1. Rachunki bankowe

1. Otwarcie rachunku bankowego:

1.1 Otwarcie pierwszego rachunku bankowego

50 zł

1.2 Otwarcie każdego kolejnego rachunku bankowego

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku bankowego w PLN, opłata miesięczna:

2.1 Prowadzenie pierwszego rachunku bankowego

150 zł

2.2 Prowadzenie każdego kolejnego rachunku bankowego

100 zł

3. Prowadzenie rachunku bankowego w walucie, opłata miesięczna:

3.1 Prowadzenie pierwszego rachunku bankowego

150 zł

3.2 Prowadzenie każdego kolejnego rachunku bankowego

100 zł

4. Konsolidacja sald Klienta:

4.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

500 zł

4.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna

do negocjacji

5. Cash Pool rzeczywisty / Cash Pool wirtualny:

5.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji

5.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna

do negocjacji

5.3 Zmiana struktury

do negocjacji

5.4 Raporty odsetkowe (dla Cash Pool wirtualny)

do negocjacji

6. Zamknięcie rachunku bankowego

60 zł

2. Bankowość elektroniczna

A. Firm@Bank

1. Początkowa konfiguracja systemu ze szkoleniem użytkowników:

1.1 Z osobistym udziałem przedstawiciela Banku

300 zł

1.2 Z telefonicznym wsparciem przedstawiciela Banku

50 zł

2. Udostępnienie pakietu startowego (pakiet startowy obejmuje 3 tokeny)

bez opłat

3. Miesięczna opłata za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej Firm@Bank

100 zł

4. Udostępnienie dodatkowego tokenu [1]

80 zł

5. Szkolenie użytkowników:

5.1 W siedzibie Klienta

250 zł

5.2 Z telefonicznym wsparciem przedstawiciela Banku

50 zł

6. Wizyta serwisowa na życzenie Klienta

300 zł

7. Wymiana tokenu utraconego przez Klienta

100 zł

8. Odblokowanie użytkownika

50 zł

9. Zmiana identyfikatora do systemu

100 zł

10. Rezygnacja z systemu bez zwrotu wydanych tokenów

100 zł

B. OPTIM CLIC

11. Udostępnienie pakietu startowego (pakiet startowy obejmuje 2 czytniki kart + 4 karty identyfikujące)

500 zł

12. Miesięczna opłata za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej OPTIM CLIC

150 zł

13. Udostępnienie dodatkowego czytnika kart

350 zł

14. Udostępnienie dodatkowej karty identyfikującej

75 zł

15. Wizyta serwisowa (koszty transportu wliczone, bez limitu czasowego)

700 zł

C. CA24 Biznes

16. Udostępnienie pakietu startowego (pakiet startowy obejmuje 2 czytniki kart + 4 karty identyfikujące lub 5 tokenów)

500 zł

17. Miesięczna opłata za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej CA24 Biznes

150 zł

18. Udostępnienie dodatkowego tokenu [1]

80 zł

19. Wymiana tokenu utraconego przez Klienta

100 zł

20. Udostępnienie dodatkowego czytnika kart

350 zł

21. Udostępnienie dodatkowej karty identyfikującej

85 zł

22. Wizyta serwisowa (koszty transportu wliczone, bez limitu czasowego)

700 zł

23. Rezygnacja z systemu bez zwrotu wydanych kart lub tokenów

100 zł
[1] Token jest generatorem kodów jednorazowych, urządzeniem elektronicznym służącym do uwierzytelniania bankowych transakcji internetowych

3. Operacje gotówkowe (usługi dostępne po uzgodnieniu zakresu z Bankiem)

1. Wypłata gotówkowa w PLN z kasy:

1.1 Do 20.000,00 PLN

0,35%
min. 10 zł

1.2 Powyżej 20.000,00 PLN – awizowana z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem

0,35%
min. 10 zł

1.3 Zgodnie ze specyfikacją nominałową, opłata dodatkowa [2]

0,4%
min. 15 zł

2. Nieodebranie w ustalonym terminie uprzednio awizowanej wypłaty gotówki

0,7%
min. 20 zł

3. Wpłata gotówkowa do kasy – w formie otwartej:

0,5%
min. 5 zł

3.1 Wpłata w bilonie – powyżej 50 sztuk, prowizja dodatkowa [3]
(prowizja naliczana od wartości wpłaty)

5%

4. Wpłata gotówkowa w PLN w formie zamkniętej:
Dotyczy Klientów korzystających z systemu Firm@Bank

4.1 Dostarczona do kasy Banku:

4.1.1 Ze specyfikacją nominałową

0,4%
min. 10 zł

4.1.2 Bez specyfikacji nominałowej

0,4%
min. 10 zł

4.2 Odebrana od Klienta:

4.2.1 Ze specyfikacją nominałową

0,4%
min. 10 zł

4.2.2 Bez specyfikacji nominałowej

0,4%
min. 10 zł

4.3 Opłaty dodatkowe:

4.3.1 Wpłata uporządkowana [4]

bez opłat

4.3.2 Wpłata nieuporządkowana [5]

55 zł

4.3.3 Wpłata zgodna ze specyfikacją nominałową [6]

bez opłat

4.3.4 Wpłata niezgodna ze specyfikacją nominałową [7]

0,2%
min.100 zł

4.3.5 Wpłata niezgodna z kwotą deklarowaną [8]

0,2%
min. 30 zł

5. Wpłata i wypłata w walutach obcych (tylko banknoty USD, EUR i GBP):
Dotyczy Klientów korzystających z systemu OPTIM CLIC

5.1 Do równowartości 20.000,00 PLN

1%
min. 25 zł

5.2 Powyżej równowartości 20.000,00 PLN – awizowana z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem

1%
min. 25 zł

6. Wydanie bezpiecznej koperty (opłata za 1 szt.):

6.1 Format B5

0,80 zł

6.2 Format C3

1,10 zł

7. Realizacja niepoprawnie wypełnionej dyspozycji wpłaty (manualne procesowanie wpłaty zamkniętej), opłata za każdą niepoprawną dyspozycję

5 zł
[2] Opłata dodatkowa w stosunku do prowizji w pkt. 1.2. (rozdział III. Operacje gotówkowe)
[3] Prowizja dodatkowa w stosunku do prowizji w pkt. 3. (rozdział III. Operacje gotówkowe)
[4] Opłata dodatkowa w stosunku do prowizji w pkt. 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2. (rozdział III. Operacje gotówkowe)
[5] Opłata dodatkowa w stosunku do prowizji w pkt. 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2. (rozdział III. Operacje gotówkowe)
[6] Opłata dodatkowa w stosunku do prowizji w pkt. 4.1.1., 4.2.1. (rozdział III. Operacje gotówkowe)
[7] Opłata dodatkowa w stosunku do prowizji w pkt. 4.1.1., 4.2.1. (rozdział III. Operacje gotówkowe)
[8] Opłata dodatkowa w stosunku do prowizji w pkt. 4.1.2., 4.2.2. (rozdział III. Operacje gotówkowe)

4. Operacje bezgotówkowe

1. Przelew krajowy:

1.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną [9]:

1.1.1 Na rachunek własny w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

1.1.2 Na rachunek w innym banku

2,50 zł

1.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej

20 zł

2. Przelew krajowy (SORBNET):

2.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną [10]:

2.1.1 Dla kwot poniżej 1 mln zł

30 zł

2.1.2 Dla kwot równych lub wyższych 1 mln zł

10 zł

2.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej

40 zł

3. Przelew krajowy grupowy:

3.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną [11]

3.1.1 Na rachunek własny w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

3.1.2 Na rachunek w innym banku

2,50 zł

3.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej

100 zł

4. Przelew krajowy przychodzący [12]

bez opłat

5. Stałe zlecenie płatnicze Klienta dla przelewów krajowych:

5.1 Udostępnienie stałego zlecenia płatniczego (złożenie zlecenia) / zmiana zlecenia:

5.1.1 Dyspozycja złożona poprzez system Firm@Bank

3 zł

5.1.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej

25 zł

5.2 Realizacja stałego zlecenia płatniczego:

5.2.1 Na rachunek własny w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

5.2.2 Na rachunek w innym banku

2,50 zł

5.3 Przygotowanie i dostarczenie Klientowi zawiadomienia o niezrealizowaniu stałego zlecenia płatniczego z powodu niewystarczających środków na rachunku

50 zł

6. Obciążenie rachunku płatnika na podstawie zgody do obciążenia rachunku w ramach polecenia zapłaty, opłata wnoszona przez płatnika:

6.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

bez opłat

6.2 Realizacja usługi:

6.2.1 Na rachunek własny w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

6.2.2 Na rachunek w innym banku

2,50 zł

6.3 Odwołanie pojedynczego przelewu w ramach polecenia zapłaty przez płatnika

5 zł

7. Polecenie Zapłaty od strony Odbiorcy (zlecenie poprzez system OPTIM CLIC):

7.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji

7.2 Realizacja usługi:

7.2.1 Na rachunek własny w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

7.2.2 Na rachunek w innym banku

2,50 zł

7.3 Dystrybucja zgody płatnika (opłata ponoszona przez odbiorcę)

5 zł

8. Odwołanie pojedynczego przelewu w ramach polecenia zapłaty przez płatnika (zleconego poprzez system OPTIM CLIC)

10 zł

9. Przelew międzyoddziałowy w Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

10. Identyfikacja płatności masowych przychodzących:
Dotyczy Klientów korzystających z systemu OPTIM CLIC

10.1 Udostępnienie usługi, opłata jednorazowa

do negocjacji

10.2 Korzystanie z usługi, opłata miesięczna

do negocjacji

11. Przelew międzynarodowy w walucie EUR*, GBP*, USD – dyspozycja złożona drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Firm@Bank:
* W przypadku przelewu realizowanego z rachunku w walucie przelewu do kraju EOG, dostępna jest tylko opcja kosztowa SHA. W pozostałych przypadkach przelew realizowany jest z opcją kosztową BEN / OUR / SHA.

11.1 Tryb standardowy
(nie dotyczy przelewów w walucie EUR z rachunków w walutach EUR i PLN do krajów EOG)

0,25%
min. 30 zł
maks. 250 zł

11.2 Tryb pilny

0,30%
min. 60 zł
maks. 350 zł

11.3 Tryb ekspresowy

0,35%
min. 100 zł
maks. 400 zł

12. Przelew międzynarodowy w walucie PLN* – dyspozycja złożona drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Firm@Bank:
* W przypadku przelewu realizowanego z rachunku w walucie przelewu do kraju EOG, dostępna jest tylko opcja kosztowa SHA. W pozostałych przypadkach przelew realizowany jest z opcją kosztową BEN / OUR / SHA.

12.1 Tryb standardowy
(brak możliwości realizacji przelewu w walucie PLN z rachunków w walucie EUR do krajów EOG)

0,25%
min. 30 zł
maks. 250 zł

12.2 Tryb pilny
(dostępny tylko dla przelewów w walucie PLN z rachunków w walucie EUR do krajów EOG)

0,25%
min. 30 zł
maks. 250 zł

13. Przelew międzynarodowy w walucie AUD, CAD, RUB, JPY, CHF*, HUF*, CZK*, DKK*, NOK*, SEK*, tryb standardowy – dyspozycja złożona drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Firm@Bank
* W przypadku przelewu realizowanego z rachunku w walucie przelewu do kraju EOG, dostępna jest tylko opcja kosztowa SHA. W pozostałych przypadkach przelew realizowany jest z opcją kosztową BEN / OUR / SHA.

0,25%
min. 30 zł
maks. 250 zł

14. Przelew międzynarodowy – dyspozycja złożona drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu OPTIM CLIC

0,25%
min. 30 zł
maks. 250 zł

15. Polecenie Przelewu SEPA (EUR), tryb pilny – dyspozycja złożona drogą elektroniczną

40 zł

16. Przelew międzynarodowy – dyspozycja złożona w formie pisemnej, opłata dodatkowa [13]

100 zł

17. Przelew międzynarodowy przychodzący

bez opłat

18. Polecenie Przelewu SEPA przychodzące

bez opłat

19. Przelew przychodzący na rzecz klientów innych banków (poprzez system OPTIM CLIC)

0,25%
min. 50 zł
maks. 400 zł

20. Zlecenie wystawienia czeku bankierskiego w walucie EUR lub USD (poprzez system OPTIM CLIC)

0,50%
min. 100 zł
maks. 400 zł

21. Opłata za korektę błędnego numeru IBAN rachunku beneficjenta lub uzupełnienie brakującego kodu BIC banku beneficjenta (w przypadku nieprawidłowych lub niepełnych informacji przekazanych przez Klienta)

40 zł

22. Anulowanie / zwrot wykonanego przez bank zlecenia przelewu międzynarodowego
Kwota jest powiększana o koszty banku zagranicznego uczestniczącego w procesie realizacji przelewu oraz koszty SWIFT.

120
+koszty banku zagr.
+koszty SWIFT

23. Zmiana warunków dyspozycji realizacji przelewu międzynarodowego oraz Polecenia Przelewu SEPA:

23.1 Bez awizacji przelewu w banku beneficjenta
Zmiana obejmuje również możliwość unieważnienia złożonej dyspozycji.

50 zł

23.2 Z awizacją w banku beneficjenta przelewu
Kwota jest powiększana o koszty banku zagranicznego uczestniczącego w procesie realizacji przelewu oraz koszty SWIFT

100 zł
+koszty banku zagr.
+koszty SWIFT

24. Zryczałtowane koszty banków trzecich uczestniczących w procesie realizacji przelewu międzynarodowego
Opłata pobierana jest w przypadku, gdy wszystkie koszty banków trzecich na dyspozycji zostały zaznaczone do pokrycia przez zleceniodawcę (OUR).

150 zł

25. Opłata z tytułu bezpodstawnej reklamacji przelewu międzynarodowego prowadzonej na zlecenie Klienta
Kwota jest powiększana o koszty banku zagranicznego uczestniczącego w procesie realizacji przelewu oraz koszty SWIFT.

100 zł
+koszty banku zagr.
+koszty SWIFT

26. Opłata z tytułu reklamacji przelewu międzynarodowej prowadzonej w wyniku realizacji zlecenia na podstawie instrukcji Klienta zawierającej nieprawidłowe lub niepełne informacje
Kwota jest powiększana o koszty banku zagranicznego uczestniczącego w procesie realizacji przelewu oraz koszty SWIFT

100 zł
+koszty banku zagr.
+koszty SWIFT

27. Potwierdzenie realizacji przelewu międzynarodowego przez bank zagraniczny na zlecenie Klienta
Kwota jest powiększana o koszty banku zagranicznego uczestniczącego w procesie realizacji przelewu oraz koszty SWIFT.

50 zł
+koszty banku zagr.
+koszty SWIFT/

28. Wydanie potwierdzenia wpływu na rachunek Klienta z tytułu przelewu międzynarodowego przychodzącego

10 zł

29. Poszukiwanie przelewu przychodzącego na pisemne zlecenie Klienta

100 zł

30. Zawarcie umowy w sprawie realizacji i akceptacji MT101 przychodzących

350 zł

31. Inkaso czeków
Dla czeków, których wartość przekracza równowartość 30.000 zł, dokumenty przesyłane są standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej (opłata dodatkowa pobierana jest w oparciu o aktualny cennik firmy kurierskiej). Klient może zlecić – wyłącznie na własne ryzyko – odstąpienie od wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej na rzecz wysyłki pocztą; w takim przypadku nie stosuje się opłaty dodatkowej za wysyłkę pocztą kurierską.

0,20%
min. 50 zł
maks. 250 zł
[9] Z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej dostarczonego przez Bank
[10] Z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej dostarczonego przez Bank
[11] Z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej dostarczonego przez Bank
[12] Uznanie rachunku kwotą przelewu
[13] Opłata dodatkowa w stosunku do opłaty / prowizji w pkt. 6, 11, 12, 13 i 15 (rozdział IV. Operacje bezgotówkowe)

5. Karty debetowe

1. Wydanie karty Mastercard BUSINESS

40 zł

2. Wznowienie karty Mastercard BUSINESS po upływie okresu ważności

bez opłat

3. Wydanie duplikatu karty Mastercard BUSINESS

30 zł

4. Użytkowanie karty Mastercard BUSINESS, opłata roczna

60 zł

5. Wypłata gotówki z bankomatów w kraju:

5.1 Sieć BZ WBK 24

2 zł

5.2 Sieć Euronet i Cash4You

2 zł

5.3 Inne sieci

3%
min. 5 zł

6. Wypłata gotówki z bankomatów za granicą

4%
min. 10 zł

7. Wypłata gotówki w placówkach banków wyposażonych w terminale POS:

7.1 Banki krajowe

3%
min. 5 zł

7.2 Banki zagraniczne

4%
min. 10 zł

8. Operacje bezgotówkowe:

8.1 W kraju

bez opłat

8.2 Za granicą

bez opłat

9. Zablokowanie karty Mastercard BUSINESS na życzenie Klienta

50 zł

10. Zastrzeżenie karty Mastercard BUSINESS na życzenie Klienta

bez opłat

11. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24

3,50 zł

12. Odblokowanie numeru PIN w Centrum Kontaktu (zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego wprowadzenia przez Klienta)

10 zł

13. Wygenerowanie nowego numeru PIN do karty Mastercard BUSINESS na życzenie Klienta

10 zł

14. Sprawdzenie dostępnego salda w bankomatach:

14.1 Sieci BZ WBK 24

0,60 zł

14.2 Pozostałych sieci

1,80 zł

15. Sporządzenie mini-wyciągu dla karty Mastercard BUSINESS w bankomatach BZ WBK 24

2,50 zł

16. Zmiana miesięcznego limitu operacji gotówkowych i bezgotówkowych na wniosek Klienta

10 zł

17. Wpłata we wpłatomatach w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

6. Lokaty

1. Założenie lokaty:

1.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną

bez opłat

1.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej

20 zł

2. Zmiana sposobu dysponowania lokatą w trakcie okresu trwania lokaty:

2.1 Dyspozycja złożona drogą elektroniczną

bez opłat

2.2 Dyspozycja złożona w formie pisemnej

20 zł

3. Prowadzenie automatycznej lokaty jednodniowej, opłata miesięczna

40 zł

4. Koszty administracyjne za zerwanie lokaty w trakcie okresu odsetkowego
W razie wycofania kwoty lokaty przed upływem okresu, na jaki lokata została złożona, Klient traci prawo do odsetek naliczonych do tej pory od lokaty i w takim przypadku stosuje się oprocentowanie stosowane w Banku dla rachunków bieżących.

250 zł
+ koszty wg ustaleń

7. Finansowanie handlu

A. Gwarancje / regwarancje / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji

1. Konsultowanie treści zlecenia
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do Banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione

150 zł

2. Konsultowanie treści zlecenia aneksu / zmiany
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do Banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione

50 zł

3. Przygotowanie tekstu gwarancji w wersji językowej polsko-angielskiej

200 zł

4. Weryfikacja umowy / specyfikacji przetargowej i innych dokumentów złożonych przez Klienta wraz ze zleceniem, o ile nie zostały one przedstawione na życzenie Banku

250 zł

5. Negocjacja tekstu, przygotowanie wzoru
Prowizja pobierana również w przypadku rezygnacji Klienta z wystawienia gwarancji

400 zł

6. Wystawienie gwarancji / akredytywy stand-by

6.1 Tekst standardowy

250 zł

6.2 Tekst indywidualnie przygotowany

400 zł

7. Wystawienie poręczenia / promesy udzielenia gwarancji

7.1 Tekst standardowy

200 zł

7.2 Tekst indywidualnie przygotowany

400 zł

8. Wystawienie regwarancji

8.1 Tekst standardowy

400 zł

8.2 Tekst indywidualnie przygotowany

600 zł

9. Aneks do gwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji

250 zł

10. Aneks do regwarancji

250 zł

11. Podwyższenie i/lub przedłużenie
Za każde już rozpoczęte 3 m-ce liczone od kwoty podwyższenia / okresu przedłużenia ważności

do negocjacji

12. Prowizja z tytułu zaangażowania
Za każde rozpoczęte 3 m-ce liczone od daty wystawienia (daty rozpoczęcia ważności, jeśli jest wcześniejsza od daty wystawienia) gwarancji / regwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji

do negocjacji

13. Awizowanie gwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji i/lub zmiany / korespondencji otrzymanej z innego banku

200 zł

14. Potwierdzenie gwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia / promesy udzielenia gwarancji

do negocjacji

15. Wypłata z gwarancji / regwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia

0,25%
min. 300 zł
maks. 1000 zł

16. Wycofanie lub odrzucenie roszczenia wypłaty z gwarancji / regwarancji / akredytywy stand-by / poręczenia

300 zł

17. Uznanie poprawności cesji uprawnień lub zgoda na cesję

300 zł

18. Odmowa cesji

200 zł

19. Przyjęcie do depozytu gwarancji obcej / bankowego poręczenia obcego otrzymanego od beneficjenta

0,1%
min. 200 zł
maks. 1500 zł

20. Opiniowanie / opracowanie warunków gwarancji obcej / poręczenia obcego na zlecenie Klienta

500 zł

21. Sprawdzenie roszczenia z gwarancji obcej / poręczenia obcego

150 zł

22. Przekazanie roszczenia z gwarancji obcej / poręczenia obcego do gwaranta

150 zł

23. Wycofanie roszczenia z gwarancji obcej / poręczenia obcego

150 zł

24. Prowizja za ekspresową obsługę transakcji
Ekspresowa obsługa wymaga uprzedniej zgody Banku i oznacza wystawienie gwarancji i przygotowanie jej do odbioru w siedzibie Banku w ciągu 5 godz. pracy Banku od otrzymania przez Bank prawidłowego i podpisanego przez Klienta zlecenia pod warunkiem wcześniejszej autoryzacji kredytowej

250 zł

25. Inne usługi na rzecz Klienta

min. 30 zł

26. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie linii gwarancyjnej

do negocjacji

27. Przyznanie linii gwarancyjnej, prowizja przygotowawcza

do negocjacji

28. Zmiana umowy o linię gwarancyjną

do negocjacji

B. Akredytywy importowe

29. Konsultowanie treści zlecenia otwarcia lub przeniesienia akredytywy
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do Banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione

150 zł

30. Konsultowanie treści zlecenia zmian warunków akredytywy
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do Banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione

50 zł

31. Preawizacja

100 zł

32. Otwarcie akredytywy
Za każde rozpoczęte 3 miesiące

do negocjacji

33. Zmiana warunków akredytywy

150 zł

34. Podwyższenie kwoty i/lub przedłużenie ważności akredytywy
Za każde już rozpoczęte 3 miesiące od kwoty podwyższenia / okresu przedłużenia ważności

do negocjacji

35. Podjęcie dokumentów / akceptacja / płatność

0,25%
min. 250 zł

36. Płatność odroczona
Za każdy rozpoczęty miesiąc

do negocjacji

37. Negocjacja z bankiem eksportera potwierdzenia akredytywy

100 zł

38. Indos dokumentów wystawionych na Credit Aricole Bank Polska S.A.

50 zł

39. Cesja praw z dokumentów wystawionych na Credit Agricole Bank Polska S.A.

300 zł

40. Anulowanie akredytywy

350 zł

41. Spisanie akredytywy lub niewykorzystanego salda

150 zł

42. Inne usługi na rzecz Klienta

min. 30 zł

43. Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy
Opłata ponoszona przez beneficjenta

100 EUR

C. Akredytywy eksportowe

44. Awizacja preawizu otwarcia akredytywy

200 zł

45. Awizacja otwarcia akredytywy

0,15%
min. 200 zł

46. Awizacja zmiany warunków akredytytwy

200 zł

47. Potwierdzenie akredytywy

do negocjacji

48. Negocjacja / akceptacja / płatność

0,25%
min. 250 zł

49. Wstępne sprawdzenie dokumentów:

49.1 Za komplet dokumentów

300 zł

49.2 Za jeden dokument

50 zł

50. Przekazanie środków na rachunek prowadzony w innym banku, opłata dodatkowa

100 zł

51. Opłata administracyjna za obsługę transakcji Klienta innego banku

300 zł

52. Przeniesienie akredytywy
Pozostałe prowizje wg stawek stosowanych dla akredytyw importowych z wyłączeniem prowizji z tytułu otwarcia

0,25%
min. 250 zł

53. Przeniesienie wpływu z akredytywy

200 zł

54. Przesłanie akredytywy do innego banku

300 zł

55. Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy

200 zł

56. Spisanie akredytywy lub niewykorzystanego salda

150 zł

57. Inne usługi na rzecz Klienta

min. 30 zł

D. Inkaso dokumentowe importowe

58. Awizacja inkasa płatnikowi

150 zł

59. Awizacja zmiany warunków inkasa

100 zł

60. Wydanie dokumentów w zamian za płatność lub akcept

0,25%
min. 250 zł
maks. 700 zł

61. Zwrot niezapłaconych lub niezaakceptowanych dokumentów

250 zł

62. Wydanie dokumentów bez zapłaty

250 zł

63. Inne usługi na rzecz Klienta

min. 30 zł

E. Inkaso dokumentowe eksportowe

64. Konsultowanie treści zlecenia inkasa
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do Banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione

50 zł

65. Konsultowanie treści zlecenia zmiany warunków inkasa
Stosuje się do każdej pisemnej instrukcji skierowanej do Banku, niezależnie od tego czy jest ona podpisana przez osoby upoważnione

25 zł

66. Przesłanie dokumentów do banku płatnika

150 zł

67. Zmiana warunków inkasa

100 zł

68. Realizacja płatności za dokumenty lub akcept weksla trasowanego przez importera

0,25%
min. 250 zł
maks. 700 zł

69. Zwrot niezapłaconych lub niezaakceptowanych dokumentów

300 zł

70. Wydanie dokumentów bez zapłaty

250 zł

71. Monitowanie zapłaty w banku płatnika
W przypadku płatności at sight monitowanie transakcji rozpoczyna się standardowo 10 dni po wysyłce dokumentów

50 zł

72. Inne usługi na rzecz Klienta

min. 30 zł

8. Kredyty

1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu

do negocjacji

2. Rozpatrzenie wniosku o wydanie promesy kredytowej

do negocjacji

3. Przyznanie kredytu, prowizja przygotowawcza

do negocjacji

4. Niewykorzystanie kredytu

do negocjacji

5. Wcześniejsza spłata kredytu

do negocjacji

6. Prowizja administracyjna

do negocjacji

7. Zmiana umowy kredytu

do negocjacji

8. Wydanie promesy kredytowej

do negocjacji

9. Wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie

do negocjacji

9. Produkty rynków kapitałowych

1. Udostępnienie platformy FX Call, opłata jednorazowa

50 zł

2. Korzystanie z platformy FX Call w ramach Usługi Podstawowej, opłata miesięczna

50 zł

3. Korzystanie z platformy FX Call w ramach Usługi Rozszerzonej, opłata miesięczna

100 zł

4. Wydanie Loginu i Hasła do platformy w miejsce dotychczasowego

100 zł

5. Zastrzeżenie użytkownika platformy FX Call przez Zespół Wsparcia

100 zł

10. Inne usługi bankowe

1. Przygotowanie wyciągu:
Opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 6

1.1 W formie papierowej z częstotliwością:

1.1.1 Jeden raz w miesiącu

bez opłat

1.1.2 Codziennie (za wyciąg)

100 zł

1.1.3 Inna (za wyciąg)

150 zł

1.2 W formie elektronicznej poza systemem bankowości elektronicznej z częstotliwością:
(wyciągi w formie elektronicznej dostępne w systemie bankowości elektronicznej generowane są bezpłatnie)

1.2.1 Jeden raz w miesiącu

bez opłat

1.2.2 Codziennie (za wyciąg)

10 zł

1.2.3 Inna (za wyciąg)

20 zł

1.3 Generowanie plików w formacie MT940 i MT942 z jednego rachunku, opłata miesięczna

150 zł

1.4 Wyciąg z rachunku wysłany na adres SWIFT, opłata miesięczna (pliki z jednego rachunku wysyłane na jeden adres SWIFT, dotyczy wyłącznie systemu OPTIM CLIC)

125 zł

2. Przygotowanie kopii wyciągu z rachunku:
Opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 6

2.1 Do 3 miesięcy wstecz

10 zł

2.2 Od 4 do 12 miesięcy wstecz

75 zł

2.3 Starszy niż 12 miesięcy

100 zł

3. Przygotowanie informacji / potwierdzenia:
Jeśli informacje / potwierdzenia dotyczą okresu dłuższego niż 30 dni wstecz od momentu zażądania informacji / potwierdzenia, opłata ulega podwojeniu
Opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt. 6

3.1 Informacja o obrotach na rachunku lub potwierdzenie sald na rachunku (nie dotyczy potwierdzenia sald na rachunku na koniec roku)

20 zł

3.2 Potwierdzenie realizacji transakcji

min. 10 zł

3.3 Zestawienie zrealizowanych transakcji

min. 30 zł

4. Przygotowanie zaświadczeń / oświadczeń / opinii:
Opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 6

4.1 Opinia o sytuacji finansowej Klienta (opinia bankowa)

200 zł

4.2 Zaświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego

30 zł

4.3 Zaświadczenia, potwierdzenia, opinie nie wymienionych w Tabeli

min. 50 zł

4.4 Wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej Klienta
Zaświadczenie przygotowywane na wniosek ubiegającego się o kredyt w Banku
Opłata pobierana jest niezależnie od prowizji za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu

300 zł

5. Przygotowanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa bankowego oraz innych przepisów prawa z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 110 Ustawy Prawo Bankowe
Opłata pobierana jest także w przypadku udzielenia informacji bezpośrednio biegłym rewidentom w oparciu o pisemną zgodę posiadacza rachunku, na rzecz którego wykonywany jest audyt; opłata pobierana jest od posiadacza rachunku
Opłata za dostarczenie dokumentu zgodnie z pkt 6

400 zł

6. Sposób dostarczania dokumentów Klientowi:

6.1 Drogą elektroniczną – wysyłanie pocztą elektroniczną (e-mail)

bez opłat

6.2 Drogą faksową:
Opłata za każdą stronę, uzależniona od kraju, do którego kierowane są dokumenty

6.2.1 Polska

4 zł

6.2.2 Inne kraje

6 zł

6.3 Drogą kurierską

według kosztów rzeczywistych

6.4 Drogą pocztową – wysyłanie pocztą (listem zwykłym):

6.4.1 Polska

10 zł

6.4.2 Inne kraje

15 zł

6.5 Odbiór przez Klienta w Centrum Korporacyjnym Banku.

bez opłat

7. Opłata za wysłanie komunikatu SWIFT

5 zł

8. Blokada środków na rachunkach i lokatach:
Opłata nie jest pobierana w przypadku ustanowienia blokady w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym

8.1 Na zabezpieczenie roszczeń innych podmiotów (w tym banków)

100 zł

8.2 Na zabezpieczenie roszczeń Credit Agricole Bank Polska S.A.

bez opłat

9. Dokonanie cesji praw z rachunku

100 zł

10. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem na rzecz podmiotów trzecich

100 zł

11. Zmiana karty wzorów podpisów
Opłata pobierana za każdą zmianę

bez opłat

12. Potwierdzenie autentyczności podpisów Klientów
Opłata pobierana za potwierdzenie autentyczności 1 podpisu

50 zł

13. Wysłanie wezwania do zapłaty i upomnienia (monitu)

50 zł

14. Realizacja tytułu egzekucyjnego
Bank za każde przekazanie wyegzekwowanych środków pobiera dodatkowo opłatę zgodną z Rozdziałem IV „Operacje Bezgotówkowe” pkt 2.
Prowizja jest naliczana od kwoty wyegzekwowanych środków.
Prowizja jest pobierana po zakończeniu czynności egzekucyjnych przez Bank. Zasada dotyczy także sytuacji, gdy przed zakończeniem realizacji tytułu egzekucyjnego wpływa do Banku kolejne zajęcie.
Opłata jest pobierana oddzielnie od każdego tytułu egzekucyjnego.

0,1%
min. 100 zł
maks. 500 zł

15. Przekazanie salda na wskazany rachunek prowadzony w innym banku w przypadku zamknięcia rachunku

200 zł

16. Administrowanie nieodebraną korespondencją.

50 zł

17. Potwierdzenie autentyczności dokumentu:

17.1 Pierwsza kopia

50 zł

17.2 Każda następna kopia

10 zł

18. Raporty w uzgodnionym z Klientem formacie

do negocjacji

19. Inne usługi bankowe nie wymienione w Tabeli wykonywane przez Bank z wyjątkiem czynności, od których - zgodnie z przepisami prawa - banki nie mogą pobierać opłat i prowizji

do negocjacji
© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku