodnie z pkt 5.3. w Rozdziale 10

 

13.1 Tryb standardowy
(nie dotyczy przelewów do krajów EOG)

0,25%
min. 40 zł
max. 400 zł

13.2 Tryb pilny

0,30%
min. 60 zł
max. 400 zł

13.3 Tryb ekspresowy

0,35%
min. 120 zł
max. 400 zł

14. Przelew międzynarodowy w walucie CHF, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, RON – dyspozycja złożona drogą elektroniczną1
W przypadku przelewu realizowanego do kraju EOG w walucie EOG, dostępna jest tylko opcja kosztowa SHA. W pozostałych przypadkach przelew realizowany jest z opcją kosztową BEN, OUR lub SHA. Do przelewu doliczana jest opłata za wysłanie komunikatu SWIFT zgodnie z pkt 5.3. w Rozdziale 10

 

14.1 Tryb standardowy
(nie dotyczy przelewów do krajów EOG)

0,25%
min. 40 zł
max. 400 zł

14.2 Tryb pilny

0,30%
min. 60 zł
max. 400 zł

15. Przelew międzynarodowy w walucie AUD, CAD, RUB, JPY, TRY, CNY, NZD tryb standardowy - dyspozycja złożona drogą elektroniczną1
(dostępne są opcje kosztowe BEN, OUR i SHA). Do przelewu doliczana jest opłata za wysłanie komunikatu SWIFT zgodnie z pkt 5.3. w Rozdziale 10

0,25%
min. 40 zł
max. 400 zł

16. Przelew międzynarodowy SWIFT bez numeru BIC
(opłata dodatkowa do pkt 12., 13., 14., 15.)

200 zł

17. Polecenie Przelewu SEPA (EUR)

 

17.1 Tryb pilny - dyspozycja złożona drogą elektroniczną1

3 zł

17.2 Tryb ekspresowy - dyspozycja złożona drogą elektroniczną1

100 zł

18. Polecenie przelewu Target2 (EUR) - usługa specjalna realizowana na podstawie dyspozycji złożonej drogą elektroniczną1

30 zł

19. Przelew międzynarodowy - dyspozycja złożona w formie pisemnej (opłata dodatkowa do pkt 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.)

100 zł

20. Śledzenie przelewu międzynarodowego -SWIFT GPI

 

20.1 Udostepnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji
min. 500 zł

20.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna

do negocjacji
min. 150 zł

21. Przelew międzynarodowy SWIFT przychodzący

20 zł

22. Polecenie Przelewu SEPA (EUR) przychodzące

bez opłat

23. Korekta błędnego numeru IBAN rachunku beneficjenta lub uzupełnienie brakującego kodu BIC banku beneficjenta (w przypadku nieprawidłowych lub niepełnych informacji przekazanych przez klienta) przed realizacją płatności

100 zł

24. Zmiana daty waluty dla przelewu wychodzącego na życzenie klienta

300 zł
+ koszty banków trzecich

25. Zmiana daty waluty dla przelewu międzyoddziałowego w Credit Agricole Bank Polska S.A.

300 zł

26. Zmiana warunków dyspozycji realizacji przelewu międzynarodowego oraz Polecenia Przelewu SEPA

 

26.1 Bez awizacji przelewu w banku beneficjenta.
Zmiana obejmuje również możliwość unieważnienia złożonej dyspozycji

100 zł

26.2 Z awizacją w banku beneficjenta przelewu.
Kwota jest powiększana o koszty banku zagranicznego uczestniczącego w procesie realizacji przelewu oraz koszty SWIFT

100 zł
+ koszty banków zagranicznych
+ koszty SWIFT

27. Zwrot przychodzącego przelewu krajowego i międzynarodowego skierowanego na błędny lub zamknięty rachunek, opłata potrącana z kwoty przelewu

200 zł
+ koszty przelewu
+ koszty SWIFT

28. Usługi specjalne związane z realizacją płatności realizowane na życzenie klienta, w tym zmiana trybu realizacji lub kanału rozliczeniowego, opłata dodatkowa

do negocjacji
min. 200 zł

29. Zryczałtowane koszty banków trzecich uczestniczących w procesie realizacji przelewu międzynarodowego
Opłata pobierana jest w przypadku, gdy wszystkie koszty banków trzecich na dyspozycji zostały zaznaczone do pokrycia przez zleceniodawcę (OUR)

150 zł

30. Bezpodstawna reklamacja przelewu prowadzona na zlecenie klienta
Kwota jest powiększana o koszty banku uczestniczącego w procesie realizacji przelewu oraz koszty SWIFT

300 zł
+ koszty innych banków
+ koszty SWIFT

31. Wyjaśnienie dotyczące przelewu prowadzone w wyniku realizacji zlecenia na podstawie instrukcji klienta zawierającej nieprawidłowe lub niepełne informacje
Kwota jest powiększana o koszty banku uczestniczącego w procesie realizacji przelewu oraz koszty SWIFT

300 zł
+ koszty innych banków
+ koszty SWIFT

32. Potwierdzenie realizacji przelewu przez bank zagraniczny na zlecenie klienta
Kwota jest powiększana o koszty banku zagranicznego uczestniczącego w procesie realizacji przelewu oraz koszty SWIFT

100 zł
+ koszty banków zagranicznych
+ koszty SWIFT

33. Wydanie potwierdzenia wpływu na rachunek klienta z tytułu przelewu przychodzącego

50 zł

34. Poszukiwanie przelewu przychodzącego na pisemne zlecenie klienta
(dotyczy systemów wewnętrznych banku)

100 zł

35. Realizacja i akceptacja MT101 przychodzących / wychodzących (na podstawie odrębnej umowy):

 

35.1 Testy i udostępnienie usługi

do negocjacji
min. 1 000 zł

35.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna

250 zł

35.3 Odwołanie zlecenia MT101

100 zł

35.4 Wysłanie zlecenia MT101
(za każde zlecenie transferu)

10 zł

36. Indywidualne godziny graniczne dla przelewów międzynarodowych

150 zł

37. Zlecenie wystawienia czeku bankierskiego w walucie EUR lub USD - dyspozycja złożona drogą elektroniczną1

0,5%
min. 100 zł
max. 400 zł

38. Inkaso czeków

0,5%
min. 50 zł
max. 300 zł

5. Karta obciążeniowa VISA BUSINESS

1. Wydanie karty VISA BUSINESS

150 zł

2. Wznowienie karty VISA BUSINESS po upływie okresu ważności

bez opłat

3. Wydanie duplikatu karty VISA BUSINESS

 

3.1 W kraju

100 zł

3.2 Za granicą

równowartość
250 USD

4. Użytkowanie karty VISA BUSINESS, opłata roczna

150 zł

5. Wypłata gotówki z bankomatów w kraju

 

5.1 Sieć Santander

7 zł

5.2 Sieć Euronet i Planet Cash

7 zł

5.3 Inne sieci

7 zł

6. Wypłata gotówki z bankomatów za granicą

4%
min. 20 zł

7. Wypłata gotówki (EUR) z bankomatów za granicą w krajach EOG

7 zł

8. Wypłata gotówki w placówkach innych banków i instytucji wyposażonych w terminale POS

 

8.1 Banki krajowe

3%
min. 5 zł

8.2 Banki zagraniczne

4%
min. 10 zł

8.3 Banki zagraniczne w krajach EOG

3%
min. 5 zł

9. Operacje bezgotówkowe

 

9.1 W kraju

1,30%

9.2 Za granicą

1,30%

10. Zablokowanie karty VISA BUSINESS na życzenie klienta

50 zł

11. Zastrzeżenie karty VISA BUSINESS na życzenie klienta

bez opłat

12. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci Santander

5 zł

13. Odblokowanie numeru PIN w Centrum Kontaktu
(zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego wprowadzenia przez klienta)

50 zł

14. Wygenerowanie nowego numeru PIN na życzenie klienta

20 zł

15. Sprawdzenie dostępnego salda w bankomatach

 

15.1 Sieci Santander

1 zł

15.2 Pozostałych sieci

2 zł

16. Sporządzenie mini-wyciągu dla karty VISA BUSINESS w bankomatach Santander

5 zł

17. Zmiana miesięcznego limitu operacji gotówkowych i bezgotówkowych na wniosek klienta

100 zł

18. Wpłata we wpłatomatach w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

10 zł

19. Przygotowanie miesięcznego wyciągu z rachunku karty
Opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 5. w Rozdziale 10.

bez opłat

20. Brak środków na rachunku wskazanym do rozliczenia karty
Opłata jednorazowa za każde zdarzenie

150 zł

21. Przewalutowanie do waluty rachunku
Opłata dodatkowa naliczana od wartości transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku

2%

6. Depozyty

1. Założenie depozytu

 

1.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną

bez opłat

1.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej

250 zł

2. Zmiana sposobu dysponowania depozytem w trakcie okresu jego trwania

 

2.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną

bez opłat

2.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej

250 zł

3. Prowadzenie automatycznego depozytu jednodniowego, opłata miesięczna

150 zł

4. Zerwanie depozytu w trakcie okresu odsetkowego
W razie wycofania kwoty depozytu przed upływem okresu, na jaki depozyt został złożony, klient traci prawo do odsetek naliczonych do tej pory od depozytu i w takim przypadku stosuje się oprocentowanie stosowane w banku dla rachunków bieżących.

250 zł
+ koszty wg ustaleń

7. Finansowanie handlu

Gwarancje / e-Gwarancje / regwarancje / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji

 

1. Konsultowanie treści zlecenia
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione.

300 zł

2. Konsultowanie treści zlecenia aneksu / zmiany
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione.

100 zł

3. Przygotowanie tekstu gwarancji / e-Gwarancji w wersji językowej polsko-angielskiej

400 zł

4. Weryfikacja umowy / specyfikacji przetargowej i innych dokumentów złożonych przez klienta wraz ze zleceniem, o ile nie zostały one przedstawione na życzenie banku

500 zł

5. Negocjacja tekstu, przygotowanie wzoru
Prowizja pobierana również w przypadku rezygnacji klienta z wystawienia gwarancji / e-Gwarancji

500 zł

6. Wystawienie gwarancji / e-Gwarancji / akredytywy stand-by

 

6.1 Tekst standardowy

300 zł

6.2 Tekst indywidualnie przygotowany

500 zł

7. Wystawienie poręczenia / promesy udzielenia gwarancji

 

7.1 Tekst standardowy

300 zł

7.2 Tekst indywidualnie przygotowany

500 zł

8. Wystawienie regwarancji

 

8.1 Tekst standardowy

400 zł

8.2 Tekst indywidualnie przygotowany

600 zł

9. Aneks do gwarancji / e-Gwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji

300 zł

10. Aneks do regwarancji

300 zł

11. Podwyższenie i/lub przedłużenie
Za każde już rozpoczęte 3 m-ce liczone od kwoty podwyższenia / przedłużonego okresu ważności

do negocjacji

12. Prowizja z tytułu zaangażowania
Za każde rozpoczęte 3 m-ce liczone od daty wystawienia (daty rozpoczęcia ważności, jeśli jest wcześniejsza od daty wystawienia) gwarancji / e-Gwarancji / regwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji.

do negocjacji

13. Awizowanie gwarancji / e-Gwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji i/lub zmiany / korespondencji otrzymanej z innego banku

1 000 zł

14. Potwierdzenie gwarancji / e-Gwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji

do negocjacji

15. Wypłata z gwarancji / e-Gwarancji / regwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia

0,25%
min. 500 zł
max. 1000 zł

16. Wycofanie lub odrzucenie roszczenia wypłaty z gwarancji / e-Gwarancji / regwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia

500 zł

17. Uznanie poprawności cesji uprawnień lub zgoda na cesję

500 zł

18. Odmowa cesji

300 zł

19. Przyjęcie do depozytu gwarancji obcej / bankowego poręczenia obcego otrzymanego od beneficjenta

0,1%
min. 500 zł
max. 1500 zł

20. Opiniowanie / opracowanie warunków gwarancji obcej / poręczenia obcego na zlecenie klienta

500 zł

21. Sprawdzenie roszczenia z gwarancji obcej / poręczenia obcego

450 zł

22. Przekazanie roszczenia z gwarancji obcej / poręczenia obcego do gwaranta

250 zł

23. Wycofanie roszczenia z gwarancji obcej / poręczenia obcego

250 zł

24. Prowizja za ekspresową obsługę transakcji
Ekspresowa obsługa wymaga uprzedniej zgody banku i oznacza wystawienie gwarancji i przygotowanie jej do odbioru w siedzibie banku w ciągu 5 godz. pracy banku od otrzymania przez bank prawidłowego i podpisanego przez klienta zlecenia pod warunkiem wcześniejszej autoryzacji kredytowej.

400 zł

25. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie linii gwarancyjnej

do negocjacji

26. Przyznanie linii gwarancyjnej, prowizja przygotowawcza

do negocjacji

27. Zmiana umowy o linię gwarancyjną

do negocjacji

B. Akredytywy importowe

 

28. Konsultowanie treści zlecenia otwarcia lub przeniesienia akredytywy
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione

300 zł

29. Konsultowanie treści zlecenia zmian warunków akredytywy
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione.

100 zł

30. Preawizacja

100 zł

31. Otwarcie akredytywy
Za każde rozpoczęte 3 miesiące

do negocjacji

32. Zmiana warunków akredytywy

300 zł

33. Podwyższenie kwoty i/lub przedłużenie ważności akredytywy
Za każde już rozpoczęte 3 miesiące od kwoty podwyższenia / okresu przedłużenia ważności

do negocjacji

34. Podjęcie dokumentów / akceptacja / płatność

0,25%
min. 400 zł

35. Płatność odroczona
Za każdy rozpoczęty miesiąc

do negocjacji

36. Negocjacja z bankiem eksportera potwierdzenia akredytywy

100 zł

37. Indos dokumentów wystawionych na Credit Agricole Bank Polska S.A.

150 zł

38. Cesja praw z dokumentów wystawionych na Credit Agricole Bank Polska S.A.

300 zł

39. Anulowanie akredytywy

350 zł

40. Spisanie akredytywy lub niewykorzystanego salda

300 zł

41. Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy
Opłata ponoszona przez beneficjenta

100 EUR

C. Akredytywy eksportowe

 

42. Awizacja preawizu otwarcia akredytywy

200 zł

43. Awizacja otwarcia akredytywy

0,20%
min. 400 zł

44. Awizacja zmiany warunków akredytytwy

400 zł

45. Potwierdzenie akredytywy

do negocjacji

46. Negocjacja / akceptacja / płatność

0,25%
min. 400 zł

47. Wstępne sprawdzenie dokumentów

 

47.1 Za komplet dokumentów

500 zł

47.2 Za jeden dokument

100 zł

48. Przekazanie środków na rachunek prowadzony w innym banku, opłata dodatkowa

200 zł

49. Opłata administracyjna za obsługę transakcji klienta innego banku

300 zł

50. Przeniesienie akredytywy
Pozostałe prowizje wg stawek stosowanych dla akredytyw importowych z wyłączeniem prowizji z tytułu otwarcia

0,25%
min. 300 zł

51. Przeniesienie wpływu z akredytywy

300 zł

52. Przesłanie akredytywy do innego banku

500 zł

53. Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy

300 zł

54. Spisanie akredytywy lub niewykorzystanego salda

300 zł

D. Inkaso dokumentowe importowe

 

55. Awizacja inkasa płatnikowi

300 zł

56. Awizacja zmiany warunków inkasa

200 zł

57. Wydanie dokumentów w zamian za płatność lub akcept

0,25%
min. 300 zł
max. 1000 zł

58. Zwrot niezapłaconych lub niezaakceptowanych dokumentów

500 zł

59. Wydanie dokumentów bez zapłaty

350 zł

E. Inkaso dokumentowe eksportowe

 

60. Konsultowanie treści zlecenia inkasa
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione.

100 zł

61. Konsultowanie treści zlecenia zmiany warunków inkasa
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione

100 zł

62. Przesłanie dokumentów do banku płatnika

300 zł

63. Zmiana warunków inkasa

150 zł

64. Realizacja płatności za dokumenty lub akcept weksla trasowanego przez importera

0,25%
min. 300 zł
max. 1 000 zł

65. Zwrot niezapłaconych lub niezaakceptowanych dokumentów

500 zł

66. Wydanie dokumentów bez zapłaty

350 zł

67. Monitowanie zapłaty w banku płatnika
W przypadku płatności at sight monitowanie transakcji rozpoczyna się standardowo 10 dni po wysyłce dokumentów

100 zł

F. Inne usługi dotyczące Finansowania Handlu

 

68. Zestawienie czynnych gwarancji / regwarancji / akredytyw stand-by / poręczeń / promes udzielenia gwarancji / inkas

300 zł

69. Inne usługi na rzecz klienta

min. 100 zł

8. Kredyty

1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu

do negocjacji

2. Rozpatrzenie wniosku o wydanie promesy kredytowej

do negocjacji

3. Przyznanie kredytu, prowizja przygotowawcza

do negocjacji

4. Niewykorzystanie kredytu

do negocjacji

5. Wcześniejsza spłata kredytu

do negocjacji

6. Prowizja administracyjna

do negocjacji

7. Zmiana umowy kredytu

do negocjacji

8. Wydanie promesy kredytowej

do negocjacji

9. Wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie

do negocjacji

10. Wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej klienta
Zaświadczenie przygotowywane na wniosek ubiegającego się o kredyt w banku
Opłata pobierana jest niezależnie od prowizji za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu

300 zł

9. Usługi na rzecz banków

1. Przelew przychodzący spełniający warunki PSD na rzecz innego banku

30 zł

2. Przelew przychodzący realizowany z opcją kosztową OUR

0,15%
min. 30 zł
max. 200 zł

3. Standaryzacja przelewu
- pola 52-57 - opcja A (kod BIC)
- pole 59 - numer IBAN
- brak danych w polu 72

30 zł

4. Korekta daty waluty przelewu

400 zł + odsetki

5. Anulowania / zwroty

200 zł

6. Poszukiwanie przelewu
(opłata dodatkowa do pkt 1.)

 

6.1 Do 1 miesięca

100 zł

6.2 Powyżej 1 miesiąca

200 zł

10. Inne usługi bankowe

1. Udostępnienie wyciągu
(opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 5.)

 

1.1 Jeden raz w miesiącu (forma papierowa lub pdf)

bez opłat

1.2 W formie elektronicznej, dostępny poprzez: CA24 Biznes lub SWIFT (w tym SWIFTNet) lub Host2e-banking lub e-mail lub inny kanał udostępniany częściej niż raz w miesiącu (opłata miesięczna pobierana za 1 rodzaj wyciągu przesyłany 1 kanałem z 1 rachunku klienta na 1 adres odbiorcy):

 

1.2.1 MT940

300 zł

1.2.2 MT942

300 zł

1.2.3 CAMTxx

200 zł

1.2.4 PDF

300 zł

1.3 Przygotowanie kopii wyciągu z rachunku: (opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 5.)

 

1.3.1 Do 3 miesięcy wstecz

100 zł

1.3.2 Powyżej 3 miesięcy wstecz

300 zł

1.4 Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego:

 

1.4.1 Przygotowanie struktury pliku dla wszystkich rachunków

500 zł

1.4.2 ? Generowanie pliku na żądanie (jeden plik zawiera dane z jednego rachunku), opłata za jeden plik

500 zł

2. Przygotowanie informacji / potwierdzenia
Jeśli informacje / potwierdzenia dotyczą okresu dłuższego niż 30 dni wstecz od momentu zażądania informacji / potwierdzenia, opłata ulega podwojeniu. (Opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 5.).

 

2.1 Informacja o obrotach na rachunku lub potwierdzenie sald na rachunku (nie dotyczy potwierdzenia sald na rachunku na koniec roku)

100 zł

2.2 Potwierdzenie realizacji transakcji:

 

2.2.1 Do 3 miesięcy wstecz

50 zł

2.2.2 Powyżej 3 miesięcy wstecz

100 zł

2.3 Zestawienie zrealizowanych transakcji

500 zł

2.4 Raporty w uzgodnionym z klientem formacie

do negocjacji

3. Przygotowanie zaświadczeń / oświadczeń / opinii
(opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 5.)

 

3.1 Opinia o sytuacji finansowej klienta (opinia bankowa)

300 zł

3.2 Zaświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego

100 zł

3.3 Zaświadczenia, potwierdzenia, opinie nie wymienione w Tabeli

min. 500 zł

4. Przygotowanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa bankowego oraz innych przepisów prawa z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 110 Ustawy Prawo Bankowe
Opłata pobierana jest także w przypadku udzielenia informacji bezpośrednio biegłym rewidentom w oparciu o pisemną zgodę posiadacza rachunku, na rzecz którego wykonywany jest audyt; opłata pobierana jest od posiadacza rachunku. Opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 5.

1 000 zł

5. Dostarczenie dokumentów

 

5.1 Kurierem:

 

5.1.1 Na terenie Warszawy - przez firmę kurierską, z którą bank ma podpisaną umowę spedycyjną, opłata ryczałtowa

50 zł

5.1.2 Na terenie Polski - przez firmę kurierską, z którą bank ma podpisaną umowę spedycyjną, opłata ryczałtowa

50 zł

5.1.3 Na terenie Europy - przez firmę kurierską, z którą bank ma podpisaną umowę spedycyjną, opłata ryczałtowa

300 zł

5.1.4 Poza Europą - przez firmę kurierską, z którą bank ma podpisaną umowę spedycyjną, opłata ryczałtowa

400 zł

5.1.5 Przez firmę kurierską preferowaną przez klienta

10 zł
+ koszty rzeczywiste

5.2 Pocztą - list zwykły:

 

5.2.1 Polska

20 zł

5.2.2 Inne kraje

30 zł

5.3 Komunikat SWIFT

15 zł

6. Przygotowanie dokumentów w języku angielskim
(opłata dodatkowa do pkt 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., 4. Rozdział 10.)

500 zł

7. Inne usługi bankowe nie wymienione w Tabeli wykonywane przez bank z wyjątkiem czynności, od których - zgodnie z przepisami prawa - banki nie mogą pobierać opłat i prowizji

do negocjacji

1 Z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej dostarczonego przez bank

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku